• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Quyết định 1643/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 1643/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1643/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-BTP ngày 09/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 945/STP-BTTP ngày 06/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính; Th trưởng các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr Tnh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đ
ài PT-TH tnh, Báo BR-VT;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu VT, PCNC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Luật Đấu giá tài sn ra đời tạo cơ sở pháp lý mang tính bền vững cho hoạt động bán đấu giá tài sản, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Đu giá viên và các tổ chức đu giá ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, Luật cũng đặt ra những nhiệm vụ mới trong quản lý nhà nước về bán đấu giá trong tiến trình cải cách pháp luật, cải cách tư pháp theo đường lối đi mới của Đảng, Nhà nước.

Nhm triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản một cách kịp thời và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ngành, địa phương; tổ chức bán đấu giá tài sản và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thcho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật.

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong việc triển khai thực hiện Luật Đu giá tài sản, nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ nhưng khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành:

a) Tổ chức hội nghị tập huấn nội dung Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thành phần: đại diện của các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đại diện các tổ chức bán đấu giá tài sản; các Đấu giá viên; tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

b) Tổ chức phổ biến, giới thiệu và triển khai thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động bản đấu giá tài sản với nhiều hình thức phù hợp tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tnh; các Sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: tập trung thực hiện phổ biến Luật Đấu giá tài sản trong quý III, quý IV năm 2017 và phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sau khi được ban hành.

2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Cơ quan chtrì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III quý IV năm 2017.

3. Công bố các thủ tục hành chính trong hoạt động đấu giá tài sản; chuẩn bị các điều kiện cần thiết đđảm bảo việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đu giá tài sản được thuận li kịp thời, nht là việc chuyển đổi đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản được ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

4. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

5. Đảm bảo các nguồn lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện cần thiết khác cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của các sở, ngành trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tnh trong phạm vi quản lý của mình, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

2. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan được phân công trong Kế hoạch.

3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Kính phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước của tỉnh trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật về ngân sách.

Các Sở, ban, ngành được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí đảm bảo việc triển khai Luật Đấu giá tài sản, gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1643/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 21/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1643/QĐ-UBND

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362324