• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2014 về hồ kiểm chứng chất lượng nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tải về Quyết định 1647/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1647/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỒ KIỂM CHỨNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 251/TTr-STNMT ngày 11/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hồ kiểm chứng chất lượng nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

QUY ĐỊNH

VỀ HỒ KIỂM CHỨNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy định này quy định về hồ kiểm chứng chất lượng nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Quy định này được áp dụng đối với chủ dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình có khả năng phát sinh nước thải với lưu lượng từ 5 m3/ngày đêm trở lên xả trực tiếp vào nguồn nước mà không thực hiện thu gom, đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Hồ kiểm chứng chất lượng nước thải (sau đây gọi là hồ kiểm chứng) là hồ chứa nước thải đã được xử lý đạt Quy chuẩn môi trường Việt Nam trước khi xả thải vào nguồn nước tiếp nhận.

Điều 3. Vị trí xây dựng hồ kiểm chứng

Nằm trong khu đất của dự án hoặc khu vực gần dự án, phù hợp với quy hoạch tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thuận lợi cho việc kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng, giám sát cộng đồng và giám sát của nhân dân.

Điều 4. Thiết kế kỹ thuật và quản lý, vận hành hồ kiểm chứng

- Kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều sâu) phù hợp với thể tích hồ và diện tích khu đất của dự án, đảm bảo mỹ quan; có thể tích tối thiểu lưu chứa được lượng nước thải tương đương với công suất thiết kế của trạm xử lý nước thải và chỉ sử dụng chứa nước thải đã được xử lý đạt Quy chuẩn môi trường Việt Nam;

- Kết cấu thành và đáy hồ xây gạch chỉ đặc hoặc bê tông cốt thép, đảm bảo không nứt vỡ, sụt lún, không thấm và rò rỉ nước, một phần đáy hồ lát gạch Ceramic trắng tối thiểu 03 m2, đảm bảo an toàn khi sử dụng; xung quanh hồ có hệ thống lan can bảo vệ, trong hồ nuôi thả động thực vật thủy sinh như: cá các loại, bèo lục bình... với mật độ bảo đảm không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước thải.

- Mực nước cao nhất trong hồ thấp hơn cao độ tự nhiên khu vực dự án 0,3 - 0,5m; mực nước thấp nhất trong hồ đạt từ 1,2 - 1,6m; hướng dòng chảy bảo đảm dọc theo chiều dài của hồ.

- Cửa xả nước thải ra môi trường thiết kế theo nguyên lý đập tràn; cao độ cửa tràn tương đương mực nước thấp nhất khi thiết kế hồ; bảo đảm thuận lợi cho việc kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng, giám sát cộng đồng và giám sát của nhân dân.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chủ dự án: Có trách nhiệm đưa hạng mục hồ kiểm chứng vào trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, thiết kế cơ sở và nội dung của dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận, thẩm định, quyết định phê duyệt để thực hiện.

2. Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ban quản lý Các khu công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn các chủ dự án đưa hạng mục công trình hồ kiểm chứng vào thiết kế cơ sở, nội dung dự án; tham gia ý kiến hoặc thẩm định đối với dự án thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng hồ kiểm chứng trên địa bàn tỉnh, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh khi tiếp nhận hồ sơ của các chủ dự án có trách nhiệm kiểm tra, rà soát việc đưa hạng mục công trình hồ kiểm chứng vào thiết kế cơ sở và nội dung dự án để làm các thủ tục khác theo quy định.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ dự án xây dựng hồ kiểm chứng ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ dự án; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1647/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Phạm Văn Ca
Ngày ban hành: 18/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1647/QĐ-UBND

620

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240940