• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân

 

Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch Phổ biến, thực hiện Luật Tiếp công dân và Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 1648/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1648/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CÔNG DÂN VÀ ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 225/TT-P3 ngày 06/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Phổ biến, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân và Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CÔNG DÂN VÀ ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án 1-1133/QĐ-TTg về “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, gắn với triển khai Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg phải kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng và tình hình, điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương, bảo đảm có chất lượng, hiệu quả.

- Việc phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Đề án 1-1133/QĐ-TTg phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong tình hình hiện nay.

- Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các cơ quan chuyên môn; tăng cường quan hệ phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các hội, đoàn thể tham gia thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân năm 2013 và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” được phê duyệt tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 1-1133/QĐ-TTg).

a. Ở cấp tỉnh

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg. Thời gian tổ chức Hội nghị trong Quý II năm 2014.

Thành phần dự Hội nghị mời đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các cơ quan Trung ương đặt trên địa bàn tỉnh; Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Tư pháp, Chánh Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.

b. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Sau hội nghị triển khai ở cấp tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh có trách nhiệm tổ chức phổ biến quán triệt Luật Tiếp công dân năm 2013 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý.

c. Ở cấp huyện

Sau hội nghị triển khai ở cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch của địa phương mình thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg.

Thành phần dự Hội nghị mời đại diện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, ban ngành thuộc huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy viên UBND phụ trách công tác Văn phòng, cán bộ tư pháp và cán bộ chuyên trách công tác tiếp công dân thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố

a. Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định của Luật Tiếp công dân cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2016.

b. Song song với việc tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông tin công khai, kịp thời, đầy đủ các văn bản và hoạt động của lãnh đạo ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương mình.

3. Củng cố kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ; xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Trung ương

a. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền để chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh (số 28 Nguyễn Trãi, thành phố Quy Nhơn) theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Trung ương. Thời gian thực hiện từ nay đến cuối năm 2014.

b. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp công dân của ngành mình theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Trung ương và phù hợp với yêu cầu, tính chất tổ chức và hoạt động của từng ngành. Thời gian thực hiện từ nay đến cuối năm 2014.

c. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để củng cố kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của địa phương mình; đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn trực thuộc tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Trung ương. Thời gian thực hiện từ nay đến cuối năm 2014.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg ở cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg năm 2014 do Thanh tra tỉnh lập, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Kinh phí tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Đề án 1-1133/QĐ-TTg ở các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố do Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, bố trí theo đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với yêu cầu nội dung công việc, tiến độ thực hiện của từng ngành, địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các ngành, địa phương; tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện trình UBND tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Đề án 1-1133/QĐ-TTg trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý. Định kỳ 6 tháng, năm, có báo cáo cụ thể tình hình, kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tăng cường giám sát, tham gia thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc phản ánh kịp thời về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1648/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 26/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1648/QĐ-UBND

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236793