• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (giai đoạn 2020-2022)

Tải về Quyết định 165/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỢP TÁC GIỮA TỈNH QUẢNG TRỊ VỚI HAI TỈNH SAVANNAKHET VÀ SALAVAN, NƯỚC CHDCND LÀO (GIAI ĐOẠN 2020 - 2022)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào ký ngày 16/8/2019 tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào ký ngày 16/8/2019 tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 1323/TTr-SNgV ngày 27/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và Salavan, nước CHDCND Lào, giai đoạn 2020 - 2022.

Điều 2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TX và TP;
- Lưu: VT, TM, NC, TN, NN, TH, ĐN (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

KẾ HOẠCH

HỢP TÁC GIỮA TỈNH QUẢNG TRỊ VỚI HAI TỈNH SAVANNAKHET VÀ SALAVAN, NƯỚC CHDCND LÀO, GIAI ĐOẠN 2020 - 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Căn cứ Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào (giai đoạn 2020 - 2022) ký ngày 16/8/2019 tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào (giai đoạn 2020 - 2022) ký ngày 16/8/2019 tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

Nhằm hiện thực hóa các nội dung nêu trên và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với hai tỉnh bạn Lào trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và Salavan, nước CHDCND Lào giai đoạn 2020 - 2022 gồm các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu chung:

- Cụ thể hóa quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan nói riêng. Qua đó tiếp tục đưa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu.

- Đảm bảo và giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh, không ngừng nâng cao đời sống của người dân hai bên biên giới, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa mỗi tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với các Sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận.

- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể nhăm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thúc đẩy việc hợp tác và tăng tính tích cực, chủ động của các Sở, ban ngành và địa phương liên quan trong việc thực hiện kế hoạch hợp tác.

3. Yêu cầu:

- Thường xuyên phối hợp và cụ thể hóa quan điểm về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trên tinh thần các tuyên bố chung của hai Đảng, hai Chính phủ và thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh bạn Lào về các nội dung hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục...Từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tinh thần quan hệ đặc biệt theo chủ trương, chính sách, luật pháp của hai nước Việt Nam - Lào.

- Các Sở, ban ngành và địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. Các địa phương, đơn vị cần nêu cao tính chủ động, vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch hợp tác nhằm đảm bảo tiến độ, lộ trình thực hiện đã đề ra.

- Tiếp tục đầu tư và phát huy những tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh nhằm bổ sung nguồn lực cho nhau, phù hợp với mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh theo từng giai đoạn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Việc thực hiện hợp tác phải gắn với kế hoạch, lộ trình thực hiện trên cơ sở kế hoạch đã ban hành. Các đơn vị căn cứ khả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của các ngành, địa phương để thực hiện kế hoạch có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan.

II. NỘI DUNG HỢP TÁC GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

1. Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ và đúng đắn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quan hệ Việt Nam - Lào nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các giải pháp đối với việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan nói riêng.

2. Cấp ủy, chính quyền và đoàn thể nhân dân cần tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện với hai tỉnh bạn Lào trên tất cả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Công tác an ninh, biên giới, hợp tác hữu nghị.

3.1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức trao đổi các đoàn cấp cao, các đoàn cấp Sở, ngành, huyện thị, đơn vị thăm và làm việc với các tỉnh của Lào nhằm tăng cường mối quan hệ và hợp tác đầu tư thiết thực và hiệu quả.

3.2. Thực hiện tốt “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới”; “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào” ký năm 2016. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ của Việt Nam tại Lào đối với các dự án bằng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam và các dự án khác do tỉnh Quảng Trị đầu tư, hỗ trợ hai tỉnh Savannakhet và Salavan bằng ngân sách địa phương.

3.3 Nắm bắt kịp thời các thông tin về chương trình, dự án của các nhà đầu tư nước ngoài triển khai trên địa bàn các huyện biên giới Lào; nhất là đối với các chương trình, dự án có nguy cơ cao tác động đến môi trường, an ninh khu vực biên giới.

3.4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế La Lay và nâng cấp các cặp cửa khẩu phụ: Tà Rùng (Quảng Trị) - Ra Cồ (Savannakhet) và Cóc (Quảng Trị) - Axóc (Salavan) lên thành cặp cửa khẩu chính.

3.5. Các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương dọc tuyến biên giới phối hợp, theo dõi, kiểm tra, phòng chống các đối tượng có tổ chức hoạt động trái phép gây mất an ninh, buôn bán ma túy, vũ khí, khai thác, buôn bán tài nguyên thiên nhiên trái phép, xuất, nhập cảnh trái phép và các vụ việc vi phạm khác; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, các hoạt động quá khích của các thế lực thù địch. Quản lý và bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới.

3.6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình kết nghĩa “Bản - Bản” và mở rộng mô hình kết nghĩa giữa các đơn vị cơ sở quản lý, bảo vệ biên giới, các cụm dân cư hai bên biên giới giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh của Lào; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa đồng bào các dân tộc hai bên biên giới.

3.7. Tiếp tục phối hợp tốt, có hiệu quả với các tỉnh của Lào trong việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

3.8. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022); Kế hoạch tổ chức Hội đàm cấp cao, Hội đàm về công tác biên giới thường niên giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh của Lào.

3.9. Ngăn ngừa và hạn chế tối đa tái diễn và phát sinh mới tình trạng người di cư tự do và kết hôn không giá thủ trong vùng biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan.

3.10. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại với các tỉnh của Lào; thông tin, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; các Hiệp định, Quy chế giữa hai nước. Hỗ trợ tập huấn và trang thiết bị, kỹ thuật cần thiết cho hai tỉnh Savannakhet, Salavan nhằm phục vụ cho công tác bảo vệ và đấu tranh với các luận điểm xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch trên không gian mạng. Chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp của hai bên.

4. Về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch:

4. 1. Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo điều kiện, hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại Lào.

4.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; Triển khai thực hiện các nội dung Bản ghi nhớ đã ký kết giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh của Lào.

4.3. Thu hút đầu tư phát triển hệ thống thương mại biên giới, cửa khẩu; kêu gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm do các tỉnh bạn Lào tổ chức để mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác đầu tư mới.

4.4. Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với các tỉnh của Lào thúc đẩy, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp quy chế, pháp luật của mỗi nước để các doanh nghiệp mỗi bên đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, khai thác, chế biến, trao đổi mua bán hàng hóa.

4.5. Đẩy mạnh hợp tác với hai tỉnh Savannakhet và Salavan trong hoạt động phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch bền vững, phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, trồng rừng nguyên liệu và xây dựng nhà máy chế biến gỗ rừng trồng phục vụ xuất khẩu;

4.6. Phối hợp xây dựng Đề án phát triển khu kinh tế - thương mại xuyên biên giới Lao Bảo - Đen Sa Vẳn.

4.7. Phối hợp nghiên cứu phát triển Dự án đường dây truyền tải điện 500kV từ Quảng Trị - Lào -Thái Lan.

4.8. Phối hợp xây dựng Đề án nghiên cứu cơ chế hợp tác triển khai Hành lang kinh tế Quảng Trị (Việt Nam) - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani (Thái Lan).

4.9. Thúc đẩy phát triển du lịch, xây dựng các điểm, tuyến du lịch qua biên giới; Phối hợp tổ chức Hội nghị phát triển du lịch.

5. Về giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ.

5.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác với hai tỉnh Savannakhet, Salavan trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục tiếp nhận, đào tạo tiếng Việt, lý luận chính trị và chuyên ngành hệ cao đẳng, tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, học viên hai tỉnh của Lào.

Đề xuất kế hoạch trao đổi thực tập sinh là cán bộ công chức của một số cơ quan, ban ngành giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan; giới thiệu, tuyển chọn cán bộ, học viên của tỉnh sang đào tạo tại Trường Đại học quốc gia Lào theo chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh của nước bạn Lào.

5.2. Tổ chức các đoàn chuyên ngành y tế gặp gỡ, trao đổi về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và xây dựng mạng lưới y tế, cung cấp thông tin và phối hợp phòng chống kịp thời dịch bệnh qua biên giới. Tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng biên giới.

5.3. Tổ chức đoàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực khoa học - công nghệ; xây dựng các chương trình hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và Salavan. Tiếp tục hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho các tỉnh bạn Lào nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, hồ sơ công việc và công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chính quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở, ban ngành liên quan, các địa phương quán triệt tính chủ động, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet, Salavan, giai đoạn 2020 - 2022; đưa nội dung của Kế hoạch vào chương trình công tác trọng tâm hàng năm của từng đơn vị.

2. Tăng cường và nâng cao vai trò hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các Sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên. Gắn việc phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các huyện có chung đường biên giới nhằm phát triển các địa phương khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

3. Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hai bên biên giới chấp hành quy chế quản lý biên giới và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, cùng phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên trong hoạt động tuần tra, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới.

4. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng chương trình thực hiện chi tiết kèm dự toán kinh phí gửi Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Giao Sở Ngoại vụ theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tình hình kết quả hợp tác với hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

Đính kèm:

* Phụ lục I: Chi tiết nội dung Kế hoạch hợp tác với tỉnh Savannakhet.

* Phụ lục II: Chi tiết nội dung Kế hoạch hợp tác với tỉnh Salavan.

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH HỢP TÁC GIỮA TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ TỈNH SAVANNAKHET
(Giai đoạn 2020 - 2022)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Hợp tác về Chính trị, Đối ngoại, Quân sự, An ninh và biên giới

1.

Tổ chức Hội đàm cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet để đánh giá việc thực hiện thỏa thuận giai đoạn 2020 - 2022 và ký Văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025 tại tỉnh Savannakhet.

Sở Ngoại vụ

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan

2022

Kinh phí do ngân sách tỉnh cấp

2.

Hội đàm thường niên về công tác biên giới giữa hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet.

BCĐ công tác biên giới tỉnh

Sở Ngoại vụ, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Hướng Hóa và các ngành liên quan

2020 - 2022

Kinh phí BCĐ công tác biên giới tỉnh

3.

Các ban Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, địa phương định kỳ 02 năm/lần luân phiên tổ chức Hội đàm, gặp gỡ nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, công tác chuyên môn.

Các Sở, Ban ngành, đoàn thể, địa phương

Sở Ngoại vụ

2020 - 2022

 

4.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Các Sở, Ban ngành, đoàn thể, địa phương

 

2022

 

5.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị hỗ trợ tập huấn và các trang thiết bị - kỹ thuật cho Ban Tuyên huấn tỉnh Savannakhet nhằm phục vụ cho công tác bảo vệ và đấu tranh với các luận điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ

2020 - 2022

 

6.

Nắm thông tin, khảo sát và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tỉnh nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại địa bàn tỉnh Savannakhet.

BCH Quân sự tỉnh Đội quy tập 584

Sở LĐ, TB&XH

2020 - 2022

 

7.

Đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Tà Rùng (Quảng Trị) - Ra Cồ (Savannakhet) lên thành cặp cửa khẩu chính.

BCĐ công tác biên giới tỉnh

Sở Ngoại vụ, BQL các Khu kinh tế tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, Cục Hải quan tỉnh

2020 - 2022

 

II.

Hợp tác về Kinh tế, Thương mại - Đầu tư, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo

8.

Triển khai các hoạt động phát triển thương mại biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet. Hợp tác phát triển kinh tế - thương mại qua biên giới, đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hàng hóa giữa 2 tỉnh.

Sở Công thương

Cục Hải quan tỉnh. Các Doanh nghiệp, đơn vị liên quan

2020 - 2022

 

9.

Thành lập Tổ công tác liên hợp nghiên cứu xây dựng đề án phát triển Khu kinh tế - Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Vẳn.

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh

Sở Ngoại vụ, Sở, ban ngành và địa phương liên quan

2020 - 2022

 

10.

Hợp tác nghiên cứu phát triển Dự án đường dây truyền tải điện 500KV từ Quảng Trị - Lào - Thái Lan nếu được Chính phủ Việt Nam thống nhất theo hướng đi qua tỉnh Savannakhet.

Sở Công thương

Các đơn vị liên quan

2020 - 2022

 

11.

Trao đổi, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật và xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông thôn, nâng cao năng lực, đổi mới thể chế, chính sách trong quản lý sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy lợi cho tỉnh Savannakhet.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

2020 - 2022

 

12.

Đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình trên tuyến biên giới tỉnh Savannakhet từ nguồn vốn hỗ trợ ODA của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Sở Ngoại vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2020 - 2022

 

13.

Hợp tác khai thác tiềm năng, thế mạnh tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây; Xây dựng các điểm, tuyến du lịch chung giữa 2 tỉnh, 2 nước và phối hợp tổ chức Hội nghị, hội thảo, hội chợ giữa 2 tỉnh, các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, Ban ngành và địa phương liên quan

2020 - 2022

 

14.

Tổ chức Hội nghị hợp tác về Thương mại, Đầu tư, Du lịch, Lao động và Truyền thông 3 tỉnh - 3 nước (Quảng Trị - Savannakhet - Mucdahan) tại tỉnh Quảng Trị.

Sở Ngoại vụ

Các Sở, Ban ngành liên quan

2020

 

15.

Hỗ trợ nâng cao kỹ thuật sản xuất giống nấm, tập huấn về kiểm định đo lường và thử nghiệm chất lượng hàng hóa, đào tạo nghiệp vụ về khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Ngoại vụ

2020 - 2022

 

16.

Tổ chức luân phiên chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan định kỳ 2 năm/lần; chương trình tình nguyện quốc tế định kỳ hàng năm tại các huyện biên giới giáp Quảng Trị của tỉnh Savannaket.

BCH Tỉnh đoàn

Các Sở, ban ngành liên quan

2020 - 2022

 

17.

Hợp tác truyền thông kiến thức về di cư an toàn và phòng chống mua bán người qua biên giới.

Hội LHPN tỉnh

UBND huyện Hướng Hóa

2020 - 2022

 

18.

Phối hợp, hợp tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tiếp tục thực hiện mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng”.

BCĐ thực hiện mô hình

BQL các Khu kinh tế, Cục Hải quan, BCH Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế

2020 - 2022

 

19.

Trao đổi thông tin thực hiện Văn bản thỏa thuận hợp tác, kế hoạch sử dụng kinh phí 6 tỷ đồng (2 tỷ đồng/1 năm) của tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tỉnh Savannakhet để ưu tiên đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ sở y tế, giáo dục khu vực biên giới.

Sở Ngoại vụ

Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh

2020 - 2022

 

20.

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính cho tỉnh Savannakhet (mỗi năm 25 cán bộ).

Trường Chính trị Lê Duẩn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường CĐSP Quảng Trị

2020 - 2022

Ngân sách tỉnh cấp

21.

Trường CĐSP Quảng Trị hỗ trợ tỉnh Savannakhet đào tạo về Công nghệ thông tin, tiếng Việt (số lượng 05 sinh viên)

Trường CĐSP Quảng Trị

Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan

2020 - 2022

Ngân sách tỉnh cấp

22.

Hỗ trợ đào tạo trình độ cao đẳng cho 10 sinh viên tỉnh Savannakhet về chuyên môn điều dưỡng.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

Sở Y tế, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan

2020 - 2022

Ngân sách tỉnh cấp

23.

Công an tỉnh hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho Ty an ninh tỉnh Savannakhet (mỗi năm 25 cán bộ)

Công an tỉnh

Các đơn vị liên quan

2020 - 2022

 

24.

Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Savannakhet (mỗi năm 25 cán bộ).

BCH Quân sự tỉnh

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

2020 - 2022

 

25.

Cử 10 giáo viên sang dạy Tiếng Việt cho con em người Việt Nam sinh sống tại tỉnh Savannakhet.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Ngoại vụ

2020 - 2022

 

26.

Trao đổi cán bộ làm thực tập sinh giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet (mỗi năm 2 cán bộ).

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ

Sở, ban ngành và địa phương liên quan

2020 - 2022

Ngân sách tỉnh cấp

 

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH HỢP TÁC GIỮA TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ TỈNH SALAVAN
(Giai đoạn 2020 - 2022)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN

GHI CHÚ

I

Hợp tác về Chính trị, Đối ngoại, Quân sự, An ninh và biên giới

1.

Tổ chức Hội đàm cấp cao giữa 2 tỉnh Quảng Trị - Salavan nhằm đánh giá việc thực hiện và ký Văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025 tại tỉnh Salavan.

Sở Ngoại vụ

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan

2022

Kinh phí do ngân sách tỉnh cấp

2.

Hội đàm thường niên về công tác biên giới giữa hai tỉnh Quảng Trị - Salavan.

BCĐ công tác biên giới tỉnh

Sở Ngoại vụ, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Đakrông và các ngành liên quan

2020 - 2022

Kinh phí BCĐ công tác biên giới tỉnh

3.

Các ban Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, địa phương định kỳ 02 năm/lần luân phiên tổ chức Hội đảm, gặp gỡ nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, công tác chuyên môn.

Các Sở, Ban ngành, đoàn thể, địa phương

Sở Ngoại vụ

2020 - 2022

 

4.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Các Sở, Ban ngành, đoàn thể, địa phương

 

2022

 

5.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị hỗ trợ tập huấn và các trang thiết bị - kỹ thuật cho Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan nhằm phục vụ cho công tác bảo vệ và đấu tranh với các luận điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ

2020 - 2022

 

6.

Đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện thủ tục đề xuất Chính phủ đưa vào quy hoạch nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Cóc (Quảng Trị) - A Xóc (Salavan) lên thành cặp cửa khẩu chính giai đoạn 2030-2035.

BCĐ công tác biên giới tỉnh

Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, BQL các Khu kinh tế tỉnh BCH BĐBP tỉnh Cục Hải quan tỉnh

2020 - 2022

 

7.

Trao đổi kế hoạch, chương trình kết nghĩa giữa thành phố Đông Hà (Quảng Trị) và huyện Salavan (tỉnh Salavan).

UBND thành phố Đông Hà

Sở Ngoại vụ

2020 - 2022

 

II.

Hợp tác về Kinh tế, Thương mại - Đầu tư, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo

8.

Triển khai các hoạt động phát triển thương mại biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan. Hợp tác phát triển kinh tế - thương mại qua biên giới, đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hàng hóa giữa 2 tỉnh Quảng Trị - Salavan.

Sở Công thương

Cục Hải quan tỉnh. Các Doanh nghiệp, đơn vị liên quan

2020 - 2022

 

9.

Phối hợp, nghiên cứu cơ chế hợp tác triển khai hành lang kinh tế Quảng Trị (Việt Nam) - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani (Thái Lan).

Sở Ngoại vụ

Sở, Ban ngành và địa phương liên quan

2020 - 2022

 

10.

Trao đổi, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật và xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông thôn, nâng cao năng lực, đổi mới thể chế, chính sách trong quản lý sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy lợi cho tỉnh Salavan.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

2020 - 2022

 

11.

Đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình trên tuyến biên giới tỉnh Savannakhet từ nguồn vốn hỗ trợ ODA của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Sở Ngoại vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2020 - 2022

 

12.

Hợp tác khai thác tiềm năng, thế mạnh tuyến Hành lang song song với Hành lang kinh tế Đông - Tây; Xây dựng các điểm, tuyến du lịch chung giữa 2 tỉnh, 2 nước và phối hợp tổ chức Hội nghị, hội thảo, hội chợ giữa 2 tỉnh, các tỉnh trên tuyến PARA- EWEC.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, Ban ngành và địa phương liên quan

2020 - 2022

 

13.

Hỗ trợ nâng cao kỹ thuật sản xuất giống nấm, tập huấn về kiểm định đo lường và thử nghiệm chất lượng hàng hóa, đào tạo nghiệp vụ về khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Ngoại vụ

2020 - 2022

 

14.

Tổ chức luân phiên chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan định kỳ 2 năm/lần.

BCH Tỉnh đoàn

Các Sở, Ban ngành liên quan

2020 - 2022

 

15.

Hợp tác truyền thông kiến thức về di cư an toàn và phòng chống mua bán người qua biên giới.

Hội LHPN tỉnh

UBND huyện Đakrông

2020 - 2022

 

16.

Trao đổi thông tin thực hiện Văn bản thỏa thuận hợp tác, kế hoạch sử dụng kinh phí 6 tỷ đồng (2 tỷ đồng/1 năm) của tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tỉnh Salavan để ưu tiên đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ sở y tế, giáo dục khu vực biên giới.

Sở Ngoại vụ

Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh

2020 - 2022

 

17.

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính cho tỉnh Salavan (mỗi năm 25 cán bộ).

Trường Chính trị Lê Duẩn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường CĐSP Quảng Trị

2020 - 2022

Ngân sách tỉnh cấp

18.

Trường CĐSP Quảng Trị hỗ trợ tỉnh Salavan đào tạo về Công nghệ thông tin, tiếng Việt (số lượng 05 sinh viên).

Trường CĐSP Quảng Trị

Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan

2020 - 2022

Ngân sách tỉnh cấp

19.

Hỗ trợ đào tạo trình độ cao đẳng cho 10 sinh viên tỉnh Salavan về chuyên môn điều dưỡng.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

Sở Y tế, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan

2020 - 2022

Ngân sách tỉnh cấp

20.

Công an tỉnh hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho Ty an ninh tỉnh Salavan (mỗi năm 25 cán bộ).

Công an tỉnh

Các đơn vị liên quan

2020 - 2022

 

21.

Cử giáo viên sang dạy Tiếng Việt cán bộ và học sinh huyện Sa Muội.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Ngoại vụ

2020 - 2022

 

22.

Trao đổi cán bộ làm thực tập sinh giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan (mỗi năm 2 cán bộ).

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ

Sở, ban ngành và địa phương liên quan

2020 - 2022

Ngân sách tỉnh cấp

23.

Cử cán bộ, sinh viên tỉnh Quảng Trị theo học tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

Sở Nội vụ

Sở Ngoại vụ Sở GD&ĐT

2020 - 2022

Tỉnh Salavan hỗ trợ chi trả

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 165/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 165/QĐ-UBND

19

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455123