• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 1652/QĐ-UBND phân bổ chi tiết nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi ngân sách trung ương hỗ trợ, theo Nghị quyết 02/NQ-CP - năm 2013 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tải về Quyết định 1652/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1652/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ, THEO NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ - NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009, Quyết định số 56/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009-2015;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính về việc phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển GTNT, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2655/UBND-KT1 ngày 27/5/2013 của UBND tỉnh về việc ủy quyền ký hợp đồng vay và cam kết trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi NSTW;

Căn cứ nội dung thống nhất Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 03/6/2013;

Căn cứ Thông báo số 1012-TB/TU ngày 25/6/2013 của Thường trực Tỉnh ủy về việc phân bổ vốn vay và phân kỳ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013;

Căn cứ Công văn số 113/HĐND-KTNS ngày 28/6/2013 của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về cấp kinh phí, phân bổ vốn vay và phân kỳ trả nợ vốn vay, mua xe ô tô;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 401/STC-TTr ngày 24/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi tiết: 210.000 triệu đồng (Hai trăm mười tỷ đồng) từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Bộ Tài chính phân bổ cho tỉnh năm 2013, tại Quyết định số 1058/QĐ-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, cho công trình: Đường Hợp Thịnh – Đạo Tú, do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1499/QĐ-CT ngày 24/6/2011 (Chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện chỉ tiêu được giao, theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Quyết định số 1058/QĐ-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính, Thông báo số 1012-TB/TU ngày 25/6/2013 của Thường trực Tỉnh ủy, Công văn số 113/HĐND-KTNS ngày 28/6/2013 của Thường trực HĐND tỉnh;

2. Sở Tài chính thực hiện ủy quyền ký hợp đồng vay, cam kết và phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư bố trí nguồn đề xuất trả nợ vốn vay và phí vay từ Ngân sách tỉnh cho Ngân sách Trung ương hàng năm theo quy định;

3. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh kiểm tra thủ tục và giải ngân nguồn vốn được giao cho các công trình, dự án theo quy định hiện hành.

4. Chủ đầu tư liên hệ với Kho bạc nhà nước, hoàn thiện các thủ tục để giải ngân nguồn vốn được giao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Tường, Tam Dương; Chủ đầu tư các công trình, dự án nói tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

CHI TIẾT DANH MỤC CÔNG TRÌNH PHÂN BỔ VỐN TỪ NGUỒN VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG QUA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Số TT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

Địa điểm xây dựng

Quy mô (m2)

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh

TM ĐT và DT duyệt

Vốn đã đầu tư đến 31/03/2013

Nhu cầu đầu tư tiếp

Vốn phân bổ từ nguồn vay NHPT

Chủ đầu tư

1

Đường Hợp Thịnh – Đạo Tú, huyện Tam Dương

Huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương

9162

1499/QĐ-CT ngày 24/6/2011

992.768

0

992.768

210.000

Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc

 

Cộng:

 

 

 

992.768

0

992.768

210.000

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1652/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Đặng Quang Hồng
Ngày ban hành: 28/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1652/QĐ-UBND

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
208074