• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 1654/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Tải về Quyết định 1654/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1654/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN LÊ CHÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 25/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Nghị quyết: Số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2018, số 14/NQ-HĐND ngày 27/3/2019, số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2019, số 68/NQ-HĐND ngày 19/12/2019, số 08/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất; dự án, công trình cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố (năm 2018, 2019 và 2020);

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 226/TTr-STN&MT ngày 02/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Lê Chân với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng số 22 dự án/36,61 ha đất quy hoạch thực hiện dự án, cụ thể:

- Kế hoạch sử dụng đất (Biểu số 01).

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (Biểu số 02).

- Kế hoạch thu hồi các loại đất (Biểu số 03).

- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (Biểu số 04).

- Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2020 (Biểu số 05).

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân quận Lê Chân có trách nhiệm:

a) Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Rà soát các công trình, dự án được phê duyệt tại Quyết định này trước khi thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã cam kết trong dự án.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân quận Lê Chân tổ chức thực hiện Quyết định này.

b) Căn cứ quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra, rà soát những dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án, công trình không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

c) Rà soát, tổng hợp hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013 trước khi thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

d) Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu thẩm định, trình duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Lê Chân.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBNDTP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP;
- CV: ĐC3, ĐC2, ĐC1, QH, XD, GT, NN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chuyến


Biểu 5

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 CỦA QUẬN LÊ CHÂN

(Kèm theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Tổng diện tích dự án (ha)

Diện tích hiện trạng dự án (ha)

Diện tích dự kiến tăng thêm (dự kiến thu hồi)

Loại đất hiện trạng (trước khi thu hồi)

Loại đất quy hoạch

Địa điểm

Căn cứ pháp lý

I

Dự án đăng ký mới

 

0,57

 

0,57

 

 

 

 

1.1

Đấu giá QSDĐ tại lô N38-5 phường Vĩnh Niệm

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân

0,44

 

0,44

LUC, DGT

ODT

Phường Vĩnh Niệm

- Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng

- Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 27/9/2019 của Hội đồng nhân dân quận Lê Chân

1.2

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Lê Chân

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân

0,04

 

0,04

SKC

TSC

Phường Dư Hàng

- Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng

- Thông báo số 100/TB-VPTU ngày 17/9/2019 về ý kiến của đồng chí Bí thư thành ủy tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt quận Lê Chân;

- Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 27/9/2019 của HĐND quận Lê Chân về quyết định chủ trương đầu tư;

- Công văn 5904/UBND-XD ngày 25/9/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy, trong đó đồng ý chủ trương về điều chỉnh quy hoạch và lập dự án ĐTXD trụ sở Quận Ủy, HĐND, UBND quận Lê Chân tại đường Hồ Sen.

1.3

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Lê Chân (hạng mục mở lối đi vào Cổng ty cổ phần Trường An)

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân

0,04

 

0,04

TSC

DGT

Phường Dư Hàng

1.4

Giao diện tích 490 m2 đất đã GPMB tại khu CT4 cho Công ty TNHH Agape Việt Nam (khu vực dự án KĐT ven sông Lạch Tray)

Công ty TNHH Agape Việt Nam

0,05

 

0,05

DGT

TMD

Phường Vĩnh Niệm

- Công văn số 2660/VP-ĐC2 ngày 22/7/2019 của Văn phòng UBND thành phố về việc giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Khu đô thị ven sông Lạch Tray tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

(Diện tích 0,05 ha đã hoàn thành thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng).

II

Dự án chuyển tiếp

 

36,04

21,09

14,95

 

 

 

 

2.1

Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Văn phòng làm việc cho Công ty Cổ phần dịch vụ mai táng Hải Phòng

Công ty Cổ phần dịch vụ mai táng Hải Phòng

0,25

0,25

 

LUC

SKC

Phường Vĩnh Niệm

- Thông báo số 1032-TB/TU ngày 30/3/2020 của Thành ủy thông báo ý kiến của ban thường vụ Thành ủy về việc bố trí địa điểm mới cho công ty Cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng;

- Công văn 2628/UBND-XD2 của UBND thành phố về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần dịch vụ mai táng Hải Phòng Diện tích 0,25 ha đã hoàn thành thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để giao chủ đầu tư thực hiện dự án.

2.2

Dự án Hoàng Huy Comerce

Cty CP Đầu tư dịch vụ và tài chính Hoàng Huy

2,89

1,56

1,33

LUC

TMD

Phường Kênh Dương, phường Vĩnh Niệm

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố;

Công văn số 199/HĐND-CTHĐND ngày 24/10/2017 về điều chỉnh, bổ sung danh mục CT, DA phải thu hồi năm 2017;

- Công văn số 5381/VP-ĐC2 ngày 19/11/2018 của Văn phòng UBND thành phố về việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng lô đất CH12, CH13, N78 thuộc Khu đô thị Hồ Sen - Cầu Rào 2 để thực hiện dự án Hoàng Huy Comerce;

- Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao số 02/2017/HĐBT ngày 20/10/2017.

Diện tích 1,56 ha đã hoàn thành thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng.

2.3

Tòa án nhân dân quận Lê Chân

Tòa án nhân dân thành phố

0,55

0,53

0,02

LUC

TSC

Phường Kênh Dương, phường Vĩnh Niệm

Công văn 199/HĐND-CTHĐND ngày 24/10/2017 về điều chỉnh, bổ sung danh mục CT, DA phải thu hồi năm 2017. Diện tích 0,53 ha đã hoàn thành thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng.

2.4

Kho bạc Nhà nước Lê Chân

Kho bạc nhà nước Hải Phòng

0,19

 

0,19

LUC

TSC

Phường Kênh Dương

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND TP;

- Công văn số 1614/KBNN-TVQT ngày 21/4/2017 về nội dung đầu tư XD trụ sở KBNN quận Lê Chân.

2.5

Dự án xây dựng đường vào các cơ quan Nội chính, tư pháp quận Lê Chân

UBND quận Lê Chân

1,01

0,92

0,09

LUC

DGT

Phường Vĩnh Niệm

Dự án Xây dựng tuyến đường vào Trung tâm thương mại AEON MALL Hải Phòng được thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND TP với diện tích là 4,90 ha; đến nay được tách thành 2 dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng đường vào cơ quan Nội chính, Tư pháp quận Lê Chân được ban hành tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 31/10/2017.

- Dự án Dự án xây dựng hạ tầng, kỹ thuật các tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại AEONMALL được ban hành tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của HĐND thành phố về quyết định chủ trương đầu tư và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 2731/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

2.6

Dự án Xây dựng hạ tầng, kỹ thuật các tuyến đường xung quanh Trung tâm thương mại AEON MALL

UBND quận Lê Chân

3,62

 

3,62

LUC

DGT

Phường Vĩnh Niệm

Dự án Xây dựng tuyến đường vào Trung tâm thương mại AEON MALL Hải Phòng được thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND TP với diện tích là 4,90 ha; đến nay được tách thành 2 dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng đường vào cơ quan Nội chính, Tư pháp quận Lê Chân được ban hành tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 31/10/2017.

- Dự án Dự án xây dựng hạ tầng, kỹ thuật các tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại AEONMALL được ban hành tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của HĐND thành phố về quyết định chủ trương đầu tư và được UBND thành phố phê duyệt tai Quyết định 2731/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

2.7

Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại

Công ty TNHH XD và Vận tải Việt - Xô

0,97

0,97

 

LUC

TMD

Phường Kênh Dương

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND TP; Công văn 6630/UBND-ĐC3 ngày 04/10/2017 của UBND TP;

- Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. (Diện tích 0,97 ha đã hoàn thành thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để giao chủ đầu tư thực hiện dự án).

2.8

Xây dựng trụ sở làm việc công ty CP Vận tải biển Vinaship tại Lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen - Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận

Cty CP vận tải biển Vinaship

0,28

0,28

 

LUC

TMD

Phường Kênh Dương

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND TP;

- Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Diện tích 0,28 ha đã hoàn thành thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng.

2.9

Dự đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình dịch vụ thương mại (TM-15)

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân

0,70

 

0,70

LUC

TMD

Phường Vĩnh Niệm

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND TP;

- Công văn số 5450/UBND-QH ngày 29/8/2017 của UBND thành phố về việc thuê đất để đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng trên địa bàn thành phố của Công ty TNHH Xuân Thành Hải Phòng

2.10

Dự án Làng việt kiều quốc tế

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Anh

0,51

0,46

0,05

LUC

ODT

Phường Vĩnh Niệm

- Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân TP;

- Công văn số 53/UBND-TNMT ngày 26/1/2015 về báo cáo kết quả GPMB dự án; Giấy chứng nhận đầu tư số 021033000158 ngày 08/1/2010 thay đổi lần 3 ngày 03/6/2014 của UBND TP. (UBND quận Lê Chân đã GPMB được 0,46 ha; diện tích còn lại phải GPMB là 0,05 ha).

2.11

Tuyến đường Hồ Sen -Cầu Rào 2 (Nguyễn Văn Linh - Chợ Con)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng

8,03

5,88

2,15

ODT; TIN(0,15); NTD(0,0 2); TSC(0,05)

DGT

Phường Dư Hàng Kênh, Trại Cau, Dư Hàng, Hàng Kênh

- Theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/2/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng điều chỉnh quy mô dự án từ 7,82 ha thành 8,03 ha.

- Nghị Quyết số 20/NQ-HDND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân TP.

(Diện tích 5.88 ha đã hoàn thành thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng).

2.12

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư A51 (tổ 24,26,27) phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân

10,27

5,01

5,26

LUC

ODT

Phường Vĩnh Niệm

- Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân TP;

- Quyết định số 62/QĐ-HĐND ngày 20/10/2017 của HĐND thành phố về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư A51 (tổ 24,26,27) phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Diện tích đã giải phóng mặt bằng là 5,01 ha.

2.13

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại lô 29-15B, thuộc lô A29 trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân đến năm 2025

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,68

0,68

 

DGD

TMD

Phường Kênh Dương

- Nghi Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân TP;

- Quyết định 616/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND thành phố về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Lê Chân đến năm 2025 tại lô đất số 29/15B thuộc lô A29; Công văn số 3547/VP-QH của UBND thành phố ngày 20/7/2018. Diện tích 0,68 ha đã hoàn thành, thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng giao chủ đầu tư thực hiện dự án.

2.14

Dự án đầu tư làm đường ven mương An Kim Hải đoạn từ cống Đông Tây đến đường Khúc Thừa Dụ

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân

0,40

 

0,40

LUC

DGT

Phường Vĩnh Niệm

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố;

- Công văn số 3882/VP-XD2 ngày 07/11/2019 của Văn phòng UBND thành phố (Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương UBND quận Lê Chân thực hiện đầu tư tuyến đường bằng ngân sách quận từ nguồn huy động đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với các quy định liên quan).

2.15

Dự án đầu tư dải cây xanh tiếp giáp phía nam dự án Làng Việt kiều quốc tế

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân

0,94

 

0,94

LUC

DGT

Phường Vĩnh Niệm

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố;

- Công văn số 3882/VP-XD2 ngày 07/11/2019 của Văn phòng UBND thành phố (Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương UBND quận Lê Chân thực hiện đầu tư dải công viên cây xanh bằng ngân sách quận từ nguồn huy động đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với các quy định liên quan).

2.16

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân

4,37

4,37

 

LUC

ODT

Phường Vĩnh Niệm

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố về thông qua điều chỉnh, bổ sung (lần 2) danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm 2019;

- Quyết định số 36/QĐ-HĐND ngày 04/8/2016 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

2.17

Đấu giá QSDĐ tại lô TM8 trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 trên địa bàn phường Kênh Dương

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân

0,20

 

0,20

LUC

TMD

Phường Kênh Dương

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố; Công văn số 59/VP-QH ngày 05/01/2019 của Văn phòng UBND thành phố (Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại lô TM-8 KĐT mới Hồ Sen - Cầu Rào 2 phường Kênh Dương - quận Lê Chân để đấu giá vào mục đích thương mại dịch vụ)

2.18

Giao đất tái định cư tại vị trí điều chỉnh quy hoạch khu đất thuộc dự án tái định cư đường Bắc Sơn - Nam Hải

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân

0,18

0,18

 

DGT

ODT

Phường Vĩnh Niệm

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố;

- Công văn số 5574/VP-QH ngày 05/12/2018 của Văn phòng UBND thành phố (Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án phát triển giao thông đô thị để bố trí giao đất TĐC cho các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công viên cây xanh Tam Bạc;

- Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND quận Lê Chân về phê duyệt điều chỉnh cục bộ QH chi tiết tỷ lệ 1/500

 

Tổng cộng:

 

36,61

21,09

15,52

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1654/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Đình Chuyến
Ngày ban hành: 17/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1654/QĐ-UBND

75

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452403