• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án kiện toàn mô hình hoạt động để nâng cao năng lực Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố Hà Nội, các Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện và các Trung tâm Phát triển quỹ đất

Tải về Quyết định 1659/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1659/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ, CÁC BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CẤP HUYỆN VÀ CÁC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp quận, huyện và thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ Chương trình hành động số 21-CT/TU ngày 25/4/2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án kiện toàn mô hình hoạt động để nâng cao năng lực Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, các Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện và các Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sau đây gi tắt là Đề án kiện toàn các tổ chức GPMB Thành phố), gồm các ông (bà) đại diện các đơn vị có tên sau đây:

1. Ông Trương Quang Thiều - Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố: Ttrưởng;

2. Ông Nguyễn Ngọc Việt - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Tổ phó;

3. Bà Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Minh Mười - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: T phó;

5. Ông Bùi Văn Thông - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố: Tổ phó;

6. Ông Lương Văn Tiến - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bng Thành phố: Tổ viên Thường trực;

7. Ông Phạm Đức Tài - Trưởng phòng Quản lý sở, ngành, Sở Nội vụ: Tổ viên.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án kiện toàn các tổ chức GPMB Thành ph;

2. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, các Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng các quận, huyện, thị xã và các Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở, Ban Ngành và UBND quận, huyện, thị xã;

3. Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động từ khi thành lập đến 31/12/2013 của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành ph; các Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và các Trung tâm Phát triển quỹ đất trc thuộc Sở, Ban Ngành và UBND quận, huyện, thị xã;

4. Tổng hợp báo cáo đề xuất phương án kiện toàn Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bng Thành phố; các Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và các Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở, Ban Ngành và UBND quận, huyện, thị xã trình UBND Thành phố xem xét quyết định.

Điều 3. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố Hà Nội để giao dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được lấy từ kinh phí phục vụ công tác bồi thường, htrợ và tái định cư do các Chủ đầu tư chuyển về Ban chỉ đạo Giải phóng mt bằng Thành phố theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Trưởng Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng cấp huyện; Giám đốc: Trung tâm Phát trin quỹ đất (Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố), Trung tâm giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Ch tịch UBND Thành phố;
- Phó Ch tịch Vũ Hồng Khanh;
- VPUB: PVP Phạm Chí Công, TNcg.th. TH, NC, TNqn
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1659/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 27/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1659/QĐ-UBND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225646