• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở giao thông vận tải


Văn bản pháp luật về Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

 

Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

Tải về Quyết định 1661/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1661/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ NỐI ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG VỚI ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 430/TTr-SNV ngày 02/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trực thuộc Sở Giao thông vận tải, gồm 11 vị trí việc làm sau đây:

1. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí;

2. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 02 vị trí;

3. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 05 vị trí.

(Chi tiết tại Phụ lục I, II, III kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chỉ đạo thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức của Ban Quản lý dự án đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) đảm bảo theo danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; chức danh nghề nghiệp viên chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với từng vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

b) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) xem xét điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án khi có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu thực tế, để bảo đảm việc thực hiện vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án được kịp thời, hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ trí, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Ban Quản lý dự án theo đúng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; chức danh nghề nghiệp viên chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với từng vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Giao thông vận tải và Trưởng Ban Quản lý dự án đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCNH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ NỐI ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG VỚI ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ NINH BÌNH TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Stt

Danh mục vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng

Hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hoặc tương đương) tối thiểu

Ghi chú

I

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

1

Trưởng ban

Chuyên viên và tương đương

Hạng III

 

2

Phó Trưởng ban

Kỹ sư/Chuyên viên và tương đương

Hạng III

 

3

Trưởng phòng

Kỹ sư/Chuyên viên và tương đương

Hạng III

Chức danh chuyên viên và tương đương áp dụng đối với phòng HC-TH

4

Phó Trưởng phòng

Kỹ sư/Chuyên viên và tương đương

Hạng III

Chức danh chuyên viên và tương đương áp dụng đối với phòng HC-TH

II

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

 

1

Nghiệp vụ quản lý dự án

Kỹ sư

Hạng III

 

2

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Kỹ thuật viên

Hạng IV

 

III

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

1

Tổ chức, hành chính, tổng hợp

Chuyên viên và tương đương

Hạng III

 

2

Kế toán

Kế toán viên

Hạng III

 

3

Văn thư, lưu trữ

Cán sự

Hạng IV

 

4

Thủ quỹ, thủ kho

Nhân viên

Hạng IV

 

5

Bảo vệ

 

 

HĐMV

 

PHỤ LỤC II

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ NỐI ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG VỚI ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Stt

Tên vị trí việc làm

Công việc chính phải thực hiện

Sản phẩm đầu ra

Tên sản phẩm đầu ra

Kết quả thực hiện trong năm

I

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Trưởng ban

1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban;

2. Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của Ban;

3. Lập Chương trình công tác hàng năm của Ban; tổng kết công tác, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuần, tháng, quý, năm;

4. Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Sở về triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban;

5. Kiểm soát, kiểm tra, thẩm định các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của Ban trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban;

6. Trực tiếp chỉ đạo, xem xét, giải quyết việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ chủ tài khoản;

7. Quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của Ban theo đúng quy định;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

2

Phó Trưởng ban

1. Tham mưu giúp Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực được phân công;

2. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quy chế làm việc của Ban;

3. Ký các văn bản của Ban khi được phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban;

4. Ký các văn bản hưởng dẫn chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

5. Theo dõi, kiểm tra đánh giá thi đua về lĩnh vực phụ trách;

6. Thay mặt Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban và dự họp khi được ủy quyền;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Trưởng ban giao.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

3

Trưởng phòng

1. Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của Phòng;

2. Xây dựng, trình Lãnh đạo Ban dự kiến chương trình, kế hoạch công tác của Phòng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Chủ trì các cuộc họp của Phòng;

4. Quản lý, đánh giá việc thực hiện công việc của viên chức, người lao động tại Phòng;

5. Kiểm soát, kiểm tra các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng trước khi trình Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định;

6. Trực tiếp thực hiện các công việc hoạt động nghề nghiệp của phòng;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả

4

Phó Trưởng phòng

1. Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công phụ trách;

2. Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền, phân công;

3. Trực tiếp thực hiện các công việc hoạt động nghề nghiệp của Phòng;

4. Phối hợp với các Phòng thuộc Ban để triển khai thực hiện các công việc có liên quan;

5. Điều hành hoạt động của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Trưởng ban giao.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả

II

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1

Nghiệp vụ quản lý dự án

1. Thực hiện quản lý các dự án được giao từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng;

2. Nghiên cứu, lập kế hoạch đấu thầu, tiến độ thực hiện dự án;

3. Lựa chọn nhà thầu tư vấn; kiểm tra, xem xét các hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật;

4. Lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công xây dựng thi công công trình; làm việc với các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn; đơn vị thực hiện bảo trì công trình;

5. Kiểm tra công trường thi công, tình trạng các tuyến đường, kiểm tra chất lượng các dự án, công trình;

6. Tổ chức các buổi nhiệm thu bàn giao công trình, nghiệm thu hết bảo hành;

7. Tổ chức kiểm tra, soát xét phương án giá, phân khai khối lượng theo từng quý; kiểm tra, tổng hợp theo dõi tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các dự án bảo trì, sửa chữa đường bộ, đường sông;

8. Thực hiện cấp phát kinh phí giải phóng mặt bằng; theo dõi, đối chiếu, phối hợp và đôn đốc các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

Giao Thủ trường đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

2

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

1. Thực hiện việc giám sát thi công xây dựng theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

2. Lập kế hoạch và quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, phương pháp quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng;

3. Thực hiện nghiệm thu các công việc do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo yêu cầu của Hợp đồng xây dựng;

4. Thực hiện việc thanh toán, quyết toán chi phí giám sát theo giá trị được duyệt hoặc theo tỷ lệ phần trăm giá trị nghiệm thu khối lượng do nhà thầu công trình xây dựng thực hiện;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả

III

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1

Tổ chức, hành chính, tổng hợp

1. Xây dựng và trình Trưởng ban phê duyệt Quy chế làm việc của Ban;

2. Tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính quản trị; mua sắm, quản lý tài sản, dụng cụ, trang thiết bị của Ban;

3. Xây dựng và trình Trưởng ban phê duyệt kế hoạch công tác của đơn vị; đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác ở các bộ phận, đơn vị;

4. Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng; quản lý tài sản, dụng cụ, trang thiết bị của Ban;

5. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong đơn vị đã được Lãnh đạo Ban phê duyệt;

6. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo giao.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

2

Kế toán

1. Chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện công tác kế toán, tài vụ;

2. Lập dự toán thu, chi hàng năm, các báo cáo thuộc lĩnh vực kế toán, quyết toán, giải ngân, báo cáo tài chính của Trung tâm;

3. Làm các phiếu thu, phiếu chi, lệnh chuyển tiền;

4. Cân đối tài khoản, làm bảng đối chiếu tài khoản nguồn ngân sách, nguồn phí, đối chiếu với Kho bạc nhà nước;

5. Vào phần mềm kế toán các khoản thu, chi của đơn vị hàng tháng;

6. Làm bảng lương, thưởng hàng tháng;

7. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo giao.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

3

Văn thư, lưu trữ

1. Thực hiện công tác văn thư, tiếp nhận công văn đến, gửi công văn đi, thông tin liên lạc; quản lý và sử dụng con dấu của Ban theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tư liệu;

3. Quản lý hồ sơ, tài liệu trong kho;

4. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo giao.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

4

Thủ quỹ, thủ kho

1. Giữ tiền mặt, thực hiện thu - chi tiền mặt tại đơn vị;

2. Đối chiếu sổ sách thủ quỹ, kế toán; giao dịch với kho bạc;

3. Thiết lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ theo đúng quy định;

4. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ khi xuất, nhập tiền từ quỹ;

5. Quản lý kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu; cơ sở vật chất;

6. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo giao.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

Giao Thủ trưởng đơn vị tự xác định, đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo VTVL hiệu quả.

5

Bảo vệ

Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn tại Trung tâm

 

 

 

PHỤ LỤC III

KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ NỐI ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG VỚI ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ NINH BÌNH TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Stt

Vị trí việc làm

Yêu cầu về năng lực, kỹ năng

I

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Trưởng ban

1. Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: xây dựng cầu đường, kỹ thuật công trình giao thông, kỹ thuật xây dựng và các chuyên ngành khác phù hợp với chức chức năng, nhiệm vụ của Ban;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;

- Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư sổ 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác hoặc phải có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

2. Năng lực:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của Ban;

- Trình bày và bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất;

- Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kiểm soát công việc;

- Có năng lực tập hợp, quy tụ viên chức thuộc Ban; khuyến khích, tạo động lực cho viên chức;

- Hướng dẫn cấp dưới các kiến thức, kỹ năng làm việc;

- Có khả năng quản lý tài chính ngân sách theo quy định của pháp luật.

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành;

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công việc;

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm;

- Đề xuất giải pháp;

- Kỹ năng tổ chức, chủ trì, điều hành các hội nghị, sự kiện.

2

Phó Giám đốc

1. Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: xây dựng cầu đường, kỹ thuật công trình giao thông, kỹ thuật xây dựng và các chuyên ngành khác phù hợp với chức chức năng, nhiệm vụ của Ban;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;

- Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&DT;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác hoặc phải có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

2. Năng lực:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ được giao phụ trách;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao;

- Có hiểu biết về hành chính, công vụ, khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu lĩnh vực được giao nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước được chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc;

- Có phong cách gần gũi, hòa đồng, gắn bó với quần chúng.

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành;

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công tác;

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng xây dựng các đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng tin học, máy tính;

- Kỹ năng tổ chức, chủ trì, điều hành các hội nghị, sự kiện.

3

Trưởng phòng

1. Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: kỹ thuật giao thông, kỹ thuật xây dựng, xây dựng cầu đường bộ và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí đảm nhiệm (đối với Phòng HC-TH thì tốt nghiệp các chuyên ngành hành chính, luật, kinh tế, tài chính, kế toán);

- Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&DT;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác (đối với với Phòng HC-TH thì vận dụng chứng chỉ QLNN chương trình chuyên viên).

2. Năng lực:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ và các kiển thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý nghiệp vụ của phòng;

- Có hiểu biết về hành chính, công vụ, khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Am hiểu và có thể chỉ đạo, theo dõi, thẩm định những vấn đề cơ bản thuộc chuyên môn của Ban;

- Có năng lực triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý.

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành;

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công tác;

- Kỹ năng xây dựng các đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

4

Phó Trưởng phòng

1. Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: kỹ thuật giao thông, kỹ thuật xây dựng, xây dựng cầu đường bộ và các chuyên ngành khác phù hợp vớì vị trí đảm nhiệm (đối với Phòng HC-TH thì tốt nghiệp các chuyên ngành hành chính, luật, kinh tế, tài chính, kế toán);

- Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ nãng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác (đối với với Phòng HC-TH thì vận dụng chứng chỉ QLNN chương trình chuyên viên).

2. Năng lực:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ;

- Có hiểu biết về hành chính, công vụ, khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Có năng lực triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý;

- Có phong cách gần gũi, hòa đồng, gắn bó với quần chúng.

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành;

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công tác;

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng xây dựng các đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

II

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1

Nghiệp vụ quản lý dự án

1. Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: kỹ thuật giao thông, kỹ thuật xây dựng, xây dựng cầu đường bộ và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí đảm nhiệm;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&DT;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác.

2. Năng lực:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của Ban;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý dự án;

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công tác quản lý dự án;

- Có khả năng áp dụng phát triển kỹ thuật vào chuyên môn nghiệp vụ được phân công.

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử;

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ phân công;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

2

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

1. Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành: kỹ thuật giao thông, kỹ thuật xây dựng, xây dựng cầu đường bộ và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí đảm nhiệm;

- Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&DT;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác.

2. Năng lực:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của công tác giám sát thi công xây dựng công trình;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định;

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc theo nhóm; triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng phối hợp trong công việc;

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng về công nghệ thông tin.

III

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1

Tổ chức, hành chính, tổng hợp

1. Trình độ chuyên môn:

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành luật, hành chính, kinh tế và chuyên ngành khác phù hợp với vị trí đảm nhiệm;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&DT;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ;

- Được bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

2. Năng lực:

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực chuyên môn của Ban;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao;

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức; khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công tác;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ phân công;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tổ chức, chuẩn bị sự kiện, hội nghị.

2

Kế toán

1. Trình độ chuyên môn:

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoai ngữ Viêt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên trở lên.

2. Năng lực:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao;

- Có năng lực triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán;

- Có khả năng lập báo cáo tài chính, thống kê theo quy định.

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý;

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3

Văn thư - Lưu trữ

1. Trình độ chuyên môn:

- Có trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành văn thư - lưu trữ; được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch cán sự hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Viêt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT;

- Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT .

2. Năng lực:

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ;

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về lĩnh vực văn thư - lưu trữ;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý;

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm;

- Có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Nắm vững nghiệp vụ về công tác lập hồ sơ và công tác lưu trữ để tổ chức lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng các văn bản, tài liệu trong quá trình hoạt động của cơ quan.

3. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

4

Thủ quỹ, thủ kho

1. Trình độ chuyên môn:

- Có trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí đảm nhiệm;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch cán sự hoặc tương đương trở lên.

2. Năng lực:

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách trong lĩnh vực quản lý tài chính, nghiệp vụ quỹ; hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao;

- Có kiến thức am hiểu về lĩnh vực thủ kho, thủ quỹ;

- Nắm vững các quy định về sắp xếp tài liệu, trang thiết bị của Ban.

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng báo cáo, trình bày mạnh lạc, rõ ràng;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công việc;

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc;

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công;

- Kỹ năng quản lý hồ sơ, lưu trữ tài liệu đúng quy định;

- Kỹ năng kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ khi xuất, nhập tiền từ quỹ.

5

Bảo vệ

1. Năng lực: Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1661/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 30/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1661/QĐ-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452305