• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1666/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Khí tượng thủy văn (Đề mục số 2 Chủ đề 27) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Quyết định 1666/QĐ-BTNMT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (ĐỀ MỤC SỐ 2 CHỦ ĐỀ 27)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 3228/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật Đề mục Khí tượng thủy văn (Đề mục số 2 Chủ đề 27).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (ĐỀ MỤC SỐ 2 CHỦ ĐỀ 27)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1666/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển đối với Đề mục Khí tượng thủy văn (Đề mục số 2 Chủ đề 27).

2. Xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện pháp điển đối với Đề mục Khí tượng thủy văn.

II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1. Tập hợp, thu thập, rà soát, tổng hợp, hoàn thiện Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thực hiện pháp điển thuộc Đề mục Khí tượng thủy văn

Vụ Pháp chế; Bộ, ngành

Tổng cục Khí tượng thủy văn; Cục Biến đổi khí hậu

8/2020

Danh mục văn bản đưa vào pháp điển thuộc Đề mục

2. Gửi Văn bản đề nghị các bộ, ngành thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn đối với văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền bộ, ngành

Vụ Pháp chế

Bộ, ngành

8/2020

Công văn gửi các bộ, ngành

3. Tổng hợp ý kiến góp ý các bộ, ngành

Vụ Pháp chế

 

9/2020

 

4. Thực hiện pháp điển theo Đề mục Khí tượng thủy văn

Vụ Pháp chế; Bộ, ngành

Tổng cục Khí tượng thủy văn; Cục Biến đổi khí hậu

9 -10/2020

Kết quả pháp điển theo Đề mục

5. Tổ chức lấy ý kiến góp ý và ký xác thực kết quả pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn

Vụ Pháp chế; Bộ, ngành

Bộ Tư pháp

10/2020

Kết quả pháp điển theo Đề mục

6. Xây dựng Hồ sơ kết quả pháp điển theo Đề mục gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Vụ Pháp chế

Bộ Tư pháp

11/2020

Hồ sơ kết quả pháp điển

7. Hoàn thiện kết quả pháp điển theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ

Vụ Pháp chế

Tổng cục Khí tượng thủy văn; Cục Biến đổi khí hậu

Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Kết quả pháp điển

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ pháp điển theo đúng tiến độ, bảo đảm việc thực hiện pháp điển đối với Đề mục Khí tượng thủy văn được kịp thời và hiệu quả.

2. Các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tiến hành thu thập, rà soát, thực hiện pháp điển đối với những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình chủ trì soạn thảo thuộc Đề mục Khí tượng thủy văn.

3. Kinh phí thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13 ngày 12 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1666/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 29/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1666/QĐ-BTNMT

426

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448610