• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 1669/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Tải về Quyết định 1669/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1669/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ MỘC BẮC, HUYỆN DUY TIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét Tờ trình số 1968/TTr-STC ngày 14/10/2016 của Sở Tài chính về việc xin phê duyệt phương án giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, như sau:

* Phạm vi áp dụng

Vị trí đấu giá không đầu tư hạ tầng theo Thông báo số 79/TB-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Hà Nam địa điểm xây dựng Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên;

* Phương án giá đất

1) Vị trí 01 (thôn Hoàn Dương) - Tờ phụ lục số 01, một phần thửa đất số 58 (Thuộc khu vực 2, vị trí 1)

- 01 lô: Lô số 01: Diện tích: 136m2

Giá: 780.000đ/m2.

- 03 lô: Từ lô số 2 đến lô số 4: Diện tích: 464m2

Giá: 720.000đ/m2.

2) Vị trí 02 (thôn Hoàn Dương) - Tờ phụ lục số 02, một phần thửa đất số 23 (Thuộc khu vực 3, vị trí 1)

- 03 lô: Từ lô số 1 đến lô số 3: Diện tích: 401m2

Giá: 720.000đ/m2.

- 01 lô: Lô số 4: Diện tích: 136m2

Giá: 780.000đ/m2.

3) Vị trí 3 (thôn Dỹ Phố) - Tờ phụ lục số 08, một phần thửa đất số 78 (Thuộc khu vực 3, vị trí 1)

- 15 lô: Từ lô số 1 đến lô số 15: Diện tích: 1.939m2

Giá: 600.000đ/m2.

4) Vị trí 6 (thôn Yên Hòa) - Tờ phụ lục 17, thửa đất số 16, 01 và Tờ PL số 16, một phần thửa đất số 98 (Thuộc khu vực 3, vị trí 3)

- 01 lô: Lô số 3: Diện tích: 113m2

Giá: 360.000đ/m2.

- 29 lô: Lô số 1, 2 và từ lô số 4 đến lô số 30: Diện tích: 3.563m2

Giá: 330.000đ/m2.

5) Vị trí 7 (thôn Hoàn Dương) - Tờ phụ lục số 07, thửa đất s 189

- Vị trí 1, khu vực 3

+ 01 lô: Lô số 6: Diện tích: 108m2

Giá: 780.000đ/m2.

+ 05 lô: Từ lô số 1 đến lô số 5: Diện tích: 547m2

Giá: 720.000đ/m2.

- Vị trí 2, khu vực 3

+ 34 lô: Từ lô số 7 đến lô số 40: Diện tích: 5.555m2

Giá: 600.000đ/m2.

6) Vị trí 8 (thôn Yên Từ) - Tờ phụ lục s13, một phần thửa đất số 32

- Vị trí 1 khu vực 2

+ 09 lô: Từ lô số 1 đến lô số 7 và lô số 10, 11: Diện tích: 1.094m2

Giá: 750.000đ/m2.

+ 02 lô: Lô số 8, 9: Diện tích: 191m2

Giá: 800.000đ/m2.

- Vị trí 2 khu vực 2

+ 05 lô: Từ lô số 12 đến lô số 16: Diện tích: 526m2

Giá: 580.000đ/m2.

+ 01 lô: Lô số 18: Diện tích: 111m2

Giá: 630.000đ/m2.

- Vị trí 3 khu vực 2

+ 21 lô: Lô số 17, từ lô 19 đến lô số 38: Diện tích: 2.709m2

Giá: 430.000đ/m2.

+ 01 lô: Lô số 39: Diện tích: 149m2

Giá: 470.000đ/m2.

- Vị trí 1 khu vực 3

+ 01 lô: Lô số 40: Diện tích: 135m2

Giá: 600.000đ/m2.

+ 04 lô: Từ lô số 41 đến lô số 44: Diện tích: 525m2

Giá: 550.000đ/m2.

Điều 2. Mức giá để đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên: Sau khi hoàn thành công tác GPMB, tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2280/UBND-KTTH ngày 28/12/2012 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- PC
T UBND tnh (Vũ Đại Thắng);
- Như điều 3;
- VPUB
; LĐVP (2), TN (L);
- Lưu VT, KT.

QD 74/2016 PAĐGĐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đại Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1669/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1669/QĐ-UBND

349

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327222