• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Pháp lệnh giống cây trồng

 

Quyết định 1685/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1685/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8540/TTr-BNN-TT ngày 10 tháng 10 năm 2017, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8745/BKHĐT-KTDV ngày 25 tháng 10 năm 2017, của Bộ Tài chính tại văn bản số 14388/BTC-TCDT ngày 25 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 600 tấn hạt giống lúa và 100 tấn hạt giống ngô từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh và Phú Thọ để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bão và mưa lũ, cụ thể:

- Tỉnh Phú Thọ: 50 tấn giống lúa; 10 tấn giống ngô.

- Tỉnh Quảng Trị: 300 tấn giống lúa; 60 tấn giống ngô.

- Tỉnh Hà Tĩnh: 250 tấn giống lúa; 30 tấn giống ngô.

Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng số giống cây trồng nêu trên theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình
Huệ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1685/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 01/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1685/QĐ-TTg

395

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366081