• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Chỉ thị 29-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên

Tải về Quyết định 1685/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHỈ THỊ SỐ 29-CT/TU NGÀY 15/01/2013 VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP UỶ ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2216/QĐ-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 15/01/2013 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- HĐ PHCTPBGDPL tỉnh;
- Đ/c Chung: PCVP;
- Lưu: VT, NC.son
Sonnh\QD556.85b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Văn Tâm

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHỈ THỊ SỐ 29-CT/TU VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP UỶ ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số: 1685/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh)

Để đảm bảo triển khai thi hành có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 2216/QĐ-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch triển khai luật phổ biến giáo dục pháp luật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Chỉ thị số 29-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 2216/QĐ-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 15/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

1.2. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.2. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương đảng Khóa XI về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 15/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Thực hiện:

+ Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản trên đến thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL ở tỉnh; Lãnh đạo, người được phân công làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện;

+ Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản nêu trên đến thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã;

+ Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các Doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản nêu trên cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức và người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

+ UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản nêu trên đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cấp xã; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ hoà giải; Chỉ đạo việc phổ biến Luật phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân ở địa phương.

- Tiến độ: Cấp tỉnh, huyện, các Doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, UBND cấp xã hoàn thành trong IV năm 2013.

2. Tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật do Quốc hội và Chính phủ ban hành và tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thực hiện:

+ Cơ quan Tư pháp các cấp có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác pháp chế, công chức Tư pháp- Hộ tịch, trợ giúp viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, hòa giải viên ở cơ sở; phối hợp với các cơ quan, đơn vị cùng cấp trong việc tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các văn bản pháp luật do Quốc hội và Chính phủ ban hành và tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Các cơ quan, đơn vị khác có trách nhiệm thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

- Tiến độ: Thường xuyên hàng năm.

3. Tiến hành rà soát văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành.

- Thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính tiến hành rà soát văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND cấp huyện, Phòng Tài chính tiến hành rà soát văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND cấp huyện, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiến độ: Hoàn thành đợt 1 (đối với hệ thống các văn bản đã ban hành hiện còn hiệu lực) trong năm 2013, từ đợt 2 trở đi tiến hành khi có sự sửa đổi, bổ sung các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

4. Bảo đảm nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

4.1. Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh xem xét quyết định trình HĐND tỉnh sau khi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL.

- Tiến độ: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

4.2 Củng cố, kiện toàn tổ chức của đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Thực hiện:

+ Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, Hoà giải viên cơ sở; Xây dựng Đề án hỗ trợ cho Báo cáo viên pháp luật, cơ chế khen thưởng, động viên đối với những Báo cáo viên, Tuyên truyn viên, Hoà giải viên và người làm công tác pháp chế có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trình UBND tỉnh.

+ Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước trình UBND tỉnh.

- Tiến độ: Các Đề án trình UBND tỉnh trong Quý IV/2013

4.3. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp cấp tổ chức thực hiện

- Tiến độ: Trong quý IV năm 2013

4.4. Từng bước triển khai công tác xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Thực hiện: Căn cứ vào hướng dẫn của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan tổ chức, liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiến độ: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Thực hiện:

+ Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì tham mưu, giúp UBND cùng cấp tổ chức triển khai và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức về nội dung, hình thức tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1464/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh.

+ Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình theo hướng dẫn của Sở tư pháp và Phòng tư pháp.

- Tiến độ: định kỳ vào ngày 9 tháng 11 hàng năm

6. Hướng dẫn về hình thức và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

- Thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tư vấn cho UBND cùng cấp triển khai chỉ đạo, hướng dẫn về hình thức và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

+ Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về nội dung các văn bản pháp luật mà Bộ chủ quản (hoặc cấp tương đương) chủ trì dự thảo và các văn bản pháp luật cần phổ biến, giáo dục trong lĩnh vực công tác(hoặc lĩnh vực quản lý) của cơ quan, đơn vị, ngành mình.

+ Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, huyện tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa bàn, đối tượng quản lý.

+ Cơ quan tư pháp các cấp tham mưu, giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp thẩm định, tổng hợp tham mưu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp về nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để tư vấn cho UBND cùng cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Tiến độ: Hàng năm các cơ quan, tổ chức tổng hợp dự kiến về nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật năm sau báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp(qua Sở Tư pháp) vào ngày 25 tháng 11 của năm báo cáo.

7. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Thực hiện: Ban dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tư vấn cho UBND tỉnh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng thời chỉ đạo UBND cấp huyện triển khai công tác này trên địa bàn quản lý.

- Tiến độ: Thường xuyên

8. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp

- Thực hiện: Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Liên minh hợp tác xã và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các Doanh nghiệp tổ chức thực hiện.

Tiến độ: Thường xuyên

9. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình

- Thực hiện: UBND xã, phường, thị trấn.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận ở cơ sở phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là nạn nhân bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình.

- Tiến độ: Thường xuyên

10. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật và người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo.

- Thực hiện: Cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội giúp UBND cùng cấp chủ trì, phối hợp với tổ chức người khuyết tật cùng cấp, cơ quan tư pháp cùng cấp và cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật.

- Tiến độ: Thường xuyên

11. Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục.

Hoạt động giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Kiểm tra việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

12.1. Kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Thực hiện: Cơ quan tư pháp cấp tỉnh, huyện tham mưu, giúp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tư vấn cho UBND cùng cấp, Công chức Tư pháp-Hộ tịch tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức triển khai.

- Tiến độ: Hàng năm, mỗi năm tổ chức ít nhất 01 lần.

12.2. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Thực hiện: Cơ quan tư pháp cấp tỉnh, huyện tham mưu, giúp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tư vấn cho UBND cùng cấp, Công chức Tư pháp-Hộ tịch tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức triển khai.

- Tiến độ: Quý III/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cơ quan. tổ chức, đơn vị căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch này và chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hàng năm xây dựng dự toán kinh phí chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo có nguồn kinh phí tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; bố trí nhân lực làm công tác tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo cơ quan tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2. Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tư vấn cho UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên và các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị, tổ chức mình.

5. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh về kinh phí đảm bảo tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hàng năm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện tại đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/9/2013. Định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được trích từ nguồn kinh phí chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Riêng năm 2013, kinh phí tổ chức thực hiện sử dụng trong nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động năm 2013 của các đơn vị, địa phương./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1685/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Nhữ Văn Tâm
Ngày ban hành: 29/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1685/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278783