• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

 

Quyết định 169/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 169/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN NA RÌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: s 45/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016; số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017; số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017; số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2018; số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018; số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019; số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019.

Xét đề nghị của UBND huyện Na Rì tại Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 25/12/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 13/TTr-STNMT ngày 14/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Na Rì với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

+ Đất nông nghiệp: 81.527,03 ha;

+ Đất phi nông nghiệp: 2.860,93 ha;

+ Đất chưa sử dụng: 911,80 ha.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:

Tổng diện tích đất cần thu hồi năm 2020 là 223,83 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 164,06 ha;

+ Đất phi nông nghiệp: 59,77 ha.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 182,28 ha;

+ Chuyển đổi cơ cấu đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 2,67 ha.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 21,25 ha, trong đó:

- Đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 0,26 ha;

- Đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 20,99 ha.

(Chi tiết có các phụ biểu từ biểu s 01 đến biểu số 04 kèm theo)

Điều 2. UBND huyện Na Rì có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, việc quản lý sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt và theo quy định của Luật Đất đai.

4. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý, vị trí, ranh giới, diện tích đất chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật; đảm bảo phù hp quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Na Rì, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rì và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/hiện);
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- LĐVP (ông Thất);
- Lưu: VT, Yên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 169/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 06/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 169/QĐ-UBND

91

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441746