• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật du lịch


 

Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tải về Quyết định 169/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 168/TTr-SVHTTTTDL ngày 01 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu; các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổng cục Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh (Cổng TTĐT tỉnh);
- Lưu: VT(Q- 01)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc phối hợp quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận theo pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực du lịch.

2. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chung

1. Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được công nhận là điểm du lịch phải niêm yết nội quy (tiếng Việt và tiếng Anh), có quy chế hoạt động theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

2. Tổ chức quản lý điểm du lịch có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch hợp lý, phát triển du lịch bền vững theo quy hoạch đã được phê duyệt và đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

3. Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại điểm du lịch đảm bảo thực hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định; không được phá vỡ môi trường cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái động, thực vật; không làm ảnh hưởng đến các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các giá trị văn hóa dân tộc, tôn giáo.

4. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các điểm du lịch theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định thành lập Tổ chức quản lý điểm du lịch

1. Điểm du lịch thuộc địa giới hành chính 01 (một) huyện, thị xã, thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định thành lập Tổ chức quản lý điểm du lịch theo tính chất, quy mô, yêu cầu phát triển du lịch và tình hình thực tế của địa phương.

2. Điểm du lịch thuộc địa giới hành chính từ 02 (hai) huyện, thị xã, thành phố trở lên do Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Tổ chức quản lý điểm du lịch theo tính chất, quy mô, yêu cầu phát triển du lịch và tình hình thực tế của tỉnh.

3. Giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch quy định và hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện nội dung tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này; trong đó, quy định cụ thể khung cơ cấu tổ chức quản lý điểm du lịch.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ chức quản lý điểm du lịch

1. Nhiệm vụ

a) Công khai các nội dung có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển của điểm du lịch; quản lý việc thực hiện quy hoạch, đầu tư, khai thác hợp lý, bảo vệ, tôn tạo, phát triển tài nguyên du lịch theo quy hoạch, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt và đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư không đúng với quy hoạch hoặc có tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường;

b) Chủ động nâng cao chất lượng hoạt động, dịch vụ du lịch của đơn vị; đồng thời, quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý;

c) Bảo đảm an toàn cho khách du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong điểm du lịch;

d) Xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch tại điểm du lịch;

đ) Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý;

e) Chủ động tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân địa phương và khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường du lịch và bảo tồn, tôn tạo, phát triển tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tham quan, thụ hưởng giá trị của tài nguyên du lịch.

g) Niêm yết quy định về bảo vệ môi trường tại điểm du lịch và hướng dẫn du khách thực hiện.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn

a) Tổ chức hướng dẫn, cung cấp thông tin giới thiệu cho khách du lịch về các điểm tham quan, sản phẩm và dịch vụ du lịch đang được khai thác trong phạm vi quản lý;

b) Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ du lịch, bảo vệ môi trường,... cho các đối tượng liên quan;

c) Được thu phí theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương trong việc quản lý điểm du lịch;

đ) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quản lý tài nguyên du lịch của điểm du lịch

1. Quản lý tài nguyên du lịch tự nhiên

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên tại địa phương, bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

Trường hợp tài nguyên du lịch tự nhiên được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho tổ chức, cá nhân quản lý thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm quản lý và khai thác theo quy định.

2. Quản lý tài nguyên du lịch văn hóa

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch văn hóa, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, giá trị văn hóa truyền thông, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác, công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

Trường hợp tài nguyên du lịch văn hóa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm quản lý và khai thác theo quy định.

3. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch, đề án tổng thể phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 7. Quản lý an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại điểm du lịch

1. Công an tỉnh

a) Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và đăng ký lưu trú của khách du lịch ở các điểm du lịch và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhập cảnh đối người nước ngoài đến du lịch hoặc cư trú, làm việc, hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

2. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn các Tổ chức quản lý điểm du lịch thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự an, toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và đăng ký lưu trú của khách du lịch.

b) Phối hợp với Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn các điểm du lịch thực hiện đúng các quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc,...

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Có biện pháp kiểm soát hoạt động buôn bán hàng rong, phòng, chống các hành vi nài ép, tranh giành khách, lừa đảo, giữ xe thu phí vượt quá giá quy định trong hoạt động kinh doanh ở các điểm du lịch.

Điều 8. Quản lý môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại điểm du lịch

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định và tài nguyên và môi trường đối với các điểm du lịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực du lịch (nếu có).

2. SY tế

Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các điểm du lịch và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ động thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm theo thẩm quyền.

Điều 9. Quy định về xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch tại điểm du lịch

1. Tổ chức quản lý điểm du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh trong điểm du lịch có trách nhiệm xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch theo quy định khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận các điểm du lịch dễ dàng.

3. Giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cụ thể và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 10. Giải quyết kiến nghị và hỗ trợ khách du lịch

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, quản lý điểm du lịch tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý; bố trí địa điểm thuận tiện và công khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, hỗ trợ khách du lịch.

2. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn.

Điều 11. Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch theo thẩm quyền.

2. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

a) Tuyên truyền, phổ biến các quy định trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận tải khách du lịch và các dịch vụ khác có liên quan đến các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch để thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định;

b) Thực hiện cấp phép (giấy phép/giấy chứng nhận) đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện tại điểm du lịch theo quy định hoặc theo yêu cầu của điểm du lịch; chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện cấp phép đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo thẩm quyền.

Điều 12. Thanh tra, kiểm tra điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có liên quan đến điểm du lịch

1. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

a) Tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến các điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có liên quan đến điểm du lịch cho các cơ quan có chức năng để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

b) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có liên quan đến điểm du lịch định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

2. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có liên quan đến điểm du lịch theo quy định.

b) Thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thuế, niêm yết giá, đăng ký khách lưu trú của các điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có liên quan đến điểm du lịch về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để tổng hợp.

Điều 13. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý và phục vụ tại điểm du lịch

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các điểm du lịch; các cơ sở đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ du lịch, bảo vệ môi trường,...; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở những nơi có cách làm hay, mô hình đạt hiệu quả cho các đối tượng liên quan nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý và phục vụ tại điểm du lịch.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. Đồng thời, hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sở hữu, quản lý nơi có điểm du lịch thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch theo quy định; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện.

2. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; các tổ chức đoàn thể các cấp và cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức thực hiện và tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này đối với các điểm du lịch thuộc địa bàn quản lý; xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với vi phạm theo thẩm quyền; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu

a) Vận động các điểm du lịch là thành viên của Hiệp hội thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này;

b) Vận động các điểm du lịch tích cực tham gia các sự kiện du lịch do tỉnh tổ chức như Hội chợ - triển lãm, hội nghị, hội thảo du lịch để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, hình ảnh du lịch Bạc Liêu đến du khách trong nước và khách quốc tế, nhất là các điểm du lịch có sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để thu hút du khách;

c) Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành xây dựng các chương trình du lịch để phục vụ du khách; tăng cường liên kết với các đơn vị lữ hành của các tỉnh/thành để khai thác các tiềm năng du lịch của tỉnh nhà, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp liên kết hình thành các chuỗi cung cấp sản phẩm du lịch để phục vụ du khách, nhất là địa bàn có sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để thu hút du khách đến Bạc Liêu tham quan trong thời gian tới.

5. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ và khách du lịch trong các điểm du lịch có trách nhiệm thực hiện các nội dung Quy chế này.

6. Trên cơ sở các quy định tại Quy chế này và theo điều kiện thực tế, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp quản lý các điểm tham quan, cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự, di tích,... có phục vụ khách du lịch nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điểm du lịch.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để tổng hợp và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 169/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Lâm Thị Sang
Ngày ban hành: 15/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 169/QĐ-UBND

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446007