• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

 

Quyết định 1690/QĐ-UBND năm 2018 về lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với trạm BOT Phú Bài do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Quyết định 1690/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU PHÍ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ĐỐI VỚI TRẠM THU PHÍ BOT PHÚ BÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTG ngày 27/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

Căn cứ Công văn số 5729/BGTVT-KHCN ngày 31/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải V/v công bố lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ;

Xét đề nghị của sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế tại Công văn số 1352/SGTVT - KHTC ngày 19 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với trạm BOT Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung cụ thể như sau:

Trong tổng số 06 làn đang triển khai thu phí tại trạm BOT Phú Bài:

- 02 làn hiện đã và đang triển khai thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng: Tiếp tục triển khai thu phí như hiện tại.

- 04 làn còn lại chậm nhất đến 30/11/2018 hoàn thành lắp đặt và chuyển sang thu phí điện tử không dừng.

Điều 2. Công ty TNHH Trùng Phương có trách nhiệm bàn giao các làn và toàn bộ Trạm thu phí sử dụng đường bộ đang vận hành cho Nhà cung cấp dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.

Trong trường hợp đến thời điểm cả 06 làn đều đã lắp đặt xong hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, nhưng vẫn còn phương tiện qua trạm chưa lắp đặt chíp điện tử thì Công ty TNHH Trùng Phương - Đơn vị quản lý thu tại trạm BOT Phú Bài phải có trách nhiệm tổ chức thu phí bán tự động đối với các trường hợp này.

Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì, chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc công ty TNHH Trùng Phương, Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Giao thông vận tải;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Sở: GTVT, TC, KHĐT;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1690/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 31/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1690/QĐ-UBND

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391099