• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1690/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 1690/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phvề thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- L
ãnh đạo VP và các CV;
- Lưu:
VT, KSTH.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 1690/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của y ban nhân dân tnh Thừa Thiên Huế)

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Quy trình thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày lm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Phòng Ti nguyên và Môi trường cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Bộ phận HC-TH của Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tchức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Nhận hồ(điện tử) và phân công giải quyết.

08 giờ làm việc

Bước 3

CC,VC Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết

30 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết qugiải quyết và ký Văn bản trình Lnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả

08 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trnh Lnh đạo UBND cấp huyện (gồm bản điện tử v bn giấy).

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ ca VP UBND cấp huyện ti Trung tâm HCC cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và chuyển hồ sơ cho chuyên viên VP thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên VP UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

16 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo VP UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận văn thư VP UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ksố, chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 11

Bộ phận TN&TKQ ca Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc

2. Quy trình Thủ tục lấy ý kiến y ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Bộ phận HC-TH của Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện ca UBND cấp huyện xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

16 giờ làm việc

Bước 3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, có văn bản hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp huyện, Phòng Ti nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương n chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chdự án, kể từ khi nhận được đề nghị xin kiến ca chủ dự án

40 giờ làm việc

Bước 4

CC,VC Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, kể từ khi nhận được văn bản hưng dẫn ca Sở Tài nguyên và Môi trường

200 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết và ký Văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả

16 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trnh UBND cấp huyện (gồm bản điện tử và bn giấy).

04 giờ làm việc

ớc 7

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và chuyển hồ sơ cho chuyên viên VP thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên VP UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

28 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo VP UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Phê duyệt kết qu TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 11

Bộ phận văn thư VP UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 12

Bộ phận TN&TKQ của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

320 giờ làm việc

II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Phòng TN&MT tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Bộ phận HC-TH ca Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trcho cá nhận/tổ chức;

- Số ha hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng/ban chuyên môn xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng TN&MT cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ làm việc

Bước 3

CC,VC của Phòng TN&MT

Xem xt, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

60 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng TN&MT cấp huyện

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết qu gii quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký phê duyệt kết quả hoặc xem xét, ký phê duyệt kết quả.

04 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo UBND cấp huyện

K phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Hnh chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Phòng TN&MT tại Trung tâm HCC cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc

2. Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Thời hạn gii quyết: 10 ngy làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ ca phòng TN&MT tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Bộ phận HC-TH của Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, ớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn tr cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng/ban chuyên môn xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng TN&MT cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ lm việc

Bước 3

CC, VC ca Phòng TN&MT cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự tho kết quả giải quyết.

60 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng TN&MT cấp huyện

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký phê duyệt kết quả hoặc xem xét, ký phê duyệt kết qu.

04 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận văn t/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Phòng TN&MT tại Trung tâm HCC cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trkết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu ph, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian gii quyết TTHC

 

80 gìờ làm việc

III. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Thủ tục Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xhội vì lợi ích quốc gia, công cộng

- Thời hạn giải quyết: 34 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trnh nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

I

Ban hành Thông báo thu hồi đất

48 giờm việc

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ ca VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Bộ phận HC-TH ca Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xử hồ sơ

04 giờ lm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ lm việc

Bước 3

CC, VC Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

10 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự tho kết quả giải quyết, ký Văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC

04 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện (gồm bản điện tử và bn giấy).

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ ca VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn tr cho Phòng ban và chuyển hồ sơ cho chuyên viên VP thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên VP UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cp huyện phê duyệt.

12 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo VP UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo UBND cp huyện

Phê duyệt kết qu TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận văn thư ca VP UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC cấp huyện.

02 giờ làm việc

Bước 11

Bộ phận TN&TKQ ca VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa:

- Trkết qu gii quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

II

Ban hành Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư

224 giờ làm việc

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện ti Trung tâm HCC cấp huyện

Bộ phận HC-TH của Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn tr cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết qugiải quyết.

156 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết, ký Văn bn trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết qu TTHC.

16 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện (gồm bn điện tử và bản giấy).

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng ban và chuyển hồ sơ cho chuyên viên VP thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên VP UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

30 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo VP UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận văn thư của VP UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết qu cho Trung tâm HCC cấp huyện.

02 giờ làm việc

Bước 11

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu ph, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

272 giờ làm việc

2. Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tnh mạng con ngưi đối với trường hợp thu hồi đất ở ca hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ởc ngoài được sử dụng nhà ở ti Việt Nam

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ ca VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Bộ phận HC-TH của Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trcho cá nhân/tổ chức:

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết qugiải quyết.

92 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự tho kết qugiải quyết, ký Văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả kết quả TTHC.

16 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn t/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bn, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trnh UBND cấp huyện (gồm bn điện tử và bn giấy).

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ ca VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng, ban và chuyển hồ sơ cho chuyên viên VP thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên VP UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trnh lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

30 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo VP UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vo hồ sơ.

04 giờ lm việc

Bước 9

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Phê duyệt kết qu TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận văn thư VP UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC cấp huyện.

02 giờ làm việc

Bước 11

Bộ phận TN&TKQ của của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

160 giờ làm việc

3. Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trlại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nain

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Bộ phận HC-TH của Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự tho kết quả giải quyết.

92 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết, k Văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả kết quả TTHC.

16 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện (gồm bản điện tử và bản giấy).

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng ban và chuyển hồ sơ cho chuyên viên VP thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên VP UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

30 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo VP UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận văn thư VP UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC cấp huyện.

02 giờ làm việc

Bước 11

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

160 giờ làm việc

4. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Bộ phận HC-TH của Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trcho hộ gia đình, cá nhân

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ nộp trực tuyến) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ , dự thảo kết quả giải quyết.

60 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết, ký Văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả kết quả TTHC.

08 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện (gồm bản điện tử và bản giấy).

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng, ban và chuyển hồ sơ cho chuyên viên VP thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên VP UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

30 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo VP UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận văn thư VP UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC cấp huyện.

02 giờ làm việc

Bước 11

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho hộ gia đình, cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

5. Thtục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xt giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

- Thòi hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Bộ phận HC-TH của Trung tâm Hành chính

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết qugiải quyết.

214 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Thẩm định, xem xét, ký Văn bn thẩm định nhu cầu sử dụng đất

16 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên th

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và bn giấy) cho Trung tâm HCC cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

240 giờ làm việc

6. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ ca VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Bộ phận HC-TH ca Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ làm việc

c 3

CC, VC Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết qugiải quyết.

92 giờ lm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên vMôi trường cấp huyện

Thẩm định, xem xt, xác nhận dự thảo kết quả gii quyết, k Văn bn trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

16 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên th

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện (gồm bản điện tử và bản giấy).

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng ban và chuyển hồ sơ cho chuyên viên VP thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên VP UBND cấp huyện

Xem xt, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

30 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo VP UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Phê duyệt kết qu TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận văn thư VP UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết qucho Trung tâm HCC cấp huyện.

02 giờ làm việc

Bước 11

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

160 giờ làm việc

7. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

- Thời hạn gii quyết: 45 ngày lm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ ca VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Bộ phận HC-TH ca Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết qugiải quyết.

292 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên v Môi trường cấp huyện

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự tho kết quả giải quyết, ký Văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết qukết quả TTHC.

16 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện (gồm bn điện tử vbản giấy).

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng, ban và chuyển hồ sơ cho chuyên viên VP thụ lý.

02 giờ làm việc

ớc 7

Chuyên viên VP UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

30 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo VP UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận văn thư VP UBND cấp huyện

Vào svăn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC cấp huyện.

02 giờ làm việc

Bước 11

Bộ phận TN&TKQ ca VP UBND cấp huyện tại Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trkết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

360 giờ làm việc

8. Quy trình Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp x

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Cập nhật thông tin thửa đất đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Văn bản xác nhận thông tin địa chính tha đất được đăng ký.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

156 giờ làm việc

Bước 3

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Tr kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp x

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

160 giờ làm việc

9. Quy trình Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số ha và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhnh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Kiểm tra hiện trạng đất.

- Cập nhật thông tin thửa đất đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Văn bản xc nhận thông tin địa chính thửa đất được đăng ký.

- Chuyển kết quđến Trung tâm HCC cấp huyện.

116 giờ làm việc

Bước 3

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả gii quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

10. Quy trình Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyến đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, chnh lý Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước qun lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

20 giờ làm việc

Bước 3

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

24 giờ làm việc

11. Quy trình Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, đa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng k, cấp Giấy chứng nhận

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyn đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, chnh lý Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước qun lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

52 giờ làm việc

Bước 3

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ làm việc

Bước 4

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trkết quả gii quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp x

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

12. Quy trình Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyn đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai v thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có yêu cầu.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã

76 giờ làm việc

Bước 3

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

13. Quy trình Gia hạn sử dựng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trnh điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Gửi số liệu địa chính đến Cơ quan Thuế cấp huyện để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Xác nhận nhận gia hạn sử dụng đất vào bản chính Giấy chứng nhận đã cấp.

- Cập nhật bổ sung việc chỉnh lý giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

20 giờ làm việc

Bước 3

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

24 giờ làm việc

14. Quy trình xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đnh, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa vchuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã để kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng ĐKĐĐ.

- Kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

36 giờ làm việc

Bước 3

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

40 giờ làm việc

15. Quy trình Tách thửa hoặc hợp thửa đất

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trnh nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhnh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp x

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bưc 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất.

- Cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Chuyển Phiếu đề xuất kèm hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra in giấy chứng nhận.

70 giờ làm việc

Bước 3

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tnh

Kiểm tra, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp đổi Giấy chứng nhận.

24 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ký cấp Giấy chứng nhận

16 giờ làm việc

ớc 5

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh

- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dliệu đất đai.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp x.

06 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu c).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

120 giờm việc

16. Quy trình cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sn gắn liền với đất

a) Đối với trường hợp hồ sơ riêng lẻ:

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, ktừ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trnh nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhnh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp x

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vo đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Chuyển Phiếu đề xuất kèm hồ sơ đến Văn phòng ĐKĐĐ kiểm tra trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sau đó chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện;

- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

24 giờ làm việc

Bước 3

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh

Kiểm tra, in Giấy chứng nhận, trình Lnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký

16 giờ làm việc

ớc 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Ký cấp Giấy chứng nhận

08 giờ làm việc

Bước 5

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tnh

- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà ớc quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

04 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu c).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

56 giờ làm việc

b) Đối với trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bn đồ:

- Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhnh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp x

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Chuyển Phiếu đề xuất kèm hồ sơ đến Văn phòng ĐKĐĐ kiểm tra trình Sở Ti nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sn khác gắn liền với đất, sau đó chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện.

240 giờ làm việc

Bước 3

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tnh

Kiểm tra, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký

80 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Ký cấp Giấy chứng nhận

40 giờ làm việc

Bước 5

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh

- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản l.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp x.

36 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

400 giờ làm việc

17. Quy trình chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (không áp dụng cho hồ sơ đồng loạt)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Xác nhận vào đơn đề nghvề ldo cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Chuyển Phiếu đề xuất kèm hồ sơ đến Văn phòng ĐKĐĐ cấp tnh kiểm tra trình Sở Tài nguyên và Môi trường kcấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sau đó chuyển kết qucho Chi nhánh Văn phòng ĐĐ cấp huyện.

- Cập nhật, chnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

* Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đcấp đang thế chấp ti tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bn sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã cấp để làm Quy trnh cấp đổi giấy mới.

- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện có trách nhiệm thông báo danh sách các tờng hợp làm Quy trình cấp đổi Giy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi.

48 giờ làm việc

Bước 3

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh

Kiểm tra, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký

16 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Ký cấp Giấy chứng nhận

08 giờ làm việc

Bước 5

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh

- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

04 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu c).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

18. Quy trình Đính chính giấy chứng nhận đã cấp

- Thời hạn gii quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đhồ sơ theo quy đnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

a) Đối với thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường:


Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai st; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

* Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất Chuyển Phiếu đề xuất km hồ sơ đến Văn phng ĐKĐĐ kiểm tra trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sn khác gắn liền với đất, sau đó chuyển kết qu cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện.

48 giờ làm việc

Bước 3

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tnh

Kiểm tra, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký

16 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Ký cấp Giấy chứng nhận

8 giờ làm việc

Bước 5

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh

- Chnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

4 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

b) Đối với thẩm quyền của UBND cấp huyện:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai st; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

* Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất Chuyển Phiếu đề xuất km hồ sơ đến Văn phng ĐKĐĐ kiểm tra trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sn khác gắn liền với đất, sau đó chuyển kết qu cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện.

48 giờ làm việc

Bước 3

Phòng TN&MT

Kiểm tra trình hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký

16 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký cấp đổi Giấy chứng nhận

8 giờ làm việc

Bước 5

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh

- Chnh lý, cập nhật vo hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước qun lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp x.

4 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

19. Quy trình Thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng, chủ sở hữu tài sn gắn liền với đất phát hiện

- Thời hạn giải quyết: Không quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Phòng TNMT cấp huyện

* Kiểm tra, thông báo cho người sử dụng đất biết r lý do;

- Sau 30 giờ kể từ giờ gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đthực hiện Quy trình chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật), sau đó chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện.

140 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Kiểm tra và ký Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

8 giờ làm việc

Bước 4

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của UBND cấp huyện.

- Chnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước qun lý.

- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết qu đến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện hoặc cấp xã

8 giờ làm việc

Bước 5

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Tr kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu c).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

160 giờ làm việc

20. Quy trình Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bn đồ địa chnh hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bn trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đđiều kiện được cấp Giấy chứng nhận vo đơn đăng ký.

- Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến vào đơn cấp giấy chứng nhận.

- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan qun lý nhà nước về xây dựng đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sn cthay đổi so với giấy tờ theo quy đnh. (Không kể thời gian 05 giờ lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng vào thời gian giải quyết hồ sơ)

- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Gửi số liệu địa chính đến Cơ quan Thuế cấp huyện để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính);

- Dự thảo Giấy chứng nhận kèm hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

60 giờ làm việc

Bước 3

UBND cấp xã

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, ti sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 giờ; xem xét giải quyết các ý kiến phn ánh về nội dung công khai. (Không kể thời gian 15 giờ niêm yết công khai vào thời gian giải quyết hồ sơ)

- Xác nhận ý kiến về hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tnh trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch đối với trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất; tình trạng tranh chấp quyền shữu tài sn đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản; thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

- Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh VP ĐKĐĐ

24 giờ làm việc

Bước 4

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ lm việc

Bước 5

Phòng TNMT cấp huyện

Kiểm tra, trình hồ sơ cấp giấy

24 giờ làm việc

Bước 6

UBND cấp huyện

Giấy chứng nhận

16 giờ làm việc

Bước 7

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

08 giờ làm việc

Bước 8

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức vthu phí, lệ phí (nếu c).

 

 

Bộ phận TN&TKQ cấp x

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

160 giờ làm việc

21. Quy trình Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, ktừ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện t:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, shóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cp huyện

4 gi làm vic

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận h, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính tha đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính tha đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

- Kim tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đđiều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký.

- Gi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến vào đơn cấp giấy chứng nhận.

- Gi phiếu lấy ý kiến cơ quan qun lý nhà nước về xây dựng đối với trường hợp chsở hữu tài sản gn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định. (Không kthời gian 05 giờ ly ý kiến cơ quan qun lý, cấp phép xây dựng vào thời gian giải quyết hồ sơ)

- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Gửi sliệu địa chính đến Cơ quan Thuế cấp huyện đxác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính);

- Dự thảo Giy chứng nhận kèm hồ sơ gi Phòng Tài nguyên và MT cấp huyện.

60 giờ làm việc

Bước 3

UBND cấp xã

- Niêm yết công khai kết quả kim tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời đim sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 giờ; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai. (Không kể thời gian 15 giờ niêm yết công khai vào thời gian giải quyết hồ sơ)

- Xác nhận ý kiến về hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; nguồn gốc và thời điểm sử dụng đt, tình trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch đối với trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất; tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hp không có giấy tờ về quyn shữu tài sản; thời đim tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà , công trình xây dựng vào đơn đề nghị cp giấy chứng nhận;

- Chuyn hồ sơ đến Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

24 giờ làm việc

Bước 4

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ làm việc

Bước 5

Phòng TNMT cấp huyện

Kiểm tra, trình hồ sơ cp giấy

24 giờ làm việc

Bước 6

nh đạo UBND Cp huyện

Ký Giấy chứng nhận

16 giờ làm việc

Bước 7

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

* Ghi vào sđịa chính và lập hồ sơ đNhà nước qun lý.

- Giấy chng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

08 giờ làm việc

Bước 8

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Tr kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhn hồ sơ tại xã)

 

160 giờ làm việc

22. Quy trình Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đi với tài sn gắn liền với đất mà chsở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, ktừ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Trích lục bn đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bn đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cn thiết; xác nhận đđiều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký.

- Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã đlấy ý kiến vào đơn cấp giấy chứng nhận.

- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng đi với trường hợp chsở hữu tài sản gắn liền với đất không có Giấy tờ hoặc hiện trạng tài sn có thay đi so với giấy tờ theo quy định. (Không kthời gian 05 giờ ly ý kiến quan qun lý, cấp phép xây dựng vào thời gian gii quyết hồ sơ)

- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dliệu đất đai.

- Gi số liệu địa chính đến Cơ quan Thuế cấp huyện để xác định nghĩa vụ tài chính (trtrường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính).

- Dự thảo Giấy chứng nhận kèm hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và MT cấp huyện.

60 giờ làm việc

Bước 3

UBND cấp xã

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sỦy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gn liền với đất trong thời hạn 15 giờ; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai. (Không kthời gian 15 giờ niêm yết công khai vào thời gian gii quyết h sơ)

- Xác nhận ý kiến về hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; nguồn gốc và thời đim sử dụng đt, tình trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch đi với trường hợp không có giấy tờ hợp lvề quyền sử dụng đất; tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyn sở hữu tài sản; thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

- Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh VP ĐĐ

24 giờ làm việc

Bước 4

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ làm việc

Bước 5

Phòng TNMT cấp huyện

Kim tra, trình hồ sơ cấp giấy

24 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Giấy chng nhận

16 giờ làm việc

Bước 7

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ đNhà nước quản lý.

- Giấy chng nhận.

- Chuyn kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

08 giờ làm việc

Bước 8

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhn hồ sơ tại xã)

 

16 giờ làm việc

23. Quy trình Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

- Thời hạn gii quyết: 15 ngày m việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, shóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phn TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyn đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bn đồ địa chính nng hiện trạng ranh giới sdụng đất đã thay đi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cn thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký.

- Gửi hồ sơ đến y ban nhân dân cp xã để ly ý kiến vào đơn cp giấy chứng nhận.

- Gi phiếu ly ý kiến cơ quan qun lý nhà nước về xây dng đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định. (Không kể thời gian 05 giờ ly ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng vào thời gian giải quyết hồ sơ)

- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Gửi sliệu địa chính đến Cơ quan Thuế cấp huyện để xác định nghĩa vụ tài chính (trtrường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính).

- Dự thảo Giấy chứng nhận kèm hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

36 giờ làm việc

Bước 3

UBND cấp xã

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 giờ; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai. (Không kể thời gian 15 giờ niêm yết công khai vào thời gian giải quyết hồ sơ)

- Xác nhận ý kiến về hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch đối với trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyn sdụng đất; tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản; thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà , công trình xây dựng vào đơn đề nghcấp giấy chứng nhận;

- Chuyn h sơ đến Chi nhánh VP ĐKĐĐ

24 giờ làm việc

Bước 4

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ làm việc

Bước 5

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh

Kiểm tra, in Giấy chứng nhận trình Sở TNMT

16 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo STài nguyên và Môi trường

Ký Giấy chứng nhận

8 giờ làm việc

Bước 7

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

8 giờ làm việc

Bước 8

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

120 giờ làm việc

24. Quy trình Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận quyền sử dụng đất, mua nhà , công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

- Thi hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đhồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyn đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Gửi sliệu địa chính đến Cơ quan Thuế cấp huyện để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

- Yêu cu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp đchỉnh lý vào h sơ địa chính, cơ sdữ liệu đất đai.

- Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất vào đơn đăng ký;

- Chuyển phiếu đề xuất kèm hồ sơ đến Văn phòng ĐKĐĐ kiểm tra in giấy chứng nhận trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp Giấy chứng nhận.

60 giờ làm việc

Bước 3

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ làm việc

Bước 4

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh

Kiểm tra, in giấy chứng nhận trình Sở TNMT

16 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Ký Giấy chứng nhận

8 giờ làm việc

Bước 6

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

8 giờ làm việc

Bước 7

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tng thời gian giải quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

120 gilàm việc

25. Quy trình Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện Quy trình chuyển quyền theo quy định

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sdụng đất, quyền s hu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chthường trú của bên chuyển quyền thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (3 số báo liên tiếp) (Không kể thời gian niêm yết thông báo hoặc đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng vào thời gian giải quyết hồ sơ);

- Gửi số liệu địa chính đến Cơ quan Thuế cấp huyện để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

- Chuyển phiếu đề xuất kèm hồ sơ đến Văn phòng ĐKĐĐ kiểm tra in giấy chứng nhận trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp Giấy chứng nhận.

- Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

24 giờ làm việc

Bước 3

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ làm việc

Bước 4

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh

Kiểm tra, in giấy chứng nhận trình S TNMT

16 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Ký Giấy chứng nhận

8 giờ làm việc

Bước 6

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

04 giờ làm việc

Bước 7

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phn mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

26. Quy trình Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tha kế, tặng cho, góp vn bằng quyền sử dụng đt, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyn nhưng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, s hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Thông báo cho bên chuyển quyền sử dụng đất và niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã về việc làm Quy trình cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyn quyn đối với trường hợp bên nhận chuyển quyền chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền; gửi văn bản đề nghị xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân;

- Gi số liệu địa chính đến Cơ quan Thuế cấp huyện để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

* Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

* Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng thì phải lập văn bản tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định.

Sau khi hoàn thành xây dựng công trình công cộng trên đất được tặng cho, Văn phòng ĐKĐĐ căn cứ vào văn bản tặng cho quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và hiện trạng sử dụng đất đđo đạc, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thông báo cho người sử dụng đất nộp Giy chứng nhận đã cấp để xác nhận thay đổi. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận để quản lý.

44 giờ làm việc

Bước 3

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ làm việc

Bước 4

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã

8 giờ làm việc

Bước 5

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trkết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

27. Quy trình Bán hoặc góp vốn bng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhn hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Gửi số liệu địa chính đến Cơ quan Thuế cấp huyện để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Chi nhánh VP ĐKĐĐ chỉnh lý Giấy chứng nhận, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Hợp đồng thuê đất.

* Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận thì Chi nhánh VP ĐKĐĐ lập Phiếu đề xuất kèm hồ sơ chuyển đến Văn phòng ĐKĐĐ in Giấy chứng nhận trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp đổi Giấy chng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

52 giờ làm việc

Bước 3

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ làm việc

Bước 4

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

28. Quy trình Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hp hòa giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nht, sáp nhập tchức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất của hộ gia đình, ca vợ và chồng, ca nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sdụng đất vào doanh nghiệp

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyn cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hp chưa có bn đđịa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất hoặc nhận quyền sử dụng một phn thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận.

- Gi số liệu địa chính đến Cơ quan Thuế cấp huyện đxác định nghĩa vụ tài chính.

- Sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, Giấy chứng nhận.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

* Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận thì Chi nhánh VP ĐKĐĐ lập Phiếu đề xuất kèm hồ sơ chuyển đến Văn phòng ĐKĐĐ in Giấy chứng nhận trình STài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

52 giờ làm việc

Bước 3

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ làm việc

Bước 4

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trkết quả gii quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

29. Quy trình đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sdụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất.

- Gửi thông tin địa chính cho Cơ quan Thuế cấp huyện để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đi với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Xác nhận thay đi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

20 giờ làm việc

Bước 3

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ làm việc

Bước 4

Phòng TNMT cấp huyện

Kiểm tra, trình hồ sơ cấp giấy

16 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Giấy chứng nhận

8 giờ làm việc

Bước 6

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Ghi vào sđịa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

8 giờ làm việc

Bước 7

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

30. Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bsung của giấy chứng nhận do bị mất

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất.

- Chuyển hồ cho UBND xã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung ca Giấy chứng nhận.

- Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hy Giấy chứng nhận bị mất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất.

- In và xác nhận trang bổ sung Giấy chứng nhận (đối với trường hợp cấp lại trang bổ sung).

- Chuyển Phiếu đề xuất kèm hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, in Giấy chứng nhận trình S Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp lại Giấy chứng nhận.

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

28 giờ làm việc

Bước 3

UBND cấp xã

Niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bsung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (Không kể thời gian 30 giờ niêm yết công khai vào thời gian giải quyết hồ sơ)

16 giờ làm việc

Bước 4

Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh

Kiểm tra, in giấy chứng nhận trình Sở TNMT

16 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở TNMT

Ký Giấy chứng nhận

8 giờ làm việc

Bước 6

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoc cấp

8 giờ làm việc

Bước 7

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

31. Quy trình Đăng ký đối với trường hp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

76 giờ làm việc

Bước 3

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhn trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian giải quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã)

 

80 giờ làm việc

32. Quy trình Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ cấp huyện

4 giờ làm việc

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm HCC cấp huyện

8 giờ làm việc

Bước 2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện việc chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

- Gửi thông tin địa chính đến Cơ quan Thuế cấp huyện đxác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

* Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp đi Giấy chứng nhận thì Chi nhánh VP ĐKĐĐ lập Phiếu đề xuất kèm hồ sơ chuyển đến Văn phòng ĐKĐĐ in Giấy chứng nhận trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Chuyển kết quả đến Trung tâm HCC cấp huyện hoặc cấp xã.

32 giờ làm việc

Bước 3

Cơ quan Thuế cấp huyện

Xác định nghĩa vụ tài chính

24 giờ làm việc

Bước 4

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tổng thời gian gii quyết TTHC (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ ti xã)

 

80 giờ làm việc

33. Quy trình Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gn liền với đất)

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ (nếu có), chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện xlý hồ sơ.

0.5 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện t) và phân công giải quyết.

0.5 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Xác nhận Đơn;

- Cập nhật thông tin đăng ký thế chấp, đăng ký vào sổ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Dự thảo nội dung đăng ký thế chấp vào GCN.

5.5 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết qu(điện tử và bn giấy) cho Trung tâm HCC cấp huyện.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

34. Quy trình Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà hình thành trong tương lai

- Thời hạn gii quyết: 01 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ (nếu có), chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện xử lý hồ sơ.

0.5 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Nhận h sơ (điện t) và phân công giải quyết.

0.5 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Xác nhận Đơn;

- Cp nhật thông tin đăng ký thế chấp, đăng ký vào sổ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Dự thảo nội dung đăng ký thế chấp vào GCN (nếu có).

5.5 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào svăn bản, đóng du, ký số, chuyển kết quả (điện tử và bản giấy) cho Trung tâm HCC cấp huyện.

0.5 giờ làm việc

c 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Tr kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

35. Quy trình Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhn quyền shữu trên Giấy chứng nhận

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đhồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- S hóa hồ sơ (nếu có), chuyển h sơ trên phn mm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện xử lý hồ sơ.

0.5 giờ làm việc

Bước 2

nh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện t) và phân công gii quyết.

0.5 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Xác nhận Đơn;

- Cập nhật thông tin đăng ký thế chấp, đăng ký vào sổ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Dthảo nội dung đăng ký thế chấp vào GCN.

5.5 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và bản giấy) cho Trung tâm HCC cấp huyện.

0.5 giờ làm việc

c 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

36. Quy trình Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sn gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ (nếu có), chuyển hồ sơ trên phn mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện xử lý hồ sơ.

0.5 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện t) và phân công gii quyết.

0.5 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Xác nhận Đơn;

- Cập nht thông tin đăng ký thế chấp, đăng ký vào sổ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Dự tho nội dung đăng ký thế chấp vào GCN.

5.5 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và bản giấy) cho Trung tâm HCC cấp huyện.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

37. Quy trình Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, ktừ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện t:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn tr cho cá nhân/tchức;

- Số hóa hồ sơ (nếu có), chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện xlý hồ sơ.

0.5 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện t) và phân công giải quyết.

0.5 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Xác nhận Đơn;

- Cập nhật thông tin đăng ký thế chp, đăng ký vào sđịa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Dự thảo nội dung đăng ký thế chấp vào GCN.

5.5 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký s, chuyển kết quả (điện tử và bản giấy) cho Trung tâm HCC cấp huyện.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

38. Quy trình Sửa cha sai sót nội dung biện pháp bảo đm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gi phiếu hẹn trcho cá nhân/tổ chức;

- S hóa hồ sơ (nếu có), chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện xử lý hồ sơ.

0.5 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện t) và phân công giải quyết.

0.5 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Xác nhận Đơn;

- Cập nhật thông tin đăng ký thế chấp, đăng ký vào sổ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Dự tho Văn bn thông báo chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký trong trường hợp cơ quan đăng ký phát hiện có sai sót trong hồ sơ địa chính do li của mình hoặc Văn bản đính chính thông tin sai sót vnội dung đăng ký;

- Dự tho nội dung đính chính vào GCN.

5.5 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyn kết quả (điện t và bn giấy) cho Trung tâm HCC cấp huyện.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cp huyn

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân/tchức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

39. Quy trình Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Thi hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trcho cá nhân/tổ chức;

- S hóa hồ sơ (nếu có), chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện xlý hồ sơ.

0.5 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

0.5 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Xác nhận Đơn;

- Cập nhật thông tin đăng ký thế chấp, đăng ký vào sđịa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

5.5 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào svăn bản, đóng du, ký s, chuyển kết quả (điện tử và bản giấy) cho Trung tâm HCC cấp huyện.

0.5 gilàm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phn mm một cửa;

- Trkết quả gii quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

40. Quy trình Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hp đồng mua bán nhà ở

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hsơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

- Kim tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ (nếu có), chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trtrường hp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện xử lý hồ sơ.

0.5 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

0.5 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Xác nhận Đơn;

- Cập nhật thông tin chuyển tiếp đăng ký thế chấp, đăng ký vào sổ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Dự tho ni dung chuyn tiếp vào GCN.

5.5 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào sốn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và bản giấy) cho Trung tâm HCC cấp huyện.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ p(nếu có).

 

Tổng thi gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

41. Quy trình Xóa đăng ký biện pháp bảo đm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gn lin với đất

- Thời hạn gii quyết: 01 ngày làm việc, kể tlúc nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm HCC cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ (nếu có), chuyn hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện xử lý hồ sơ.

0.5 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

0.5 giờ làm việc

Bước 3

CC, VC Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

- Xác nhận Đơn;

- Cập nhật thông tin xóa đăng ký thế chấp, đăng ký vào sổ địa chính, cơ s dliệu đất đai;

- Dự thảo nội dung xóa đăng ký thế chấp vào GCN.

5.5 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện t và bn giấy) cho Trung tâm HCC cấp huyện.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Trung tâm HCC cấp huyện

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trkết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của y ban nhân dân tnh Tha Thiên Huế)

I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kim tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- S hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồnộp trực tuyến) cho bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã

Nhận hồ sơ (điện t) và phân công giải quyết.

4 giờ làm việc

Bước 3

CC chuyên trách Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

64 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết và ký phê duyệt kết quả.

4 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ cấp xã.

4 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Xác nhận trên phần mềm một ca;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tchức và thu phí, lệ phí (nếu có).

-

Tng thi gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc

2. Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kim tra,ng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gi phiếu hẹn tr cho cá nhân/tchức;

- Số hóa hồ sơ, chuyn h sơ trên phần mềm một ca và hsơ giấy (trừ trường hợp hsơ nộp trực tuyến) cho bộ phận chuyên môn xlý hồ sơ.

4 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã

Nhận hồ sơ (điện t) và phân công giải quyết.

4 giờ làm việc

Bước 3

CC chuyên trách Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự tho kết qu gii quyết.

104 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết và ký phê duyệt kết qu.

4 giờ giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng du, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho B phn TN&TKQ cấp xã

4 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Xác nhận trên phần mm một ca;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tchức và thu phí, lệ phí (nếu có).

-

Tng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

3. Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tchức;

- S hóa hồ sơ, chuyn hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ np trực tuyến) cho bộ phận chuyên môn xử lý h sơ.

4 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã

Nhận hồ sơ (điện t) và phân công giải quyết.

4 giờ làm việc

 Bước 3

CC chuyên trách Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự tho kết qu gii quyết.

64 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự tho kết quả giải quyết và ký phê duyệt kết quả.

4 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký s, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ cấp xã

4 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

-

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc

4. Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp ltheo quy định.

- Quy trình nội b, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn tr cho cá nhân/tchức;

- Số hóa hồ sơ, chuyn hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho bộ phận chuyên môn x lý h sơ.

4 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã

Nhận hồ sơ (điện t) và phân công giải quyết.

4 giờ làm việc

Bước 3

CC chuyên trách Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

Xem xét, thẩm tra, xlý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

64 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Thm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả gii quyết và ký phê duyệt kết quả

4 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào svăn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết qu (đin tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ cấp xã

4 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Xác nhận trên phn mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu ).

-

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ (nếu có), chuyển hồ sơ trên phần mềm một ca và hồ sơ giấy (trừ trường hợp nộp hồ sơ nộp trực tuyến) cho bộ phận chuyên môn xử lý h sơ.

0.5 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã

Nhận h(điện t) và phân công giải quyết.

01 giờ làm việc

Bước 3

CC UBND cấp xã

- Xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp từ chi cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trlời cho tchức, cá nhân biết.

- Dự tho văn bản tổng hợp thông tin dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

05 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

01 giờ làm việc

Bước 5

B phn văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và bản giấy) cho Bộ phận TN&TKQ cấp xã.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

2. Thtục hòa gii tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tcông việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ (nếu có), chuyển hồ sơ trên phần mềm một ca và hồ sơ giấy (trừ trường hợp nộp hồ sơ nộp trực tuyến) cho bộ phận chuyên môn xử lý h sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã

Nhận h(điện t) và phân công giải quyết.

08 giờ làm việc

Bước 3

CC UBND cấp xã

* Xem xét, thẩm tra, xác minh tìm hiu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.

- Thành lập Hội đồng hòa gii tranh chấp đất đai để thực hiện hòa gii. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chtịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn: ttrưởng tổ dân phđối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vc nông thôn: đại diện ca một số hộ dân sinh sống lâu đi tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh.

- Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đt đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc hòa giải chđược tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

- Kết quhòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thhiện rõ về nguồn gốc, thời đim sdụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chp (theo kết quả xác minh, tìm hiu); ý kiến ca Hội đồng hòa gii tranh chp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận được. Biên bn hòa giải phi có chữ ký ca Ch tch Hội đồng, các bên tranh chp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng du ca Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chp và lưu tại y ban nhân dân cấp xã.

- Sau thời hạn 10 ngày ktừ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bn vnội dung khác với nội dung đã thống nht trong biên bản hòa gii thành thì Chtịch y ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải đ xem xét gii quyết đối với ý kiến b sung và phi lập biên bn hòa giải thành hoặc không thành.

280 giờ làm việc

 

Trường hợp hòa giải thành mà có thay đi hiện trạng về ranh giới sdụng đất, chsử dng đất

 

Bước 4

CC UBND cấp xã

Gửi biên bn hòa giải thành đến Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp tranh chp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đi với các trường hợp khác.

32 giờ làm việc

Bước 5

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

- Trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

28 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận văn thư/Chuyên viên thụ lý

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và bản giấy) cho Bộ phận TN&TKQ cấp xã.

08 giờ làm việc

 

Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đi ý kiến về kết quả hòa giải

 

 

CC UBND cấp xã

Lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chp gi đơn đến cơ quan có thẩm quyn giải quyết tranh chấp tiếp theo.

 

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trkết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

360 giờ làm việc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1690/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 11/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1690/QĐ-UBND

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
421365