• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 1691/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình thực hiện theo cơ chế một cửa

Tải về Quyết định 1691/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1691/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA STHÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chê một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 42 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo cơ chế một cửa (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy định vviệc tiếp nhận, giải quyết hsơ theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đán cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, VP7
MT14/2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Quang Thìn

 

DANH SÁCH

cÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định 1691/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Nội dung công việc

Thi gian giải quyết
(Ktừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

Cơ chế thực hiện

Thi gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo chế mt cửa, mt cửa liên thông

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Lĩnh vực Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

2

Sửa đi, bsung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

3

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

4

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

5

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

6

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

7

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

8

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

9

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

10

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

11

Thông báo thay đi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

12

Thông báo thi gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

13

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thloại trò chơi (G2, G3, G4)

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

14

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc c đông) có phn vốn góp từ 30% vn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

II

Lĩnh vực Báo chí

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tchức nước ngoài

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

2

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của cơ quan báo chí

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

3

Cp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

4

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

5

Cho phép họp báo (trong nước)

Chậm nhất trước 6 giờ khi họp báo

 

Chậm nhất trước 6 giờ khi họp báo

x

 

6

Cho phép họp báo (nước ngoài)

02 ngày làm việc

 

02 ngày làm việc

x

 

7

Phát hành thông cáo báo chí

24 giờ

 

01 ngày làm việc

x

 

III

Lĩnh vực Xuất bản

1

Cp giy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

2

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

3

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

4

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

5

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

6

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

7

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

8

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

9

Cấp giấy phép hoạt động in

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

12

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ s in

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

13

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

14

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

15

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

IV

Lĩnh vực Bưu chính

1

Cấp giấy phép bưu chính

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

2

Sửa đổi, bsung giấy phép bưu chính

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

3

Cp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

5

Cp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1691/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 09/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1691/QĐ-UBND

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341953