• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1692/QĐ-UBND năm 2012 quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Ban quản lý dự án thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT do Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Quyết định 1692/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1692/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2012.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC NINH.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ Tài chính, Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 175/TTr-SNV ngày 12/8/2012 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Ban quản lý dự án thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT là đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bắc Ninh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của Ban QLDA thực hiện theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trực tiếp làm chủ đầu tư các dự án của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi được cấp có thẩm quyền giao; quản lý, điều hành các dự án đầu tư khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư; giám sát thi công công trình, thẩm tra, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bảo vệ thi công, định giá và các công việc tư vấn khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình; tư vấn lập dự án đầu tư (trong trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện hoặc hợp đồng với các chủ đầu tư khác); tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thông qua hợp đồng với các chủ đầu tư khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

3) Cơ cấu tổ chức gồm:

- Lãnh đạo Ban: Có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

+ Phòng Kỹ thuật và Tư vấn xây dựng;

+ Phòng Hành chính - Kế toán;

+ Phòng Thi công và Chế độ.

4) Biên chế:

Biên chế của Ban quản lý dự án là biên chế tự chủ do đơn vị xây dựng, báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ.

5) Cơ chế tài chính:

- Đối với các nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ xây dựng, việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính;

- Đối với các nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động tư vấn xây dựng công trình thông qua hợp đồng kinh tế với các chủ đầu tư khác, việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, và các văn bản hướng dẫn có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KTTH, XDCB.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1692/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 28/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1692/QĐ-UBND

2.005

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296449