• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Quyết định 1694/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1694/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1694/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 37/CT-TW ngày 18 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX);

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Giải báo chí Quốc gia;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia với những nội dung chính sau đây:

1. Mục đích, yêu cầu:

a) Lựa chọn để trao giải cho những tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao có nội dung và hình thức hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội to lớn, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước;

b) Thông qua Giải báo chí Quốc gia góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong cả nước; phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong xã hội.

2. Quy mô và thời gian tiến hành giải: Giải báo chí Quốc gia được tổ chức hằng năm. Năm sau chấm, tuyển chọn, thẩm định và trao giải cho các tác phẩm báo chí thực hiện trong năm trước đó.

3. Đối tượng tham gia: Mọi công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí đã được các cơ quan báo chí trong nước hoạt động hợp pháp, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Đề tài và tiêu chí Giải:

a) Đề tài: Tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong nước và quốc tế;

b) Tiêu chí: Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn tham dự Giải báo chí Quốc gia phải đạt chất lượng cao cả về nội dung thông tin, hình thức thể hiện và hiệu quả xã hội của tác phẩm.

5. Cơ cấu Giải báo chí Quốc gia:

Hằng năm, căn cứ vào tình hình phát triển báo chí và nguồn kinh phí, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia xem xét, quyết định các loại giải phù hợp với yêu cầu phát triển của các loại hình, lĩnh vực hoạt động báo chí trong từng thời kỳ, công khai về cơ cấu giải thưởng đối với từng loại giải và mức tiền thưởng đối với các giải thưởng.

6. Việc tổ chức tuyển chọn, thẩm định và chấm giải do Hội đồng Giải báo chí Quốc gia quyết định.

7. Kinh phí:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ hằng năm từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa - thông tin và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Hội Nhà báo Việt Nam;

- Nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Chỉ đạo thực hiện Giải báo chí Quốc gia:

a) Cơ quan chủ trì: Hội Nhà báo Việt Nam;

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông; đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia.

2. Hội Nhà báo Việt Nam:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan:

- Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Giải báo chí Quốc gia; xây dựng tiêu chí, quy chế tuyển chọn, thẩm định và chấm tác phẩm tham dự giải, bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Giải báo chí Quốc gia;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Giải báo chí Quốc gia.

b) Hằng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước gửi Bộ Tài chính để tổng hợp theo quy định; thực hiện việc báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành về quản lý tài chính.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả xã hội của Giải báo chí Quốc gia;

b) Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng tiêu chí, quy chế tuyển chọn, thẩm định và chấm tác phẩm tham dự giải và hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Giải báo chí Quốc gia;

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Giải báo chí Quốc gia theo các quy định của pháp luật về báo chí.

4. Bộ Tài chính:

a) Bố trí kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia trong dự toán chi phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

b) Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải báo chí Quốc gia theo các chế độ tài chính hiện hành;

c) Hằng năm, chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Giải báo chí Quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TCCV, V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

- Điểm này được hướng dẫn bởi Thông tư 35/2015/TT-BTC

Thực hiện Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia;
...
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia.
...
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
...
Điều 2. Nguồn kinh phí
...
Điều 3. Nội dung chi
...
Điều 4. Mức chi
...
Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí
...
Điều 6. Nội dung xây dựng “Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chí quốc gia”
...
Điều 7. Điều khoản thi hành

Xem nội dung VB
Điểm này được hướng dẫn bởi Thông tư 35/2015/TT-BTC
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1694/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1694/QĐ-TTg

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250401