• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình thực hiện theo cơ chế một cửa

Tải về Quyết định 1697/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1697/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 58 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thực hiện theo cơ chế một cửa (có danh sách kèm theo).

Điều 2. SNội vụ có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Điu 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, VP7.
MT18/CBTTHC 1C

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Quang Thìn

 

DANH SÁCH

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Stt

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết
(K từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Cơ chế thực hiện

Thời gian giải quyết theo quy định

Thi gian giải quyết thực tế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

I

Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ

 

 

 

 

 

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

2

Thủ tục thành lập Hội

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

4

Thủ tục chia tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

5

Thủ tục đổi tên Hội

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

6

Thủ tục Hội tự giải thể

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội, nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

x

 

8

Thủ tục cho phép Hội đặt Văn phòng đại diện

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

9

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

40 ngày làm việc

 

40 ngày làm việc

x

 

10

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

11

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

12

Thủ tục thay đi giy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đi, bsung) quỹ

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

13

Thủ tục cp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

14

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

15

Thủ tục hp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

16

Thủ tục đổi tên quỹ

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

17

Thủ tục quỹ tự giải thể

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

II

Lĩnh vực Tổ chức biên chế

 

 

 

 

 

1

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

2

Thủ tục thm định tchức lại đơn vị sự nghiệp công lập

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

3

Thủ tục thm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

III

Lĩnh vực Công chức

 

 

 

 

 

1

Thủ tục thi tuyển công chức

3 tháng

 

3 tháng

x

 

2

Thủ tục thi nâng ngạch công chức: Từ ngạch nhân viên cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương

3 tháng

 

3 tháng

x

 

 

Thủ tục Nâng bậc lương thường xuyên và trước thời phụ cp thâm niên vưt khung cho công chức cơ quan, đơn vị quản lý, viên chức (diện UBND tỉnh quản lý)

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

IV

Lĩnh vực Viên chức

 

 

 

 

 

1

Thủ tục xét tuyến đặc cách viên chức

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

V

Lĩnh vực Đào tạo

 

 

 

x

 

1

Thủ tục cử cán bộ, viên chức đi ôn, dự thi bác sỹ, dược sỹ đại học

7 ngày làm việc

 

7 ngày làm việc

x

 

2

Thủ tục cử cán bộ, viên chức đi học bác sỹ, dược sỹ đại học

7 ngày làm việc

 

7 ngày làm việc

x

 

3

Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi ôn, dự thi sau đại học

7 ngày làm việc

 

7 ngày làm việc

x

 

4

Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học

7 ngày làm việc

 

7 ngày làm việc

x

 

5

Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học các lp đào to, bồi dưỡng ở nước ngoài

7 ngày làm việc

 

7 ngày làm việc

x

 

VI

Lĩnh vực Công tác thanh niên

 

 

 

 

 

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

2

Thủ tục giải th tchức thanh niên xung phong ở cp tỉnh

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

45 ngày làm việc

 

45 ngày làm việc

x

 

VII

Lĩnh vực Văn thư lưu trữ

 

 

 

 

 

1

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ

- Đi vi tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi: 01 ngày làm việc

- Đối với tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý hiếm: 04 ngày làm việc

 

- Đối với tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi: 01 ngày làm việc

- Đối với tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý hiếm: 04 ngày làm việc

x

 

2

Thủ tục cấp, cấp lại, bsung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

VIII

Lĩnh vc Tôn giáo

 

 

 

 

 

1

Thủ tục chp thuận việc tchức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị đnh s 92/2012/NĐ-CP

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

2

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tchức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

3

Thủ tục công nhận tchức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

4

Thủ tục thành lập tchức tôn giáo cơ sở đi với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

5

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tchức tôn giáo cơ sở đối với trường hp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

6

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

7

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thkhác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

8

Thủ tục chp thuận việc mở lp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

9

Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phm, bnhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

10

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

11

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

12

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tchức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

13

Thủ tục đăng ký hiến chương, điu lệ sửa đi của tổ chức tôn giáo quy định tại, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP .

7 ngày làm việc

 

7 ngày làm việc

x

 

14

Thủ tục chấp thuận việc tchức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ stôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

15

Thủ tục chấp thuận việc tchức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tchức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

7 ngày làm việc

 

7 ngày làm việc

x

 

16

Thủ tục chp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

x

 

IX

Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng

 

 

 

 

 

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

2

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

3

Th tc tăng danh hiu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

4

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thlao động xut sc

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

5

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đ

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

6

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đt hoặc chuyên đề

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

7

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

8

Thủ tục tặng thưởng Bng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1697/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 09/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1697/QĐ-UBND

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341955