• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh định mức phân bổ chi sự nghiệp dạy nghề tại Quyết định 33/2010/QĐ-UBND về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Quyết định 17/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP DẠY NGHỀ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2010/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2010 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 - NĂM ĐẦU CỦA THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 11/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 25 về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8 về việc sửa đổi định mức phân bổ chi sự nghiệp dạy nghề tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 25 về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 33/Tr- SLĐTBXH ngày 03/4/2013 về việc đề nghị sửa đổi định mức phân bổ chi sự nghiệp dạy nghề theo Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh định mức phân bổ chi sự nghiệp dạy nghề đối với hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề được quy định tại điểm 4.2, khoản 4, Phần I (cấp tỉnh) về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, cụ thể như sau:

1. Định mức phân bổ:

Đơn vị tính: Triệu đồng/sinh viên, học sinh/năm

TT

Hệ đào tạo

Định mức phân bổ theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh

Định mức phân bổ được điều chỉnh

1

Hệ Cao đẳng

 

 

 

Nghề chính qui

6,5

8,5

2

Hệ Trung cấp

 

 

 

Khối nghề

4,5

6,5

2. Định mức chi sự nghiệp dạy nghề được điều chỉnh tại Quyết định này áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2013.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới không điều chỉnh tại Quyết định này, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Lê Quang Thích
Ngày ban hành: 08/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 17/2013/QĐ-UBND

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183519