• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thôn xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới


 

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bổ sung bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 17/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2018/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 5 m 2018  

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mi;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 147/SNN-PTNT ngày 18/4/2018 và Văn bản s 748/SNN-PTNT ngày 04/5/2018 (kèm Văn bản s 756/SYT-KHTC ngày 02/5/2018 của Sở Y tế); báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 101/BC-STP ngày 02/4/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Nội dung tiêu chí 15.4 vào Tiêu chí Y tế trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, như sau:

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

15

Y tế

15.4. Tỷ lệ người dân có hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử đạt: 85% (năm 2018); 90% (năm 2019 và 2020)

Đạt

Điều 2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện nội dung tiêu chí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TTr các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- TTr HĐND cấp huyện;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng Điều phối NTM tnh;
- Phó VP UBND tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NL1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 16/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384087