• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 57/2015/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 17/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2018/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ VÀ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2015/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch s05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của liên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 10/7/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

1. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Trình tự giải quyết hồ sơ

1. Chuyển hồ sơ đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân cấp xã. Cụ thể:

a) Chuyển hồ sơ đăng ký thường trú

Đối với địa bàn các huyện thì Công an xã, thị trấn trực tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ngay sau khi nhận thông báo của công chức tư pháp - hộ tịch. Riêng đối với địa bàn thành phố Cà Mau thì Công an xã, phường trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường nhận hồ sơ và chuyển cho Công an thành phố Cà Mau đăng ký ngay sau khi nhận được thông báo của công chức tư pháp - hộ tịch.

b) Chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế

Công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện bằng giao dịch điện tử ngay trong ngày nhận hồ sơ.

2. Chuyển trả kết quả đăng ký thường trú và thẻ bảo hiểm y tế

a) Việc chuyển trả kết quả đăng ký thường trú

Đối với địa bàn các huyện, sau khi đăng ký thường trú, Công an các xã, thị trấn trả kết quả đăng ký thường trú cùng biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân. Riêng đối với địa bàn thành phố Cà Mau, Công an xã, phường trực tiếp nhận kết quả tại Công an thành phố Cà Mau và chuyn kết quả cho Ủy ban nhân dân các xã, phường để trả kết quả cho người dân.

b) Chuyển trả thẻ bảo hiểm y tế

Sau khi cấp thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cấp huyện chuyển trả thẻ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân cấp xã qua đường bưu chính”.

2. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Trách nhiệm của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành mình. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết đăng ký thường trú và trả kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã bảo đảm kịp thời, đúng thời gian quy định.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện thường xuyên kiểm tra thông tin trên cơ sở dữ liệu kết nối với Ủy ban nhân dân cấp xã để kịp thời tiếp nhận hồ sơ, giải quyết cấp thẻ Bảo hiểm y tế và trả kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định”.

3. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, kịp thời thanh toán kinh phí hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở danh sách tổng hợp của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã)”.

4. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Trách nhiệm của Công an cấp huyện và Công an cấp xã

1. Cung cấp phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu cho Ủy ban nhân dân cấp xã; y quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thu lệ phí đăng ký thường trú theo quy định; giải quyết các khiếu nại và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền.

2. Công an xã, phường trên địa bàn thành phố Cà Mau, khi nhận được thông báo của công chức tư pháp - hộ tịch kịp thời đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, chuyển ngay cho Công an thành phố Cà Mau giải quyết và nhận kết quả chuyn trả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nơi nhận hồ sơ.

3. Công an thành phố Cà Mau có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết đăng ký thường trú và thông báo cho công an xã, phường đến nhận kết quả để chuyển trả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nơi nhận hồ sơ bảo đảm kịp thời, đúng thời gian quy định.

4. Công an các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện, khi nhận được thông báo của công chức tư pháp - hộ tịch kịp thời đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đăng ký thường trú, chuyển trả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nơi nhận hồ sơ bảo đảm kịp thời, đúng thời gian quy định”.

5. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội cấp huyện

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Giải quyết các khiếu nại và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền.

2. Thường xuyên kiểm tra thông tin trên cơ sở dữ liệu kết nối giao dịch điện tử với Ủy ban nhân dân cấp xã để kịp thời tiếp nhận hồ sơ, giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế và trả kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã bảo đảm đúng hình thức, thời gian quy định.

3. Hàng quý lập danh sách số lượng thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho trẻ em dưới 06 tuổi gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để đối chiếu, ký xác nhận”.

6. Khoản 8 Điều 15 được sửa đổi như sau:

“8. Hàng quý, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đối chiếu danh sách số lượng thẻ Bảo hiểm y tế được cấp cho trẻ em dưới 06 tuổi do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện gửi đến và ký xác nhận”.

7. Bãi bỏ Điều 6, Điều 8.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Trưởng Công an các huyện, thành phố Cà Mau, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Y t
ế;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ban TT UB MTTQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (Đ03/QP);
- Lưu: VT, M.A13/8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thân Đức Hưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 03/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

526

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390452