• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải về Quyết định 17/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội gồm:

1. Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 28 tháng 5 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp cho UBND các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 03 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện; xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- TVTU, TTHĐND thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBNDTP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện; xã, phường;
- Báo Đà Nẵng
, Đài PT-TH Đà Nẵng;
- Cổng TT Điện tử thành phố;
- CVP, các PCVP UBND thành phố;
- Lưu: VT, SLĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 04/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

385

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408859