• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định mức bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2020/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC BỒI DƯỠNG LỰC LƯỢNG THAM GIA CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa sửa đổi Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2169/TTr-STC ngày 03 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn cấp xã.

Điều 2. Mức chi bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa

a) Trực ngày bình thường:

20.000 đồng/người/đêm tuần tra.

b) Trực ngày lễ, tết:

40.000 đồng/người/đêm tuần tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TT Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban Đảng, đoàn thể;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- TT. Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HB, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Hữu Hoàng
Ngày ban hành: 17/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Quốc phòng, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

444

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446461