• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kèm theo Quyết định 42/2018/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2020/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2018/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, như sau:

“2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc gồm:

a) Văn phòng Ban Quản lý.

b) Phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:

- Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp;

- Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng và Tài nguyên Môi trường.

c) Văn phòng Đại diện tại Khu kinh tế Định an.

d) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý gồm:

Trung tâm Quản lý hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Trần Anh Dũng
Ngày ban hành: 21/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

73

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456452