• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

Tải về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 17/2020/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 ngày 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Mail: phongkiemtravanban2012@.gmail.com;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp huyện) thuộc tỉnh Sóc Trăng.

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với các chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy định này là căn cứ để xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với các chức danh tại khoản 1 Điều 1 Quy định này.

2. Trường hợp quy định của pháp luật có liên quan quy định điều kiện, tiêu chuẩn khác thì thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật có liên quan và điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này.

Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm

1. Đạt các tiêu chuẩn chung quy định tại Chương II và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh quy định tại Chương III Quy định này.

2. Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định.

3. Đảm bảo độ tuổi theo quy định.

4. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

5. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

6. Đã được cấp có thẩm quyền quy hoạch vào chức danh nêu tại khoản 1 Điều 1 quy định này.

7. Thời hạn bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm lại

1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

2. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.

3. Đạt các tiêu chuẩn chung quy định tại Chương II và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh quy định tại Chương III Quy định này.

4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

5. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

6. Thời hạn bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 5. Về phẩm chất

1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2. Tận tụy phục vụ nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có ý thức tổ chức kỷ luật, đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt.

3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đoàn kết, dân chủ, quy tụ được mọi người và được đồng nghiệp, tập thể tín nhiệm.

Điều 6. Về năng lực

1. Có năng lực tham mưu, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực được giao.

2. Có khả năng và kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, chuyên ngành được giao.

3. Có năng lực trong lãnh đạo, quản lý đơn vị; có khả năng tập hợp, đoàn kết công chức, viên chức và đơn vị được giao quản lý, phụ trách hoạt động hiệu quả.

Điều 7. Về hiểu biết

1. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quan điểm của ngành Y tế, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được giao để vận dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo của phòng, đơn vị.

2. Có kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành được giao và có kiến thức về nghiệp vụ quản lý.

3. Am hiểu tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Điều 8. Về trình độ ngoại ngữ và tin học

1. Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

2. Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Chương III

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 9. Đối với cấp Trưởng các tổ chức thuộc Sở Y tế

1. Về trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Ngành bác sĩ đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.

- Ngành dược đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.

- Thuộc một trong các chuyên ngành: bác sĩ, y tế công cộng, kế toán, kinh tế đối với Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Thuộc một trong các chuyên ngành: bác sĩ, y tế công cộng, dược, quản trị nhân lực và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

- Thuộc một trong các chuyên ngành: bác sĩ, y tế công cộng, dược, hành chính và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Chánh Văn phòng.

- Thuộc một trong các chuyên ngành: bác sĩ, y tế công cộng, dược và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Chánh Thanh tra.

b) Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên hoặc các văn bằng chứng chỉ được xem xét tương đương theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đã có thời gian công tác từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), trong đó có ít nhất 03 năm công tác trong ngành Y tế;

b) Đã kinh qua chức vụ từ cấp phó phòng (hoặc tương đương) thuộc Sở, cấp phó đơn vị trực thuộc Sở (hoặc tương đương) trở lên.

c) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

Điều 10. Đối với cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Y tế

1. Về trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Thuộc một trong các chuyên ngành: Bác sĩ hoặc điều dưỡng, y tế công cộng đối với Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.

- Thuộc một trong các chuyên ngành: Dược đối với Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.

- Thuộc một trong các chuyên ngành: Bác sĩ, y tế công cộng, kế toán, kinh tế đối với Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Thuộc một trong các chuyên ngành: Bác sĩ, y tế công cộng, dược, quản trị nhân lực và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

- Thuộc một trong các chuyên ngành: Bác sĩ, y tế công cộng, dược, hành chính và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Phó Chánh Văn phòng.

- Thuộc một trong các chuyên ngành: Bác sĩ, y tế công cộng, dược và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Phó Chánh Thanh tra.

b) Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên hoặc các văn bằng chứng chỉ được xem xét tương đương theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đã có thời gian công tác từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), trong đó có ít nhất 02 năm công tác trong ngành y tế.

c) Có chức vụ từ cấp trưởng các khoa, phòng (hoặc tương đương) thuộc đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

c) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

Điều 11. Đối với cấp Trưởng đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. Về trình độ

a) Chuyên môn: Là bác sĩ và tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành phù hợp. Riêng đối với cấp trưởng đơn vị Kiểm nghiệm có trình độ đại học thuộc một trong các chuyên ngành: dược, hóa, sinh học, tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành phù hợp.

b) Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên hoặc các văn bằng chứng chỉ được xem xét tương đương theo quy định của pháp luật. Đối với cấp trưởng của Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp huyện có giường bệnh có thêm chứng chỉ quản lý bệnh viện.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương hoặc chức danh nghề nghiệp hạng III.

b) Đã có thời gian công tác trong ngành Y tế từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), trong đó có ít nhất 03 năm làm công việc liên quan đến lĩnh vực đảm nhiệm.

c) Đã kinh qua chức vụ từ cấp phó phòng (hoặc tương đương) thuộc Sở Y tế hoặc cấp phó đơn vị trực thuộc Sở Y tế trở lên.

d) Đối với cấp trưởng Trung tâm Pháp y: Là Giám định viên pháp y.

Điều 12. Cấp phó đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. Về trình độ

a) Chuyên môn

- Đối với cấp phó Chi cục: Từ đại học trở lên ở chuyên ngành phù hợp.

- Đối với cấp phó phụ trách chuyên môn, nghiên cứu khoa học, kế hoạch tổng hợp, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện: Là bác sĩ và tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I hoặc thạc sĩ chuyên ngành phù hợp.

- Đối với cấp phó phụ trách chuyên môn của đơn vị chuyên khoa, chuyên ngành tuyến tỉnh: Là bác sĩ hoặc dược sĩ đại học, y tế công cộng và tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, thạc sĩ trở lên. Riêng đối với cấp phó đơn vị Kiểm nghiệm có trình độ đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Dược, hóa, sinh học, tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành phù hợp.

- Đối với phó Trung tâm Y tế cấp huyện: Là bác sĩ, dược sĩ đại học, y tế công cộng và tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên.

b) Đối với cấp phó phụ trách chuyên môn Trung tâm Pháp y: Là Giám định viên pháp y.

c) Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.

d) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên hoặc các văn bằng chứng chỉ được xem xét tương đương theo quy định của pháp luật. Đối với cấp Phó của Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp huyện có giường bệnh có thêm chứng chỉ quản lý bệnh viện.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương hoặc chức danh nghề nghiệp hạng III.

b) Đã có thời gian công tác trong ngành Y tế từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

c) Đã kinh qua chức vụ cấp trưởng khoa, phòng (hoặc tương đương) đơn vị trực thuộc Sở Y tế hoặc chuyên viên Sở Y tế trở lên.

Điều 13. Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Về trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Y, dược.

b) Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên hoặc các văn bằng chứng chỉ được xem xét tương đương theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

b) Đã có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước trong ngành Y tế từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

c) Đã kinh qua chức vụ từ cấp phó phòng (hoặc tương đương) thuộc Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện (hoặc tương đương), cấp phó đơn vị trực thuộc Sở Y tế trở lên.

Điều 14. Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Y, dược.

b) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên hoặc các văn bằng chứng chỉ được xem xét tương đương theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

b) Đã có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước trong ngành Y tế từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

c) Đã kinh qua chức vụ từ cấp trưởng khoa, phòng (hoặc tương đương) thuộc đơn vị trực thuộc Sở Y tế hoặc là chuyên viên Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp

Công chức, viên chức đang giữ chức vụ từ Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, mà chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định thì cơ quan phải cử các công chức, viên chức tham gia các khóa học để bổ sung đủ những tiêu chuẩn theo quy định.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Trần Văn Chuyện
Ngày ban hành: 17/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

377

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446054