• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thủy sản; Thú y; Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

Tải về Quyết định 1703/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1703/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: THỦY SẢN; THÚ Y; QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 288/TTr-SNN ngày 06 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 19 (mười chín) thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thủy sản; Thú y; Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và thông báo Danh mục 19 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế một phần các Quyết định:

- Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (08 TTHC);

- Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp; thú y; thủy sản; thủy lợi được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (09 TTHC);

- Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (02 TTHC).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT; BL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên Quyết định bãi bỏ

I. Lĩnh vực : Thủy sản (13 TTHC)

01

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu đối với tàu đóng mới

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

02

 

Cấp giấy xác nhận đăng ký tàu cá

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

03

 

Xóa đăng ký tàu cá

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

04

 

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

05

BLI-289202

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp; thú y; thủy sản; thủy lợi được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

06

BLI-289203

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp; thú y; thủy sản; thủy lợi được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

07

BLI-289204

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển đổi quyền sở hữu

Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp; thú y; thủy sản; thủy lợi được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

08

BLI-289205

Cấp sổ danh bạ thuyền viên

Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp; thú y; thủy sản; thủy lợi được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

09

BLI-289206

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp; thú y; thủy sản; thủy lợi được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

10

BLI-289207

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp; thú y; thủy sản; thủy lợi được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

11

BLI-289208

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp; thú y; thủy sản; thủy lợi được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

12

BLI-289209

Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp; thú y; thủy sản; thủy lợi được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

13

BLI-289210

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp; thú y; thủy sản; thủy lợi được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

II. Lĩnh vực: Thú y (04 TTHC)

01

 

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cơ sở ương, thuần hóa giống tôm sú biển

Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 Quy định kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản hết hiệu lực

02

 

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cơ sở sản xuất giống tôm sú biển.

Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 Quy định kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản hết hiệu lực

03

 

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cơ sở sản xuất giống tôm chân trắng.

Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 Quy định kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản hết hiệu lực

04

 

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cơ sở ương, thuần hóa ging tôm chân trắng.

Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 Quy định kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản hết hiệu lực

III. Lĩnh vực: Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy Sản (02 TTHC)

01

T-BLI-288199-TT

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 09/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02

T-BLI-288389-TT

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 09/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1703/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 19/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1703/QĐ-UBND

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400298