• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ khởi nghiệp


 

Quyết định 171/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng thuộc đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025" bắt đầu thực hiện từ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 171/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ ĐẶT HÀNG THUỘC ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN 2025” BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025":

Quyết định số 3362/QĐ-BKHCN ngày 7/11/2016 ban hành Quy định tạm thời về quy trình xử lý hồ sơ tham gia đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844);

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án 844 thành lập theo Quyết định số 3829/QĐ-BKHCN ngày 2 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 thành lập theo Quyết định số 3444/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ hàng năm, định kỳ và nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng thuộc đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025" để tuyển chọn và giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức thông báo danh mục nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp.

Giao Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp theo đúng quy định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả.

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, PTTTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ THUỘC ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025 (ĐỂ ÁN 844) ĐỂ XEM XÉT TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 171/QĐ-BKHCN ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

1

2

3

4

5

I. NHÓM CÁC NHIỆM VỤ HÀNG NĂM, ĐỊNH KỲ

1. CÁC NHIỆM VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1

Dự án: Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu.

- Xây dựng và phát triển mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động có hiệu quả và liên kết hoạt động giữa các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, nước ngoài.

- Tăng số lượng và chất lượng các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) ở Việt Nam từ các trường đại học, viện nghiên cứu.

- Nâng cao nhận thức cơ bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học và viện nghiên cứu.

- Xây dựng và vận hành được mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có hiệu quả tại viện nghiên cứu/trường đại học và có được sự liên kết hoạt động với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các viện/trường khác.

- Hình thành được các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng.

Tuyển chọn (tối đa 04 đơn vị cùng triển khai loại hình dự án này)

2

Dự án: Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đào tạo nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Xây dựng và phát triển mô hình tổ chức đào tạo nâng cao có hiệu quả về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Nâng cao chất lượng nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc đào tạo nâng cao về các mô hình kinh doanh, phương thức gọi vốn và các kỹ năng cần thiết khác cho các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Xây dựng và vận hành được mô hình tổ chức đào tạo nâng cao có hiệu quả về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Nâng cao năng lực được cho các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tuyển chọn (tối đa 05 đơn vị cùng triển khai loại hình dự án này)

3

Dự án: Hỗ trợ hoạt động và liên kết các tổ chức thúc đẩy kinh doanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Phát triển mạng lưới tổ chức thúc đẩy kinh doanh theo mô hình hoạt động có hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) có tiềm năng tăng trưởng nhanh, có khả năng gọi vốn từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

- Tổ chức huấn luyện để các startup gọi được vốn.

- Xây dựng và vận hành được mô hình tổ chức thúc đẩy kinh doanh có hiệu quả, trong đó có đầu tư vốn mồi cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia khóa huấn luyện và thu hút vốn đầu tư tiếp theo cho các startup tốt nghiệp khóa huấn luyện.

- Huấn luyện, nâng cao năng lực được cho các startup có tiềm năng gọi vốn đầu tư.

Tuyển chọn (tối đa 05 đơn vị cùng triển khai loại hình dự án này)

4

Dự án: Nâng cao năng lực cá nhân quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hình thành đội ngũ năng lực cao về quản lý, điều phối, vận hành các loại hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Huấn luyện, nâng cao năng lực được cho các cá nhân thực hiện việc quản lý, điều phối, vận hành các loại hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Có thêm các nhóm/đội ngũ (đã qua huấn luyện) triển khai công việc tại các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tuyển chọn (tối đa 03 đơn vị cùng triển khai loại hình dự án này)

5

Dự án: Xây dựng, chỉnh lý khung chương trình và biên soạn tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo của Đề án 844

- Xây dựng, chỉnh lý khung chương trình, tài liệu đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các loại hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Xây dựng tiêu chí, quy trình tuyển chọn và chứng nhận hoàn thành các khóa đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho: (1) sinh viên, nghiên cứu viên; (2) nhóm khởi nghiệp; (3) startup; (4) nhà đầu tư cá nhân; (5) huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Có được khung chương trình, tài liệu đào tạo cập nhật, chất lượng (có tham khảo các chương trình đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có uy tín trên thế giới và có chỉnh lý phù hợp với bối cảnh Việt Nam), tiêu chí, quy trình tuyển chọn, chứng nhận cho các khóa:

(1) đào tạo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm: đào tạo cơ bản, chuyên sâu và huấn luyện tại tổ chức thúc đẩy kinh doanh.

(2) đào tạo nâng cao năng lực cá nhân để trở thành huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

(3) đào tạo nâng cao năng lực cá nhân để trở thành nhà đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tuyển chọn (tối đa 05 đơn vị triển khai loại hình dự án này)

6

Dự án: Nâng cao năng lực nhà đầu tư cá nhân trong nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Đào tạo kiến thức, kỹ năng đầu tư mạo hiểm cho các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam.

- Có thêm các nguồn vốn đầu tư tư nhân trong nước và quốc tế cho các startup.

- Nâng cao năng lực được cho các nhà đầu tư để có kiến thức và kỹ năng trở thành nhà đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hình thành được các mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các startup tại Việt Nam.

Tuyển chọn (tối đa 03 đơn vị cùng triển khai loại hình dự án này)

7

Dự án: Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Hình thành đội ngũ huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có năng lực, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Nâng cao năng lực được cho các cá nhân để có kiến thức và kỹ năng trở thành huấn luyện viên/cố vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Có thêm sự tham gia tích cực của các huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong cả nước.

Tuyển chọn (tối đa 03 đơn vị cùng triển khai loại hình dự án này)

8

Dự án: Hỗ trợ cung cấp dịch vụ, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cung cấp các dịch vụ, tư vấn cần thiết cho các startup như các dịch vụ, tư vấn về: pháp lý, đầu tư, tài chính, thuế, kế toán, thành lập và giải thể doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, marketing, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ và các dịch vụ khác.

Hỗ trợ cung cấp dịch vụ cần thiết cho các startup thông qua các tổ chức dịch vụ có uy tín, có sự phối hợp tốt với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tuyển chọn (tối đa 10 đơn vị cùng triển khai loại hình dự án này)

2. CÁC NHIỆM VỤ LIÊN KẾT HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

9

Dự án: Xây dựng, vận hành, duy trì Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Xây dựng, vận hành và duy trì cổng thông tin quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vận dụng mô hình mạng xã hội nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ sự tham gia tương tác tích cực của các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

- Xây dựng và vận hành được cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia có được chức năng chính: (1) Cung cấp một cách có hệ thống, toàn diện thông tin, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của quốc gia và các thông tin cần thiết cho hoạt động đổi mới sáng tạo; (2) Xây dựng các cơ sở dữ liệu cốt lõi và hệ thống nền tảng hỗ trợ tương tác hiệu quả giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Kết nối hiệu quả với các cổng thông tin, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

- Có được lưu lượng truy cập tốt và nhận được phản hồi đánh giá tích cực của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Giao trực tiếp Cục Thông tin KH&CN Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các đơn vị liên quan thực hiện

10

Dự án: Truyền thông truyền thống về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

- Nâng cao nhận thức xã hội và hình thành văn hóa khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cả nước thông qua các kênh truyền thông truyền thống.

- Thông tin, kiến thức về hệ sinh thái và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường xuyên được truyền tải tới các thành phần quan tâm trong xã hội thông qua các kênh truyền thông truyền thống.

- Xây dựng được kế hoạch truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các kênh truyền thông truyền thống với mục tiêu nâng cao nhận thức xã hội và hình thành văn hóa khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cả nước.

- Thông tin, kiến thức về hệ sinh thái và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường xuyên đến được các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức), các tổ chức hỗ trợ, các tập đoàn, tổng công ty lớn, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức truyền thông...).

- Thông tin về các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được truyền tải nhanh chóng và hiệu quả đến các đối tượng quan tâm.

- Thông tin về các hoạt động của Đề án 844 được truyền thông hiệu quả.

Giao trực tiếp Trung tâm NC&PT truyền thông KH&CN phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện

11

Dự án: Xây dựng chiến lược và triển khai hoạt động truyền thông mục tiêu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam

- Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông mục tiêu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam.

- Thu hút sự tham gia thực hiện các mục tiêu truyền thông đặt ra của các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các mạng xã hội.

- Thu hút được sự quan tâm, tương tác tích cực của các đối tượng liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các kênh mạng xã hội.

- Thông tin về các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được truyền tải nhanh chóng và hiệu quả đến các đối tượng quan tâm trên các kênh mạng xã hội.

- Thông tin về các hoạt động của Đề án 844 được truyền thông hiệu quả trên các kênh mạng xã hội.

Tuyển chọn (01 đơn vị thực hiện)

12

Dự án: Liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với khu vực và quốc tế thông qua tổ chức sự kiện, các cuộc thi khởi nghiệp, hội thảo quốc tế, đoàn ra, hoạt động kết nối trong và ngoài nước

- Quảng bá thành tựu của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam ở phạm vi quốc tế;

- Thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm trong nước và nước ngoài cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam;

- Tạo mối liên kết giữa các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế.

- Tổ chức được các sự kiện, hội nghị-hội thảo, đoàn công tác về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến mục tiêu quảng bá thành tựu của hệ sinh thái và thu hút vốn đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

- Kết nối được các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam với các hệ sinh thái khác trên thế giới.

- Kết nối được các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Giao trực tiếp cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện

II. NHÓM CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

13

Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết về: đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội; để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Xây dựng các chính sách đáp ứng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nhà đầu tư, tổ chức đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được xác định tại Quyết định 844:

- Đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm;

- Cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội;

- Báo cáo khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu trong nước về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, pháp luật về 02 vấn đề nêu trong Mục tiêu của nghiên cứu.

- Báo cáo đề xuất việc ban hành mới chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về 02 vấn đề nêu trong Mục tiêu của nghiên cứu.

- Báo cáo đánh giá tác động về dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, pháp luật về 02 vấn đề nêu trong Mục tiêu của nghiên cứu.

Giao trực tiếp Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ nghiên cứu, soạn thảo và đề xuất ban hành cơ chế chính sách trong mục tiêu đề tài này và các đơn vị liên quan thực hiện.

14

Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để xây dựng cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Xây dựng các chính sách đáp ứng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nhà đầu tư, tổ chức đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được xác định tại Quyết định 844:

- Cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Báo cáo khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu trong nước về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về:

i) cơ chế thuế, tài chính ưu đãi đối với quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam; và

ii) cơ chế thuế, tài chính để thu hút quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nước ngoài vào Việt Nam.

- Báo cáo đề xuất và văn bản sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, pháp luật về các vấn đề nêu trên.

- Báo cáo đánh giá tác động về dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, pháp luật các vấn đề nêu trên.

Giao trực tiếp Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ nghiên cứu, soạn thảo và đề xuất ban hành cơ chế chính sách trong mục tiêu đề tài này và các đơn vị liên quan thực hiện.

15

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Xây dựng được các giải pháp chính sách để phát triển doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo (Theo yêu cầu của Nghị quyết TW 5 ngày 01/11/2016).

- Báo cáo thực trạng doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo (số lượng, năng lực, nội dung, quy mô).

- Báo cáo đề xuất giải pháp chính sách để phát triển doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đến năm 2020.

Giao trực tiếp Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phối hợp với Cục ứng dụng và phát triển công nghệ, Cục Thông tin KH&CN quốc gia và các đơn vị có liên quan thực hiện

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 171/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 07/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 171/QĐ-BKHCN

443

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
356877