• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Quyết định 171/QĐ-VKSTC về điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Quyết định 171/QĐ-VKSTC
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KÉO DÀI SANG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh đầu tư vốn ngân sách trung năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (theo phụ lục đính kèm).

- Thời gian thực hiện và giải ngân của các dự án được điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Thời gian thực hiện và giải ngân các dự án được điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 đến ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương được điều chỉnh, Chủ đầu tư các dự án tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện về đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Đơn vị sử dụng ngân sách (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách) (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- Lưu VP; Thư ký PVT, C3(Vth, LĐC, P.KHNS, P.ĐTXD). Thao 80b.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

- Điều này được điều chỉnh bởi Khoản 2 Thông báo 813/TB-VKSTC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo công khai việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 như sau:
...
2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Quyết định số 171/QĐ-VKSTC ngày 21/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
Điều này được điều chỉnh bởi Khoản 2 Thông báo 813/TB-VKSTC
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 171/QĐ-VKSTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành: 21/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 171/QĐ-VKSTC

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455536