• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đại học quốc gia


 

Quyết định 1717/QĐ-TTg năm 2016 về thành lập Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1717/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1717/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, gii thể đơn vị sự nghiệp công lập;

n cứ Nghị định s 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ ca tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Viện Trần Nhân Tông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Viện Trần Nhân Tông có chức năng, nhiệm vụ chính: Nghiên cứu các di sản, giá trị văn hóa và sự nghiệp của Trần Nhân Tông, giá trị n hóa, tư tưởng thời nhà Trần và các vấn đề liên quan; tư vấn chính sách về phát triển, bảo tồn và phát huy di sản, giá trị văn hóa Trần Nhân Tông và văn hóa truyền thống của dân tộc; thực hiện hoạt động đào tạo về các chuyên ngành có liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 2. Viện Trần Nhân Tông được tổ chức và hoạt động theo các quy định về cơ chế tự chủ ca tổ chức khoa học và công nghệ công lập; việc thành lập Viện Trần Nhân Tông gắn với tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 3. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo của Viện Trần Nhân Tông theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng Chính ph;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công
an, Ngoại giao, Tài chính;
- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Ủy ban nhân d
ân thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn ph
òng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, NC, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).B 5
3

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đc Đam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1717/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 01/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1717/QĐ-TTg

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
321258