• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2018 về bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Quyết định 172/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN DO UBND TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Thực hiện Kết luận số 3649/KL-BTNMT ngày 29/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Tờ trình số 1384/TTr-STNMT ngày 04/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định sau:

1. Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

2. Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng quặng sắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 172/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 15/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 172/QĐ-UBND

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375468