• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 1722/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN, TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Tiếp theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 331/TTr-STNMT ngày 15/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Điện Biên (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính sau khi được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua.

Điều 3: Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN, TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Ban hành kèm Quyết định số: 1722/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. Lĩnh vực Khoáng sản

1. Thủ tục Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

a) Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị giảm thời hạn giải quyết thực hiện thủ tục hành chính từ 45 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 40 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Quy định thời hạn giải quyết 45 ngày từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của cá nhân, tổ chức. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại một số khâu có thể giảm bớt, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

b) Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi Điều 65Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

c) Lợi ích của việc đơn giản hóa

- Giảm bớt thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính

- Tăng cường trách nhiệm đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

II. Lĩnh vực Tài nguyên nước

1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh).

a) Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị giảm thời hạn giải quyết thực hiện thủ tục hành chính từ 17 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 13 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Quy định thời hạn giải quyết 17 ngày từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của cá nhân, tổ chức. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại một số khâu có thể giảm bớt, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

b) Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi Điều 17 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

c) Lợi ích của việc đơn giản hóa

- Giảm bớt thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Tăng cường trách nhiệm đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Thủ tục Đính chính giấy chứng nhận đã cấp.

a) Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị giảm thời hạn giải quyết thực hiện thủ tục hành chính từ 10 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 8 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Quy định thời hạn giải quyết 10 ngày từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của cá nhân, tổ chức. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại một số khâu có thể giảm bớt, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

b) Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai.

c) Lợi ích của việc đơn giản hóa

- Giảm bớt thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Tăng cường trách nhiệm đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1722/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 23/09/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1722/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
491849