• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa


 

Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quyết định 1420/QĐ-UBND năm 2014 về Đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 1724/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc sỬa đỔi, bỔ sung mỘt sỐ nỘi dung cỦa QuyẾt đỊnh sỐ 1420/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 cỦa UBND tỈnh Lâm ĐỒng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Sửa đổi tại gạch đầu dòng cuối cùng điểm d, Khoản 1, mục II, phần B:

“Sau khi cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ, bộ phận một cửa xem xét tiếp nhận hồ sơ. Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ” (tức là thời gian hẹn trả kết quả lần thứ hai bằng tổng thời gian giải quyết của TTHC trừ thời gian giải quyết lần đầu). Các thông tin tiếp nhận, giải quyết lần sau phải được theo dõi, cập nhật đầy đủ, rõ ràng đồng thời với thông tin tiếp nhận, xử lý lần trước.”

2. Bổ sung nội dung “Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: các cơ quan, đơn vị phải thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức” vào phần cuối cùng của điểm d của Khoản 1, Khoản 2; điểm e của Khoản 3, Khoản 4, mục II, phần B.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đơn vị thuộc ngành dọc TW tại địa phương;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1724/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 13/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1724/QĐ-UBND

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286764