• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 1726/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 1726/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1726/-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN NAM TỪ LIÊM.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn c Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2798/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 14 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 như sau:

1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm 02 dự án:

- Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 22, Cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Tổng cục cảnh sát (nay là Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 1/E22) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (CAN); đơn vị đăng ký: Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động; Diện tích: 9,646 ha; Căn cứ pháp lý: Quyết định phê duyệt dự án số 921/QĐ-BCA ngày 7/8/2007 và Quyết định số 9980/QĐ-BCA ngày 18/12/2019 của Bộ Công an.

- Dự án mở rộng sở chỉ huy Tổng cục II tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (CQP); đơn vị đăng ký: Tổng cục II - Bộ Quốc phòng; Diện tích: 0,9 ha; Căn cứ pháp lý: Thông báo số 298/TB-UBND ngày 5/9/2019 của UBND Thành phố; Văn bản s15/TTg-CN ngày 19/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2020:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng din tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

498,78

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

310,76

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.720,49

2.1

Đất Quốc phòng

CQP

139,36

3. Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND Thành phố thành: 166 dự án với diện tích: 853,924ha.

4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định s335/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
-
UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VP UBND
TP, PCVP Võ Tuấn Anh, ĐT;
- Lưu
VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1726/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1726/QĐ-UBND

359

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441410