• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu


 

Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 1733/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 04-CT/TU NGÀY 09/3/2016 CỦA TỈNH UỶ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1094/TTr-SCT ngày 02 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 09/3/2016 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 04-CT/TU NGÀY 09/3/2016 CỦA TỈNH UỶ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trong những năm qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các Sở, Ban, Ngành, chính quyền các địa phương và nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), công tác này đã có chuyển biến và bước đầu đạt được những kết quả rất tích cực.

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn có chiều hướng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, làm thất thu ngân sách, tác động xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh; nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm chưa được đẩy lùi.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả xã hội vào công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, có khi vì lợi ích cục bộ đã làm ngơ, buông lỏng quản lý và đấu tranh; một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách vẫn còn bất cập nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng và phối hợp giữa các tỉnh trong khu vực chưa hiệu quả, thiếu đồng bộ; công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, chưa có tác động mạnh lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; công tác điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có trường hợp chưa thực sự khách quan, nghiêm minh, còn nể nang, bao che.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 09/3/2016 của Tỉnh uỷ; Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về những nguy hại của nạn buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn của cộng đồng và sức khỏe của người dân.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, tạo sự chuyển biến tích cực về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các Sở, Ban, Ngành chức năng và địa phương nắm vững tình hình tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thường xuyên triển khai các kế hoạch chuyên đề, trọng tâm vào các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng hóa ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng, các loại hàng hóa cấm nhập khẩu, hàng có thuế suất cao, hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt... Từng bước xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ quyền lợi của người dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng; ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu, rộng để mỗi người dân thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Qua đó, nhằm kịp thời huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Củng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác. Khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng và ban hành chế độ, quy trình luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong các lực lượng chức năng, nhất là tại các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

4. Xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng, khuyến khích sự đóng góp về vật chất của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp và nhân dân cho công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tạo nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, kỹ thuật nghiệp vụ, khen thưởng... để phục vụ cho công tác này. Nghiên cứu, rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật, chế tài xử lý phải đủ sức răn đe, phòng ngừa, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình hiện nay.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra hàng hóa sau thông quan, hàng hóa lưu thông trên thị trường nội địa, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, thanh tra về đo lường, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành.

6. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp trên từng địa bàn, lĩnh vực được phân công; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các Sở, Ban, Ngành, địa phương và lực lượng chức năng để nắm chắc địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

7. Tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới phương thức, quy trình quản lý nhằm phục vụ tốt cho doanh nghiệp.

8. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cường hợp tác với các tỉnh trong khu vực, xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là với các tỉnh giáp ranh. Phối hợp với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện) xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ, giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và lĩnh vực được phân công phụ trách. Định kỳ có sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Qua đó, rút ra được những kinh nghiệm, phương pháp mới và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; có chính sách khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị chưa làm tốt.

Định kỳ 6 tháng và hàng năm các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND cấp huyện có sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh) theo quy định.

Giao Ban Chỉ đạo 389 tỉnh là Cơ quan Thường trực thực hiện Kế hoạch này, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1733/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 11/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1733/QĐ-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329524