• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Quyết định 1734/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh tỉnh Sơn La được hưởng theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP

Tải về Quyết định 1734/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1734/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC CỰU CHIẾN BINH ĐƯỢC HƯỞNG  THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/TTLT-BLĐTBH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của liên bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Tài chính - Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 732/TTr-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua bảo hiểm y tế cho các Cựu chiến binh của huyện Sông Mã được hưởng theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. (có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND huyện Sông Mã và các Cựu chiến binh có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

UBND huyện Sông Mã chịu trách nhiệm cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các Cựu chiến binh có tên tại Điều 1 kịp thời, đảm bảo quyền lợi của các đối tượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã và các Cựu chiến binh có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.HA.16b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH SÁCH

CỰU CHIẾN BINH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày, tháng, năm nhập ngũ

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Đã đối chiếu với chế độ BHYT khác

1

Nguyễn Thanh Xuân

1955

02/1975

Thọ Duyên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La

Bệnh viện ĐK Sông Mã

Không hưởng

 

2

Bùi Nhật Chương

1951

02/1968

TT Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La

Bệnh viện ĐK Sông Mã

Không hưởng

 

3

Nguyễn Văn Suốt

1950

8/1971

Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội

Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La

Bệnh viện ĐK Sông Mã

Không hưởng

 

4

Nguyễn Xuân Lương

1947

3/1972

Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội

Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La

Bệnh viện ĐK Sông Mã

Không hưởng

 

5

Phạm Thế Bằng

1947

7/1967

Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội

Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La

Bệnh viện ĐK Sông Mã

Không hưởng

 

6

Dương Văn Các

1944

02/1962

Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam

Tổ 11, TT Sông Mã, huyện Sông Mã, Sơn La

Bệnh viện ĐK Sông Mã

Không hưởng

 

7

Phạm Văn Định

1936

12/1953

Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình

Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, Sơn La

Bệnh viện ĐK Sông Mã

Không hưởng

 

8

Nguyễn Văn Hải

1937

02/1959

Tân Trào, Ân Thi, Hưng Yên

Tổ 12, TT Sông Mã, huyện Sông Mã, Sơn La

Bệnh viện ĐK Sông Mã

Không hưởng

 

9

Đặng Thanh Bình

1948

10/1971

Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định

Tổ 6, TT Sông Mã, huyện Sông Mã, Sơn La

Bệnh viện ĐK Sông Mã

Không hưởng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1734/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1734/QĐ-UBND

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205210