• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1739/QĐ-BYT năm 2013 công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 5) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 1739/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1739/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC CÓ TÀI LIỆU CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC (ĐỢT 5)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 22/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 5) gồm 27 thuốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Quản lý dược, Quản lý khám chữa bệnh, Quản lý Y dược cổ truyền, Khoa học Công nghệ và Đào tạo; Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Bảo hiểm y tế, Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các cơ sở sản xuất thuốc có thuốc được công bố tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BTr Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- Tổng Công ty dược Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng; Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

 

 

- Một số thuốc bị rút ra khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học qua các đợt bởi Điều 1 Quyết định 2499/QĐ-BYT năm 2014

Điều 1. Rút 11 thuốc (Danh mục kèm theo Quyết định này) ra khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học qua các đợt.

Xem nội dung VB
- Một số thông tin về Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học tại File này được sửa đổi bởi Công văn 525/QLD-CL năm 2019

Cục Quản lý Dược thông báo một số thông tin cập nhật tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/5/2013 (Đợt 5) ... về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.

Cục Quản lý Dược thông báo cho các đơn vị biết./.
...
CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC CÓ CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Đợt 5) được đính chính bởi Công văn 4236/BYT-Q LD năm 2013

Bộ Y tế thông báo đính chính một số thông tin tại các Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo các Quyết định số 3977/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Đợt 1), Quyết định số 115/QĐ-BYT ngày 11/01/2013 về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Đợt 2), Quyết định số 369/QĐ-BYT ngày 30/01/2013 về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Đợt 3), Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/3/2013 về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Đợt 4), Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/5/2013 về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Đợt 5).

Thông tin các thuốc được đính chính tại Danh mục kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./.

Xem nội dung VB
- Một số nội dung tại File này được sửa đổi bởi Công văn 5141/BYT-QLD năm 2019

Bộ Y tế thông báo một số thông tin cập nhật tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/05/2013 (Đợt 5) ... về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.
...
CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số nội dung liên quan đến Thuốc Fluconazol stada 150mg được sửa đổi bởi Số thứ tự 27 Danh mục kèm theo Công văn 322/BYT-QLD năm 2020

Bộ Y tế thông báo một số thông tin cập nhật tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/5/2013 (Đợt 5)

Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./.

CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Tên thuốc Fluconazol Stada 150mg Tại File này được sửa đổi bởi Số thứ tự 22 Danh mục ban hành kèm theo Công văn 7359/BYT-QLD năm 2020

Bộ Y tế thông báo một số thông tin cập nhật tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/5/2013 (Đợt 5)... về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./.
...
CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học được đính chính bởi Công văn 1082/BYT-QLD năm 2016

Bộ Y tế thông báo đính chính, cập nhật một số thông tin tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/05/2013 (Đợt 5), ...
...
ĐÍNH CHÍNH, CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Thông tin về các loại thuốc "Celorstad 250mg", "Cefadroxil 500mg", "Melic 7,5 mg" trong nội dung được đính kèm này được đính chính bởi Công văn 355/BYT-QLD năm 2017

Bộ Y tế thông báo đính chính, cập nhật một số thông tin tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/05/2013 (Đợt 5) ... về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được đính chính, cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.
...
ĐÍNH CHÍNH, CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN TẠI DANH MỤC THUỐC CÓ TÀI LIỆU CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo văn bản số 355/BYT-QLD ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

(Nội dung chi tiết xem tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số thông tin thuốc trong Danh mục tại file này được đính chính bởi Công văn 17248/QLD-CL năm 2017

Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học của Bộ Y tế tại cuộc họp Hội đồng ngày 18 tháng 10 năm 2017, Cục Quản lý Dược thông báo:

- Cập nhật một số thông tin tại Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/05/2013 (Đợt 5) ... về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

- Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục đính chính, cập nhật một số thông tin về danh mục thuốc tương đương sinh học đã được công bố kèm theo công văn này.
...
ĐÍNH CHÍNH, CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Một số thuốc bị rút ra khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học qua các đợt bởi Điều 1 Quyết định 2499/QĐ-BYT năm 2014
Một số thông tin về Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học tại File này được sửa đổi bởi Công văn 525/QLD-CL năm 2019
Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Đợt 5) được đính chính bởi Công văn 4236/BYT-Q LD năm 2013
Một số nội dung tại File này được sửa đổi bởi Công văn 5141/BYT-QLD năm 2019
Một số nội dung liên quan đến Thuốc Fluconazol stada 150mg được sửa đổi bởi Số thứ tự 27 Danh mục kèm theo Công văn 322/BYT-QLD năm 2020
Tên thuốc Fluconazol Stada 150mg Tại File này được sửa đổi bởi Số thứ tự 22 Danh mục ban hành kèm theo Công văn 7359/BYT-QLD năm 2020
Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học được đính chính bởi Công văn 1082/BYT-QLD năm 2016
Thông tin về các loại thuốc "Celorstad 250mg", "Cefadroxil 500mg", "Melic 7,5 mg" trong nội dung được đính kèm này được đính chính bởi Công văn 355/BYT-QLD năm 2017
Một số thông tin thuốc trong Danh mục tại file này được đính chính bởi Công văn 17248/QLD-CL năm 2017
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1739/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 20/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1739/QĐ-BYT

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
188546