• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Quyết định 1739/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 1739/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1739/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRONG 2 NĂM 2014-2015 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 về ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015);

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 596/LĐTBXH ngày 20/3/2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình tổng rà soát), gồm:

1. Trưởng ban Chỉ đạo:

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

2. Phó Trưởng ban Chỉ đạo:

- Đ/c Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

- Đ/c Lê Toàn Khang, Phó Giám đốc Sở Lao động TB&XH, Phó trưởng ban Thường trực;

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo:

- Đ/c Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố;

- Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Thế Kế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô;

- Đ/c Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc Công an Thành phố;

- Đ/c Phạm Quang Tiềm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố;

- Đ/c Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố;

- Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội;

- Đ/c Nguyễn Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong TP;

- Đ/c Trần Hợp Đoàn, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân da cam dioxin Thành phố.

4. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo:

- Đ/c Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Chính sách Người có công, Sở LĐTBXH;

- Đ/c Lê Xuân Chiển, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

- Đ/c Đại tá Đoàn Văn Miêng, Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô;

- Đ/c Trịnh Văn Thọ, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an Thành phố;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Cường, Chuyên viên Ban Tổ chức chính sách, Hội Cựu chiến binh Thành phố;

- Đ/c Dương Thị Lý Anh, Phó trưởng ban Pháp luật chính sách, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố;

- Đ/c Vũ Hải Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức, Thành đoàn Hà Nội;

- Đ/c Nguyễn Công Vinh, Phó ban Chính sách, Hội Cựu Thanh niên xung phong.

Điều 2: Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo

- Xây dựng Kế hoạch Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 thành phố Hà Nội.

- Tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đến các tầng lớp nhân dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 thành phố Hà Nội.

- Kiểm tra, tổng hợp kết quả Tổng rà soát trên địa bàn Thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 3: Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo theo quy định hiện hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (để báo cáo);
- Bộ LĐTB&XH; (để báo cáo);
- TT Thành ủy; HĐND TP; (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- MTTQ TP, các đoàn thể TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND, MTTQ các quận, huyện, thị xã;
- Hội Cựu TNXP, Hội nạn nhân DCdioxin TP;
- VPUBTP: PCVP Đỗ Đình Hồng, Phòng VX, TH;
- Lưu VT, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1739/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 01/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1739/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225553