• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 1740/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật người cao tui ngày 23/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phphê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 03/UBQGNCT-VP ngày 04/4/2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012- 2020;

Theo đề nghị của Hội Người cao tuổi Tỉnh Hòa Bình tại Công văn số 55/CV-HNCT ngày 19/5/2017; thẩm định của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2111/SNV-TCBC&TCPCP ngày 07/9/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020.

(Có Đán chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Hội Người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả Đề án. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh; Ban Công tác người cao tuổi tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Hội Người cao tuổi Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tnh và các Đoàn thể tỉnh;
- c S: Y tế, NN&PTNT, TT&TT, VHTT&DL, Ngoại vụ;
- Đài PT-TH tỉnh, Cng TTĐT tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V40b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

ĐỀ ÁN

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số: 1740/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Phần thứ nhất

CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Người cao tuổi Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 03/UBQGNCT-VP ngày 04/4/2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tui Việt Nam về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;

II. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực: Luật Người cao tuổi và các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác xã hội hóa chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được quan tâm hơn và từng bước được nâng lên. Hội Người cao tuổi các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động, thu hút nhiều người cao tuổi tham gia sinh hoạt, phát huy được trí tuệ của người cao tuổi, tiếp tục cống hiến những kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói gim nghèo, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao đời sng vật chất tinh thần cho người cao tui. Tuy nhiên, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh vn còn gặp một số khó khăn như: bộ máy tổ chức Hội người cao tuổi chưa đồng bộ từ tnh đến cơ sở; công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể chất lượng chưa cao; công tác chăm sóc người cao tui chưa trthành phong trào toàn dân; việc phát huy vai trò người cao tui chưa tương xứng với tiềm năng; tỷ lệ người cao tuổi cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng còn cao, tuy nhiên việc vận động nguồn lực để thực hiện còn chưa thường xuyên, huy động khó khăn, số thu thấp, cùng với đó là sự quan tâm và nhận thức của một bộ phận xã hội còn hạn chế...

Tính đến hết năm 2016, theo thống kê số người từ 60 tuổi trở lên toàn tỉnh là 72.555 người chiếm 77% tổng số hội viên người cao tuổi (toàn tỉnh có 93.749 hội viên người cao tuổi) và dự báo đến năm 2020 con snày là khoảng 83 nghìn người. Về điều kiện sống và việc làm, tỷ lệ người cao tuổi sống khu vực nông thôn là khoảng 73% với công việc chủ yếu là làm nông nghiệp. Hiện vẫn có trên 59% số người từ 60 đến 69 tuổi và khoảng 41% người trên 70 tuổi vẫn đang làm việc, 56% trong lĩnh vực nông nghiệp. Đáng chú ý là, có rất nhiều người cao tuổi, đặc biệt là người từ 60 - 69 tuổi, có nhu cầu làm việc, nhưng không có việc làm do không tìm được công việc phù hợp, do phải làm việc nhà và điều kiện về sức khỏe. Do điều kiện lịch sử và những khó khăn hiện tại, khả năng tích lũy vật chất của người cao tuổi còn hạn chế. Có tới 70% số người cao tuổi không có tích lũy vật chất, chcó 24% người cao tuổi có lương hưu, 22% người cao tuổi có trợ cấp xã hội, còn 14% sngười thuộc hộ gia đình nghèo, trong đó còn trên 0,7% người phải sống trong nhà tạm. Người cao tuổi cùng đang chịu tác động của sự thay đổi cấu trúc gia đình khi tỷ lệ hộ gia đình có cha mẹ sống chung với các con, cháu đã giảm rõ rệt; số người cao tuổi không có người có quyền, nghĩa vụ phụng dưỡng là 29 người. Thực trạng này có thể làm cho cuộc sống của người cao tuổi càng thêm khó khăn hơn, kể cả vkinh tế, xã hội và tâm lý. Tình trạng sức khỏe người cao tuổi nhìn chung vẫn chưa thực sự khỏe mạnh như mong muốn, số người cao tuổi tự đánh giá về sức khỏe bản thân là khá tốt mới có 5,7% và 22,9% đánh giá sức khỏe kém. Tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính khá cao và thường mc nhiều bệnh đồng thời với tỷ lệ trung bình một người mắc gần 2,7 bệnh, về tinh thần, những thay đổi về xã hội, tâm lý, sức khỏe suy giảm, bệnh tật và những lo toan trong cuộc sống, làm cho người cao tuổi suy sụp về tinh thần và mắc các bệnh lý tâm thần trầm trọng. Tình trạng sức khỏe chung cho thấy nhu cầu cao về chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Để đáp ứng nhu cầu này, cần phải có nhng chính sách, giải pháp phù hợp, sự đáp ứng hiệu quả từ hệ thống y tế, sự hỗ trợ và quan tâm thỏa đáng của cộng đồng đối với người cao tuổi.

Để chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh rất cần sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp, các ngành để họ tự vươn lên, phát huy vai trò và có nhng đóng góp thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sng cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Đồng thời cn phi có nhng mô hình tổ chức hoạt động năng động, sáng tạo, kết hợp sự chủ động của chính bản thân người cao tuổi và sự trợ giúp của cộng đồng liên thế hệ. Trong đó Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau chính là một trong những mô hình có tính nhân văn cao, hỗ trợ toàn diện cho người cao tuổi và có hiệu quả nhất.

2. Cơ sở thực tiễn

Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức dựa vào cộng đồng, có mục tiêu liên kết các thành viên, thúc đẩy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, nhằm vừa chăm sóc vừa phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng khu dân cư. Nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đng, không trục lợi cá nhân, tuân thủ pháp luật, quyết định theo đa s, đoàn kết, hợp tác, tương trợ nhau dưới sự điều hành của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, lấy mục tiêu chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi là chính.

Thời gian qua, cả nước có 70.000 câu lạc bộ các loại giúp người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích; trong đó có mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đến đầu năm 2016, hơn 1.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã được triển khai tại 14 tỉnh (tập trung nhiu ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thái Nguyên...) với sự tham gia trực tiếp của gn 50.000 thành viên. Đa scác câu lạc bộ này được xây dựng từ các nguồn dự án do EC, tổ chức AP, UNFPA... tài trợ; một số địa phương đã tự nhân rộng từ các nguồn khác nhau. Hầu hết các câu lạc bộ đều hoạt động tốt, kể cả các câu lạc bộ đã hết hỗ trợ của dự án với 8 hoạt động chính (gồm: chăm sóc sức khỏe; tăng thu nhập; giảm nghèo; chăm sóc đời sống tinh thần thông qua văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu; tình nguyện viên chăm sóc tại nhà; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích; nâng cao nhận thức, kiến thức; vận động nguồn lực).

Đây là mô hình có hoạt động đa dạng, thiết thực, được chính quyền, người cao tui và cộng đồng đánh giá cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.630 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao người cao tuổi các loại với 30.687 hội viên tham gia. Tuy nhiên, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong tỉnh còn nhỏ lẻ và có rất ít, hiện mới chỉ có 5 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn từ năm 2008 đến nay với 341 thành viên tham gia1. Do đó, nếu mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập và nhân rộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 sẽ góp phần rất lớn trong thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi của tỉnh cũng như các chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương về người cao tuổi.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mc tiêu

a) Phát triển các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi và góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt hướng tới giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng.

b) Nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần làm tốt công tác người cao tuổi và già hóa dân số.

2. Chỉ tiêu

a) Giai đoạn 2016- 2017: Xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 80 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong toàn tỉnh (có ít nhất 4.000 thành viên, trong đó có 3.000 người cao tui tham gia).

b) Giai đoạn 2018 - 2020: Xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 150 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong toàn tỉnh (có ít nhất 6.000 thành viên, trong đó có 4.000 người cao tuổi tham gia).

Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu theo quy định như: 70% là người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), 60 - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được vay vốn bằng tiền hoặc hiện vật và cải thiện thu nhập; 80% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được tập huấn và giám sát theo quy chế.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi thực hiện: Đề án được triển khai trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng: Người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền

Lập Ban Điều hành, xây dựng kế hoạch. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, địa phương lập kế hoạch cụ thể về tiến độ xây dựng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, ngân sách, hoạt động (theo 2 giai đoạn).

Hướng dẫn, phối hợp với các các huyện, thành phố xây dựng đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương.

Xây dựng quy định về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bao gồm tiêu chí, quy định về cơ cấu tổ chức, điều lệ, nội dung hoạt động, cơ chế huy động nguồn lực, quản lý tài chính, quy trình thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Xây dựng bộ tài liệu về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau gồm: sổ tay hướng dẫn thành lập, quản lý mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các tài liệu (hướng dẫn hoạt động tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, hỏi đáp về quyền và lợi ích của người cao tuổi).

Tuyên truyền về đề án và mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (biên soạn tài liệu, phối hợp với truyền thông, tổ chức hội thảo).

2. Tập huấn kỹ thuật để nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương

Tập huấn cho cán bộ triển khai đề án, cán bộ Hội Người cao tuổi thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (dự kiến) và cán bộ liên quan của các huyện, thành phố; xã, phường (theo hình thức tập huấn cho giảng viên, tập huấn mu, tập hun điểm tại huyện) về phương pháp thành lập, quản lý, các hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tham quan mô hình.

Hướng dẫn triển khai các hoạt động tại các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (lập kế hoạch, vay vốn, tăng thu nhập, văn nghệ thể thao, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, vận động nguồn lực, bảo vệ quyn, truyền thông v.v...)

Các hoạt động trên được tiến hành ở một số huyện, thành phố theo kế hoạch nhằm bảo đảm thành lập các câu lạc bộ có chất lượng, sau đó nhân rộng ra toàn tỉnh.

3. Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang hoạt động để làm nòng cốt nhân rộng các câu lạc bộ mới

Tổ chức các chuyến giám sát và hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (giám sát mẫu, giám sát điểm...).

Tiến hành kiểm tra giám sát, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong toàn tỉnh.

Thực hiện công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết (6 tháng, 1 năm) ở các địa phương và quy mô toàn tỉnh.

4. Thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Lựa chọn các địa bàn phù hợp, chuẩn bị các nguồn lực, nhân sự để thành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Phi hp với chính quyền và Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố, Hội người cao tui cơ sở thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo đúng quy trình quy định.

Phần thứ ba

GIẢI PHÁP, KINH PHÍ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về câu lạc bộ liên thế hệ tgiúp nhau và về người cao tuổi

Phối hợp với Hội Người cao tui Việt Nam và các cơ quan truyền thông địa phương để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác động và hiệu quả của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Tham dự các hội thảo, hội nghị do Trung ương tổ chức để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về phổ biến, xây dựng và duy trì hoạt động các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Tổ chức tham quan mô hình, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để phổ biến, xây dựng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Tuyên truyền gương điển hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và tác động của mô hình trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

2. Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Ngân sách hỗ trợ ban đầu và thường xuyên (nếu có) từ Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện và xã dự định thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Vận dụng nguồn lực từ Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tui; các nguồn Qu liên quan (Quvì người nghèo; Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Quhỗ trợ nông dân...).

Huy động sđóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng, hội viên Hội Người cao tuổi và các thành viên câu lạc bộ.

Lồng ghép nguồn lực của các chương trình, dự án có liên quan tại địa phương; tranh thsự hỗ trợ nguồn lực phân bổ từ Đề án của Trung ương.

3. Phối hợp với các Sở, ngành tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; huy động sự tham gia của chính quyền (theo Điều 24, Luật Người cao tuổi và Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi) để các thành viên câu lạc bộ được vay vốn sản xuất giảm nghèo.

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ ntỉnh, Hội Nông dân tỉnh để truyền thông, hướng dẫn câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau kiến thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông nghiệp, nông thôn mới.

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Ban công tác người cao tuổi tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh... tham gia huy động nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động.

11. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong phạm vi hoạt động của Đề án.

2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Huy động đóng góp của các hội viên, từ các nguồn Quỹ tại địa phương.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Người cao tuổi tỉnh

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành Trung ương, chủ trì, phối hợp với các s, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án; hướng dẫn Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo kế hoạch; tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của câu lạc bộ.

- Tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện và các phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị những điều chnh cần thiết, phù hợp với thực tế của từng giai đoạn.

- Phối hợp với chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội - nghề nghiệp, vận dụng sử dụng nguồn Qu toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, các nguồn qukhác có liên quan để hỗ trợ thực hiện Đề án.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án; lồng ghép vào các chương trình quốc gia và các dự án khác có liên quan để thực hiện; giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện Đề án. Thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí triển khai đề án. Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán theo quy định, kiểm tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động của đề án.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo ngành dọc tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tạo điều kiện cho các câu lạc bộ tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới.

5. Sở Y tế

Chỉ đạo ngành dọc tạo điều kiện cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn. Hỗ trợ kỹ thuật để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo ngành dọc tạo điều kiện cơ sở vật chất, giúp đỡ về chuyên môn cho các hoạt động thdục ththao, dưỡng sinh, sinh hoạt văn nghệ... của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

7. Sở Ngoại vụ

Phi hp với các sở, ban, ngành liên quan vận động, thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA) và các nguồn vn hỗ trợ phi Chính phủ; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.

Là đầu mối, hỗ trợ Hội Người cao tuổi tỉnh và các địa phương tìm nguồn hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài chính từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ... và hợp tác quốc tế đnhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền và nâng cao nhận thức về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

9. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tnh Hòa Bình

Phi hp với Hội Người cao tuổi tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội

Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưng ứng việc vận động các nguồn lực thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, lồng ghép với mô hình Tổ Liên gia tự quản trong thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, chỉ đạo Hội Người cao tuổi cùng cấp phối hợp với các phòng, ban liên quan triển khai việc thành lập và nhân rộng, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn.

Xem xét hỗ trợ kinh phí, lồng ghép các nguồn lực liên quan và huy động các nguồn lực xã hội hóa địa phương để thực hiện thành lập và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có hiệu quả.

Tuyên truyền về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau để thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi địa phương.

Trên đây là Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.1 sau 6 năm hoạt động với tổng số vốn trên 350 triệu đng, dự án đã đầu tư chyếu cho vay vốn phát triển sản xuất, ci thiện môi trường nước sạch, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thdục thể thao cho người cao tuổi và cộng đồng dân cư. Đã có 568 lượt người cao tuổi được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, chữa bệnh miễn phí (bng máy ion 15 ngày/600 lượt người; 196 người được khám mắt và phát kính miễn phí). Hoạt động thể dục đã thu hút được 156 người tham gia (bóng chuyền hơi có 101 người; văn nghệ thơ ca 99 người). Năm 2008 - 2009, các câu lạc bộ đã được đầu tư 45 triệu đồng xây dựng 10 giếng nước sạch, trong đó 368 người được hưng lợi trực tiếp. T năm 2008 - 2012, câu lạc bộ đã được vay với tổng số vốn 300 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất như chăn nuôi gia súc, gia cầm (lợn, gà, trâu, bò...). Nhiều gia đình sử dụng và quay vòng tiền vốn hợp lý đã góp phần tăng thêm thu nhập, từng bước gim nghèo bền vững.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1740/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 13/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1740/QĐ-UBND

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362301