• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoáng sản


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

Văn bản pháp luật về Khai thác khoáng sản

 

Quyết định 1750/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 1750/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1750/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 5368/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi làm VLXD tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo Công văn số 16905/UBND-CN ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị thăm dò, khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hùng Sơn và xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia của Công ty CP Thương mại xây dựng và khai thác khoáng sản Trường Trung;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 323/TTr-STNMT ngày 13/4/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020; Công văn số 2000/STNMT-TNKS ngày 12/5/2020 về việc xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia; Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT Nguyễn Đức Quyền;
- PCT Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, KTTC (HYT).
QDKP 20-129

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

KẾ HOẠCH

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản theo cơ chế kinh tế thị trường.

- Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tăng thu ngân sách Nhà nước.

2. Yêu cầu:

Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải được thực hiện theo đúng quy chế đấu giá; đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

II. Nội dung

1. Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020: Mỏ cát số 211, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia (Quyết định phê duyệt quy hoạch số 5368/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh).

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.

3. Phương thức tiến hành: Tổ chức đấu giá theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính;

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. Trường hợp trong năm 2020 chưa hoàn thành việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch được duyệt, sẽ được chuyển sang đấu giá trong năm 2021.

5. Kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính, Quyết định số 2861/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan khác.

III. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng UBND tỉnh:

Đăng tải công khai kế hoạch đấu giá trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cắm mốc giới mỏ ngoài thực địa; bàn giao cho UBND huyện Tĩnh Gia, làm cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Lập phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

3. UBND huyện Tĩnh Gia:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức cắm mốc giới mỏ ngoài thực địa để quản lý, làm cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc có văn bản xác nhận khu vực mỏ không phải giải phóng mặt bằng, gửi Sở Tài nguyện và Môi trường để lập phương án đấu giá theo quy định.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1750/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 19/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1750/QĐ-UBND

61

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453598