• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính

 

Quyết định 1754/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tải về Quyết định 1754/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÁC SỞ, CƠ QUAN NGANG SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đ án Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 688/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác Cải cách hành chính đối với các Sở, Ban, Ngành và y ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 2279/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan ngang Sở, y ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính), gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Mai Thành Chung, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, y viên;

4. Ông Trịnh Văn Thế, Giám đốc Sở Tài chính, y viên;

5. Bà Lê Thị Liên, Giám đốc Sở Tư pháp, y viên;

6. Bà Đỗ Thị Nguyệt Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, y viên;

7. Ông Đặng Đình Thoảng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, y viên.

Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính có nhiệm vụ:

- Căn cứ các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đã được y ban nhân dân tỉnh ban hành tổ chức xem xét, thẩm định, phúc tra (nếu cần thiết), đánh giá và xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan ngang Sở, y ban nhân dân các huyện, thành ph năm 2016.

- Tham mưu y ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định và công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, cơ quan ngang Sở, y ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 2. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính, gồm các thành viên:

1. Ông Lê Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ttrưởng;

2. Ông Trần Hùng, Trưởng Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, Thành viên;

3. Bà Trịnh Thị Ngọc, Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, Thành viên;

4. Bà ĐThị Thái, Trưởng phòng Kim soát Thủ tục hành chính, S Tư pháp, Thành viên;

5. Ông Lê Hồng Quang, Trưởng Phòng Công nghệ - Thông tin Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

6.Ông Vũ Văn Thư, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Pháp chế Sở Tài chính, Thành viên;

7. Ông Vũ Văn Thường, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng Phòng Tổ chức biên chế Sở Nội vụ, Thành viên.

Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính có nhiệm vụ:

- Theo dõi, tổng hợp kết quả tự đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các Sở, cơ quan ngang Sở, y ban nhân dân các huyện, thành ph;

- Căn cứ các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đã được y ban nhân dân tỉnh ban hành giúp Hội đồng tchức xem xét, thẩm định, phúc tra (nếu cn thiết), đánh giá và xác định Chỉ scải cách hành chính của các Sở, cơ quan ngang Sở, y ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Giúp Hội đồng tổng hợp, trình y ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định và công bChỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, cơ quan ngang Sở, y ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính đưc chi từ nguồn kinh phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố và các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh y;
- Ch tịch, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- VPUB: LĐVP, NC;
- Lưu: VT, NC (T).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1754/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1754/QĐ-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330785