• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 1754/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 1754/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BAN HÀNH DANH MC LOI D ÁN ĐƯC ÁP DNG CƠ CH ĐC THÙ THUC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MC TIÊU QUC GIA GIAI ĐON 2016-2020 TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1201/TTr-SKHĐT-KTN ngày 10/7/2017, theo đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Công văn s 86/VPĐP ngày 18/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước (Có bảng danh mục loại dự án kèm theo).

Điều 2. Giao các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công xây dựng công trình của danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: TH, KT, KGVX;
- Lưu: VT, (137Bình).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

DANH MỤC

LOẠI DỰ ÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT

Danh mục loại dự án

Đơn vị chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình

Đơn vị phối hợp

1

Xây dựng công trình đường giao thông nông thôn cấp A, B, C, D được quy định tại Quyết định số 4927/QĐ- BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải

 

2

Xây dựng công trình trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở (bao gồm hạng mục: sân bê tông; cổng, tường rào…)

Sở Xây dựng

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Xây dựng công trình nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; khu thể thao thôn (bao gồm hạng mục: sân bê tông; cổng, tường rào ...)

Sở Xây dựng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Xây dựng công trình thủy lợi nhỏ

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1754/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 20/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1754/QĐ-UBND

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
359679
Hỗ trợ online X
Lê HảiChuyên viên tư vấn

Chào mừng anh (chị) đến với Thư Ký Luật

Hãy để chúng tôi hỗ trợ thông tin đến anh (chị)!