• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1754/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2020

Tải về Quyết định 1754/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CÁC MÔN THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một sổ loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị Sở Nội vụ tại Công văn số 1159/SNV-CCVC ngày 02/6/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2020, cụ thể như sau:

- Môn Kiến thức chung (Phụ lục số 01 kèm theo);

- Môn Ngoại ngữ tiếng Anh (Phụ lục số 02 kèm theo);

- Môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Phụ lục số 03 kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển thông báo công khai danh mục tài liệu ôn tập các môn thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và các cơ quan đơn vị để các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2020 biết, tra cứu tài liệu ôn tập thuận lợi phục vụ cho kỳ thi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH (Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 MÔN KIẾN THỨC CHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An)

1. Tài liệu Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ):

- Chuyên đề Nhà nước trong Hệ thống Chính trị;

- Chuyên đề Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

2. Hiến pháp năm 2013;

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

4. Luật Cán bộ công chức năm 2008 (Chương I đến Chương IV);

5. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020.

 

PHỤ LỤC SỐ 02

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 MÔN NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An)

Nội dung chương trình đạo tạo tiếng Anh bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam./.

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An)

I - Vị trí việc làm Quản lý thương mại dịch vụ (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thươmg)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý thương mại dịch vụ.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Thương mại năm 2005 số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017 về Luật Thương mại;

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Luật Cạnh tranh năm 2018 số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018; Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh;

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 21/VBHN-BCT ngày 18/3/2020 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

II - Vị trí việc làm Quản lý xuất nhập khẩu - Hợp tác quốc tế (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công Thương)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Xuất nhập khẩu - Hợp tác quốc tế.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Quản lý ngoại thươmg năm 2017 số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017;

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại Thương;

- Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

- Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

- Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương: Hợp đồng xuất khẩu, phương thức và chứng từ thanh toán, phương thức và chứng từ vận tải;

- Điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2010;

- Kiến thức cơ bản về Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Quá trình hình thành, thành viên, các nội dung chính, cơ hội và thách thức của Việt Nam khi tham gia Hiệp định;

- Kiến thức cơ bản về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA): Quá trình hình thành, thành viên, các nội dung chính, cơ hội và thách thức của Việt Nam khi tham gia Hiệp định.

III - Vị trí việc làm Quản lý Năng lượng (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý năng lượng.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 về Luật Điện lực: (Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2005, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013; Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01 /2019);

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Nghị định số 21/2011/ND-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiêt kiệm và hiệu quả;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hô chứa nước; Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện;

- Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

IV - Vị trí việc làm Quản lý kỹ thuật an toàn môi trường (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường, Sở Công Thương)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý Kỹ thuật an toàn môi trường.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Chương IV); Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;

- Luật Hóa chất ngày 29/6/2018; Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT ngày 09/3/2020 của Bộ Công Thương về hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 cua Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Chương VI); Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 và Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/ND-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền; Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí;

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 quy định vê bảo vệ môi trường ngành Công Thương;

- Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 và Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25/10/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

V - Vị trí việc làm Quản lý phương tiện người lái (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý phương tiện người lái.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008.

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004.

- Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.

- Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

VI - Nhóm vị trí viêc làm Quản lý chất lượng công trình giao thông, Quản lý giao thông vận tải (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Kế hoạch - Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải; phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Tân Kỳ)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình Giao thông vận tải, Quản lý giao thông vận tải

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2015 của Quốc hội;

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Quyết định số 3859/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế cầu đường bộ

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 11 /2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý.

VII - Nhóm vị trí việc làm Quản lý Tài chính, kế toán (Dành cho thí sinh dự thi vào: Văn phòng Sở Giao thông Vận tải; Kế toán Chi cục Kiểm lâm; phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Sở Công Thương; phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT; phòng Ngân sách tỉnh, phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính; phòng Kế hoạch - Tài chính các huyện: Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Yên Thành)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Tài chính, kế toán.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

- Luật Phí và lệ phí năm 2015;

- Luật đầu tư năm 2014; Luật đầu tư công năm 2019;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

- Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết lập Kế hoạch Tài chính 5 năm và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm.

VIII - Vị trí việc làm Quản lý quy hoạch kế hoạch (Dành cho thí sinh dự thi phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý quy hoạch kế hoạch.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân được Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989;

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 Quốc Hội thông qua, có hiệu lực từ 01/01/2011;

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

- Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Y tế trực thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế Nghệ An.

IX - Nhóm vị trí việc làm Hợp tác quốc tế, đối ngoại (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ; Văn phòng HĐND - UBND thị xã Cửa Lò)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Hợp tác quốc tế, đối ngoại.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

- Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Luật biên giới quốc gia;

- Luật biển Việt Nam.

- Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-TTg , ngày 14/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 6399/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Đề án hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

X - Vị trí việc làm Thực hiện chính sách người có công (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Nghĩa Đàn)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Chính sách người có công.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng.

- Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính Phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

- Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Liên Bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ;

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

XI - Nhóm vị trí việc làm Quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị (Dành cho thí sinh dự thi vào Phòng Quản lý Kiến trúc quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng; phòng Quản lý đô thị, UBND thị xã Thái Hòa, phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Hưng Nguyên)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 (Điều 28, 29);

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

XII - Vị trí việc làm Thanh tra viên (Dành cho thí sinh dự thi vào Thanh tra các huyện: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành, Thị xã Thái Hòa và Thị xã Cửa Lò)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Thanh tra.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 hội khóa XII thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

XIII - Vị trí việc làm Hành chính tư pháp (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Tư pháp UBND thị xã Cửa Lò)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Hành chính tư pháp.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Chương II);

- Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017.

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

XIV - Vị trí việc làm Quản lý đất đai (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thái Hòa)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý đất đai.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

XV - Vị trí việc làm Quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Kế hoạch Đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phục lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

XVI - Vị trí việc làm Quản lý doanh nghiệp, lao động (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp, lao động.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

- Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

- Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điệu Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

- Nghị định 90/2019/ND-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ, Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

XVII - Vị trí việc làm Quản lý Khoa học công nghệ (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý kỹ thuật khoa học công nghệ Sở Nông nghiệp và phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nghi Lộc)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý Khoa học công nghệ.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Luật Trồng trọt ban hành ngày 19/11/2018 (số 31/2018/QH14) và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;

- Luật Kiểm dịch và BVTV Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013 (số 41/2013/QH13) và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 được Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 25/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016;

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được Quốc hội khóa 14 ban hành ngày 19/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018.

XVIII - Vị trí việc làm Kiểm lâm viên (Dành cho thí sinh dự thi vào Chi cục Kiểm lâm)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Kiểm lâm viên.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoàng dã nguy cấp;

- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

XIX - Vị trí việc làm Tổng hợp (Dành cho thí sinh dự thi vào Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới Nghệ An)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Tổng hợp.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

XX - Vị trí việc làm Quản lý lữ hành (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý lữ hành Sở Du lịch)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý lữ hành.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

- Văn bản hợp nhất số 1252/VBHN-BVHTTDL ngày 25/3/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hợp nhất 02 Thông tư: Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch);

- Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch;

- Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch;

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

XXI - Vị trí việc làm Quản lý văn hóa (Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Văn hóa - Thông tin UBND huyện Anh Sơn)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Quản lý văn hóa.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 năm 2015;

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 năm 2007;

-Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

XXII - Vị trí việc làm Tổ chức nhân sự (Dành cho thí sinh dự thi vào Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư)

1. Khung kiến thức: Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ về lĩnh vực Tổ chức nhân sự.

2. Danh mục tài liệu ôn tập gồm:

- Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Luật cán bộ, công chức năm 2008;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Hợp nhất tại văn bản số 02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ);

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định sổ 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ).

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1754/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 05/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1754/QĐ-UBND

72

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452679