• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1756/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 1756/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1756 /QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHẦN MỀM NGUỒN MỞ VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRỰC THUỘC VIỆN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây là tổ chức trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam có chức năng nghiên cứu, phát triển, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực trình độ cao, cung cấp các giải pháp phần mềm nguồn mở và dịch vụ điện toán đám mây, các dịch vụ công nghệ thông tin để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, các cơ sở dữ liệu quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, giáo dục - đào tạo, y tế - chăm sóc sức khỏe, giám sát môi trường, cảnh báo thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây là tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật; có trụ sở đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây kế thừa quyền, lợi ích hợp pháp, nghĩa vụ, trách nhiệm của Trung tâm Đào tạo - Dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây có tên giao dịch quốc tế là: Open Source Software and Cloud Computing Center, tên viết tắt OSCC.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các sáng tạo, các ý tưởng mới, các công nghệ, sản phẩm tiên tiến trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số.

2. Là đầu mối của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam trong việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số theo quy định của pháp luật.

3. Cung cấp các sản phẩm mẫu và dịch vụ tư vấn về phần mềm và nội dung số, bao gồm các dịch vụ tư vấn về sản phẩm phần mềm, công nghệ và đào tạo; dịch vụ tư vấn khảo sát, lập dự án, lập thiết kế thi công và tổng dự toán, giám sát và đánh giá hiệu quả dự án công nghệ thông tin; các dịch vụ tư vấn có liên quan khác.

4. Nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ triển khai một số sản phẩm phần mềm và nội dung số trọng điểm theo định hướng của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam ; tham gia vào các đề án, chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn thông tin.

5. Triển khai các giải pháp, đề án, dự án thúc đẩy phát triển và ứng dụng phần mềm nguồn mở; tổ chức đo thử, đánh giá, kiểm định phần mềm nguồn mở để khuyến cáo sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp; thu thập, nghiên cứu, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về phần mềm nguồn mở; biên soạn, phát hành các tài liệu mô tả giải pháp, sản phẩm, hướng dẫn cài đặt, sử dụng, phát triển phần mềm nguồn mở và các tài liệu có liên quan khác.

6. Được chủ động phát triển các hoạt động dịch vụ; hợp tác, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật nhằm tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng phạm vi, qui mô hoạt động của Trung tâm và phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ.

7. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo:

Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành các mặt công tác của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Nghiên cứu phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ thông tin;

- Phòng Đào tạo và hợp tác chuyển giao công nghệ;

- Chi nhánh Trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1641/QĐ-BTTTT ngày 31/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an: TP. Hà Nội;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội, TP.HCM;
- Cơ quan chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1756/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1756/QĐ-BTTTT

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258250