• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Nạn nhân chất độc da cam

 

Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kéo dài và tăng quy mô Dự án Ngân hàng bò cho nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2016-2019 do Tổ chức Mennonite Central Committee (MCC) tài trợ của tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Quyết định 1758/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1758/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KÉO DÀI VÀ TĂNG QUY MÔ DỰ ÁN NGÂN HÀNG BÒ CHO NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM GIAI ĐOẠN 2016 - 2019 DO TỔ CHỨC MENNONITE CENTRAL COMMITTEE (MCC) TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn c Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Ngân hàng bò cho nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2014 - 2017 do Tổ chức Mennonite (MCC) tài trợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Báo cáo thẩm định số 482/BCTĐ-SNgV ngày 19/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kéo dài và tăng quy mô Dự án Ngân hàng bò cho nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2016 - 2019 do Tổ chức Mennonite Central Committee (MCC) tài trợ với những nội dung sau:

1. Tên Dự án: Kéo dài và tăng quy mô Dự án Ngân hàng bò cho nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2016 - 2019.

2. Tổ chức tài trợ: Tổ chức Mennonite Central Committee (MCC).

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chủ Dự án: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

5. Đa điểm thực hiện Dự án: Các huyện: Đức Phổ và Mộ Đức.

6. Mục tiêu của Dự án: Tạo điều kiện để các hộ gia đình bị ảnh hưởng chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, có cơ hội vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

7. Nội dung Dự án:

- Cung cấp bò giống cho các hộ gia đình bị nhiễm chất độc da cam;

- Tập huấn về kiến thức và kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản;

- Tập huấn về công tác phòng dịch bệnh cho bò;

- Hỗ trợ hoạt động quản lý dự án.

8. Thời gian thực hiện Dự án: 2016 - 2019

9. Tổng kinh phí Dự án: 3.722.400.000 đồng, trong đó:

a) Kinh phí tài trợ của Tổ chức MCC: 3.102.000.000 đồng (chiếm 83,3 % tổng kinh phí dự án) dùng để mua bò giống.

b) Kinh phí đối ứng: 620.400.000 đồng (chiếm 16,7 % tổng kinh phí dự án), dùng để hỗ trợ chọn mua loại bò giống tốt, đạt chất lượng và quản lý dự án (thuê xe đi kiểm tra, bàn giao bò, họp đánh giá định kỳ, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ; phụ cấp công tác phí và văn phòng phẩm).

* Nguồn kinh phí đối ng: 64,2 triệu đồng được UBND tỉnh bố trí vốn tại Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh; khoản kinh phí còn lại, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh có trách nhiệm xây dựng kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh có trách nhiệm

1. Thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng nội dung, mục đích được cơ quan có thẩm quyn phê duyệt.

2. Phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tnh, Chủ tịch UBND các huyện: Đức Phổ, Mộ Đức và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT (ĐN) UBND t
nh;
- Tổ chức MCC;
- VPUB: PCVP (KGVX, NC), KTTH, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMNV
i346.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1758/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Phạm Trường Thọ
Ngày ban hành: 27/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1758/QĐ-UBND

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327792