• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý


 

Quyết định 1767/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp

Tải về Quyết định 1767/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1767/QĐ-BTP

Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (đthực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng TT Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp),
- Các Th trưng BTư pháp (để ch đo thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử B Tư pháp,
- Lưu: VT, Cục TGPL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-BTP ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 1355/QĐ-TTg), Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phi hp) thực hiện theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017;

b) Tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Luật, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và chất lượng.

2. Yêu cầu:

a) Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-TTg; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm;

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp trong các năm 2018 - 2019, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ phải ưu tiên và tập trung thực hiện Kế hoạch này;

c) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Kết quả đầu ra: Tài liệu quán triệt, phổ biến, tập huấn được biên soạn, phát hành.

- Thời gian hoàn thành: Quý III - IV năm 2017.

b) Xây dựng và phát hành cẩm nang nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Cẩm nang nghiệp vụ trợ giúp pháp lý được ban hành.

c) Tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý cho đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Các Hội nghị quán triệt được tổ chức.

d) Tổ chức phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phi hp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

đ) Tổ chức truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện đại chúng và hình thức truyền thông khác.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc các Bộ, ngành có liên quan, cơ quan báo chí.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin bài và các sản phẩm truyền thông khác về hoạt động trợ giúp pháp lý.

2. Tchức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để bảo đảm phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan, tổ chức, các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Danh mục các văn bản và hồ sơ kết quả.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tr giúp pháp lý năm 2017

a) Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 10 năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý được ban hành.

b) Xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn một số giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian trình ban hành: Tháng 10 năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn một số giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý được ban hành.

c) Xây dựng Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Thời gian trình ban hành: Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được ban hành.

d) Xây dựng Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; các đơn vị thuộc các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian trình ban hành: Quý III năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý được ban hành.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Nâng cấp và vận hành Cổng thông tin điện tử về trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Cục Trợ giúp pháp lý và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Cổng thông tin điện tử về trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đảm bảo tích hợp với Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

b) Biên tập, cập nhật nội dung Cổng thông tin điện tử về trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Từ Quý II năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Cổng thông tin điện tử về trợ giúp pháp lý được cập nhật nội dung đầy đủ, thường xuyên.

c) Xây dựng, nâng cấp và vận hành phn mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Cục Trợ giúp pháp lý và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Từ Quý III năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý được xây dựng và nâng cấp đáp ứng đầy đủ quy trình xử lý, quản lý tổ chức và vụ việc trợ giúp pháp lý, kết nối các ứng dụng công nghệ thông tin khác có liên quan.

5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Một số đơn vị thuộc các Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn chuyên sâu về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý hoặc lồng ghép nội dung tập huấn vào các hoạt động khác được tổ chức.

b) Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; tổ chức các khóa tập huấn nâng cao kiến thức, knăng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn được tổ chức.

c) Sửa đổi nội dung trợ giúp pháp lý trong chương trình đào tạo nghề luật sư.

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Chương trình đào tạo nghề Luật sư có nội dung về trợ giúp pháp lý.

d) Tổ chức các tập huấn cho người tiến hành tố tụng của các cơ quan tố tụng về nội dung trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn được tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý được phân công tại Kế hoạch này; ưu tiên tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; kịp thời thông báo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này cho Cục Trợ giúp pháp lý để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại mục 6 phần II Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 và báo cáo Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) ngay sau khi thực hiện. Đối với các nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại mục 1, 2, 5 phần II Kế hoạch triển khai thi hành Luật, Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp trong Báo cáo năm về công tác trợ giúp pháp lý.

3. Giao Cục Trợ giúp pháp lý làm nhiệm vụ đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật./.

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
...
Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý với các nội dung sau đây:
...
II. NỘI DUNG
...
6. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn

a) Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước được thành lập theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

b) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý; danh sách các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

c) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

d) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
...
Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý với các nội dung sau đây:
...
II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý; tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang hoàn bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thành và kết quả đầu ra:

+ Tài liệu hội nghị quán triệt: Quý III năm 2017.

+ Tài liệu phổ biến, tập huấn: Quý IV năm 2017.

Trên cơ sở tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn nội dung trợ giúp pháp lý lồng ghép với các nội dung tập huấn về hoạt động tố tụng.

b) Tổ chức hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý

- Ở Trung ương:

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Ở địa phương:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Đoàn luật sư, Hội Luật gia cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III - Quý IV năm 2017.

* Kết quả đầu ra: Các Hội nghị quán triệt được tổ chức.

c) Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác

- Ở trung ương:

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, các cơ quan chủ quản báo chí ở trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Ở địa phương:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, các cơ quan báo chí ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài và các sản phẩm truyền thông khác về Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

d) Tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý bằng các hình thức, nội dung phù hợp điều kiện thực tế theo từng đối tượng ở các bộ, ngành, địa phương

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành có liên quan (ở trung ương); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ở địa phương).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Hội nghị và các sản phẩm truyền thông khác về những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

- Ở trung ương:

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát, xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

- Ở địa phương:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Hoạt động rà soát: Quý IV năm 2017.

+ Xây dựng báo cáo: Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hồ sơ kết quả rà soát;

+ Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
...
5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức tập huấn các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý

- Tổ chức tập huấn nội dung Luật. Trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (ở trung ương), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ở địa phương).

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Tổ chức tập huấn các nội dung phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ, công chức của các bộ, ban, ngành có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì:

Ở Trung ương: Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, các bộ, ngành.

Ở địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Cơ quan phối hợp; Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn hoặc lồng ghép nội dung tập huấn vào các hoạt động khác được tổ chức.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (ở trung ương), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ở địa phương).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1767/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 27/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1767/QĐ-BTP

424

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369448