• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh phân công quản lý di tích do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Quyết định 1771/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1771/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG QUẢN LÝ DI TÍCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hoá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý 02 (hai) di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) từ Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh sang Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền.

Đơn vị phối hợp quản lý: Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh.

2. Chùa Thánh Duyên (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) từ Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh sang Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.

Đơn vị phối hợp quản lý: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc bàn giao hồ sơ, cơ sở vật chất... cho đơn vị trực tiếp quản lý di tích theo quy định.

Điều 3. Các đơn vị, địa phương được phân công quản lý trực tiếp di tích chịu trách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo đúng quy định hiện hành.

UBND các cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về di tích theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 Luật Di sản Văn hóa và theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định phân công quản lý di tích trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với Quyết định này điều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện Quảng Điền, Phú Lộc; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1771/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1771/QĐ-UBND

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206784