• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động khuyến công


 

Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2013 cấp kinh phí cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Quyết định 1774/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP KINH PHÍ CHO TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1147/STC-GCS ngày 14 tháng 6 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Tài chính trích ngân sách 80 triệu đồng (Tám mươi triệu đồng) từ nguồn mua sắm, sửa chữa năm 2013 cấp hỗ trợ cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công thương để sửa chữa xe ô tô biển kiểm soát 38A-0106.

Điều 2. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1774/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Nguyễn Thiện
Ngày ban hành: 18/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1774/QĐ-UBND

79

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194699