• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2017 về công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bến Tre - Phần duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Tải về Quyết định 1780/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1780/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 09 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TỈNH BẾN TRE
PHẦN DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1337/TTr-SXD ngày 03 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bến Tre - Phần duy trì hệ thống thoát nước đô thị để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức, triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện; tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng (thay báo cáo);
- TT TU, TT H
ĐND tỉnh (thay báo cáo);
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP;
- Ban tiếp công dân (niêm yết), W
ebsite tỉnh;
- Phòng N/c: TH, TCĐT, CTT
ĐT;
- Lưu: VT, SXD, Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH





Cao Văn Trọng

 

ĐƠN GIÁ

DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
Công bố kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

(Đính kèm Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Cơ sở xác định đơn giá

- Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

- Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

- Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mc dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Công văn số 2461/UBND-KGVX ngày 19/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc đồng ý phê duyệt hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Công văn số 1079/SXD-KT&VLXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre về việc áp dụng đơn giá nhân công dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bến Tre.

2. Nội dung đơn giá

Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị xác định chi phí về vật liệu, nhân công và một số phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

a) Chi phí vật liệu:

- Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu trong quá trình thực hiện công việc.

- Giá vật liệu xác định theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu chưa có trong thông báo giá thì tham khảo mức giá tại thị trường.

b) Chi phí nhân công:

- Chi phí nhân công trong Đơn giá áp dụng mức lương cơ sở là 1.300.000 đng/tháng (quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP).

- Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương Hđc trong giá sản phẩm dịch vụ công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 2461/UBND-KGVX ngày 19/5/2016 của Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre và công văn số 1079/SXD-KT&VLXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tnh Bến Tre. Cụ thể như sau:

+ Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành (vùng III): Hđc = 0,6.

+ Các địa bàn còn lại (vùng TV): Hđc = 0,5.

- Hệ số lương áp dụng theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH:

+ Công nhân thực hiện các dịch vụ công ích đô thị và vận hành các loại máy: Bảng số 6, Phần I - Lao động trực tiếp sản xuất.

+ Công nhân lái xe: Bảng số 3, Phần II - Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ.

- Các khoản chi phí có liên quan như: Tiền ăn giữa ca, các khoản phí, lệ phí, các khoản chi phí khác,... đã được tính trong khoản mục chi phí quản lý chung (Thông tư số 06/2008/TT-BXD).

c) Chi phí máy thi công:

- Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

- Chi phí máy thi công bao gồm: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác.

Giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) sử dụng để tính chi phí nhiên liệu, năng lượng là:

+ Xăng RON 92: 15.700 đồng/lít

+ Điêzen 0,05S: 12.364 đồng/lít

+ Điện: 1.622 đồng/kWh

3. Kết cấu đơn giá

Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô thị được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất gồm 4 chương:

Chương I

TN1.01.01 - TN1.03.03

Nạo vét bùn bng thủ công

Chương II

TN2.01.01 - TN2.02.01

Nạo vét bùn bằng cơ giới

Chương III

TN3.01.01 - TN3.01.02

Vận chuyển bùn bằng cơ giới

Chương IV

TN4.01.01 - TN4.02.01

Kiểm tra hệ thống thoát nước

4. Hướng dẫn sử dụng

- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Bến Tre được công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong công tác lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Chi phí vật liệu, công cụ lao động khác (như chổi, xẻng, cáng xẻng, thùng chứa, găng tay, cuốc,...) trực tiếp sử dụng cho quá trình thực hiện công việc chưa tính trong đơn giá này. Các chi phí này được xác định trong chi phí quản lý chung của dự toán chi phí thực hiện công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng, khi có quy định mới thì áp dụng theo quy định mới.

- Chi phí của những loại công việc như giải quyết úng ngập cục bộ; giải tỏa lấn chiếm hành lang quản lý mương sông; ... được xác định bằng dự toán phù hợp với yêu cầu, nội dung thực hiện các loại công việc này.

- Trường hợp công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị của địa phương có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá hoặc những loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị chưa được công bố định mức thì các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức mới và gửi các định mức này về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố áp dụng.

- Đối với công tác nạo vét, vận chuyển bùn bằng cơ giới (đơn giá tại Chương II, III) có cự ly vận chuyển > 20 km chưa có trong tập đơn giá công bố, nếu trường hợp không thể lập được đơn giá, định mức riêng để áp dụng, thì cho phép vận dụng đơn giá của cự ly vận chuyển từ 18 đến 20km chia cho 20km sau đó nhân lại với cự ly thực tế cần tính. Đối với công tác có cự ly vận chuyển 14km < L < 15 km thì áp dụng đơn giá của công tác có cự ly vận chuyển 15 km.

- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Bến Tre được tính theo mức lương điều chỉnh vùng III, MLđc3 = 2.080.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành.

- Địa bàn các huyện còn lại thuộc vùng IV, mức lương điều chỉnh MLđc4 = 1.950.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này thì được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

Hệ số nhân công Knc4 = 0,938.

Hệ số máy thi công Kmtc4 = 0,988.

- Việc tính toán từ chi phí vật liệu, nhân công, máy thành đơn giá chung của toàn bộ công tác thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng, khi có quy định mới thì áp dụng theo quy định mới.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

Stt

Tên vật liệu - Quy cách

Đơn vị

Giá vật liệu (đồng)

1

Bao tải cát

bao

1.500

2

Điện năng

kwh

1.622

3

Điêzen 0,05S

lít

12.364

4

Nước sạch

m3

10.909

5

Cọc tre

m

3.000

6

Xăng RON 92

lít

15.700

BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG

* Hcb: Hệ số bậc lương của công nhân công trình đô thị quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* MLcs: Mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ.

* Hđc: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,6 (thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành); bằng 0,5 (các địa bàn còn lại) theo Quyết định số 2461/UBND-KGVX ngày 19/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và công văn số 1079/SXD-KT&VLXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre:

- Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành (vùng III): mức lương điều chỉnh MLđc = 1.300.000 x (1+0,6) = 2.080.000 đồng/tháng.

TT

Chức danh công việc

Bậc lương

Hệ số lương
(Hcb)

Đơn giá (đồng/công)

Vùng III

 

I.6.b Dịch vụ công ích đô thị - Nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm):

 

Vận hành các loại máy

3/7

2,31

184.800

1

Nạo vét mương, sông thoát nước

3,5/7

2,51

200.800

2

Vận hành các loại máy

4/7

2,71

216.800

 

I.6.c Công trình đô thị - Nhóm III (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm):

3

Nạo vét cống ngầm; Vớt rác trên kênh và ven kênh

4/7

2,92

233.600

 

II.3 Công nhân lái xe:

 

 

 

 

Nhóm 1: Xe con, xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn, xe khách dưới 20 ghế

4

Công nhân lái xe - nhóm 1

1/4

2,18

174.400

5

- nt -

2/4

2,57

205.600

6

- nt -

3/4

3,05

244.000

 

Nhóm 2: Xe tải, xe cẩu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn, xe khách từ 20 ghế đến dưới 40 ghế

7

Công nhân lái xe - nhóm 2

1/4

2,35

188.000

8

- nt -

2/4

2,76

220.800

9

- nt -

3/4

3,25

260.000

 

Nhóm 3: Xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn, xe khách từ 40 ghế đến dưới 60 ghế

10

Công nhân lái xe - nhóm 3

1/4

2,51

200.800

11

- nt-

2/4

2,94

235.200

12

- nt-

3/4

3,44

275.200

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ

Stt

Loại máy và thiết bị

Định mc tiêu hao nhiên liệu, năng lượng

Nhân công điều khiển máy

Nguyên giá (1000 đồng)

Chi phí nhiên liệu, năng lượng (CNL) (đồng/ca)

Chi phí nhân công điều khiển (CNC) (đồng/ca)

Giá ca máy (CCM) (đồng/ca)

1

Máy bơm chìm - công suất 30kVA

72 kwh

1x4/7

39.700

120.288

216.800

399.549

2

Máy phát điện - công sut 30kVA

24 lít diezel

1x3/7

102.200

302.671

184.800

637.851

3

Máy tời - sức kéo 3,7T

12 kwh

1x3/7

42.500

20.048

187.800

252.011

4

Ô tô tự đổ - trọng tải 2,5T

19 lít xăng

1x2/4 lái xe nhóm 1

216.400

301.283

205.600

746.588

5

Ô tô tự đ- trọng tải 4T

32 lít xăng

1x2/4 lái xe nhóm 2

282.900

507.424

220.800

1.041.590

6

Xe phun nước phản lực

20 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 1

382.500

252.226

205.600

880.314

7

Xe hút chân không 4T

45 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 2

560.300

567.508

220.800

1.394.632

8

Xe hút chân không 8T

52 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 3

968.120

655.787

235.200

1.921.343

9

Xe ô tô ti có gắn cần trục - trọng tải xe 3 T

16 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 1

407.050

201.780

205.600

846.655

10

Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe 4T

25 t diezel

1x2/4 lái xe nhóm 2

534.300

315.282

220.800

1.112.681

11

Xe bồn hút bùn, dung tích 2m3 (3T)

19 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 1

380.000

239.614

205.600

902.942

12

Xe téc chbùn - trọng tải 4T

20 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 2

382.500

252.226

220.800

895.514

13

Xe téc chnước - dung tích 4m3

20 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 2

382.500

252.226

220.800

895.514

Chương I

NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG

TN1.01.00 Nạo vét bùn cống bằng thủ công

TN1.01.10 Nạo vét bùn hố ga

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Đặt biển báo hiệu công trường.

- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tận kết tạm cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính : đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nạo vét bùn hố ga

Cự ly trung chuyển bùn 1000m:

 

 

 

 

TN1.01.12

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

913.376

 

TN1.01.13

- Đô thị loại II

-

 

843.296

 

TN1.01.14

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

775.552

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 1500m:

 

 

 

 

TN1.01.12A

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.051.200

 

TN1.01.13A

- Đô thị loại II

-

 

969.440

 

TN1.01.14A

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

890.016

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 2000m:

 

 

 

 

TN1.01.12B

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.160.992

 

TN1.01.13B

- Đô thị loại II

-

 

1.072.224

 

TN1.01.14B

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

983.456

 

 

Không trung chuyển bùn:

 

 

 

 

TN1.01.12C

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

794.240

 

TN1.01.13C

- Đô thị loại II

-

 

733.504

 

TN1.01.14C

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

658.752

 

TN1.01.20 Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Đặt biển báo hiệu công trường.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công, lượng bùn 1/3 tiết diện cống

 

 

 

 

 

Đường kính cống 200mm

 

 

 

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 1000m:

 

 

 

 

TN1.01.21A

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.385.248

 

TN1.01.21B

- Đô thị loại II

-

 

1.280.128

 

TN1.01.21C

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.175.008

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 1500m:

 

 

 

 

TN1.01.21E

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.593.152

 

TN1.01.21F

- Đô thị loại II

-

 

1.471.680

 

TN1.01.21G

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.352.544

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 2000m:

 

 

 

 

TN1.01.21I

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.761.344

 

TN1.01.21J

- Đô thị loại II

-

 

1.625.856

 

TN1.01.21K

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.492.704

 

 

Không trung chuyển bùn:

 

 

 

 

TN1.01.21M

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.205.376

 

TN1.01.21N

- Đô thị loại II

-

 

1.114.272

 

TN1.01.21O

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.023.168

 

 

Đường kính cống 300 ÷ 600mm,

 

 

 

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 1000m:

 

 

 

 

TN1.01.22A

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.347.872

 

TN1.01.22B

- Đô thị loại II

-

 

1.245.088

 

TN1.01.22C

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.142.304

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 1500m:

 

 

 

 

TN1.01.22E

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.548.768

 

TN1.01.22F

- Đô thị loại II

-

 

1.431.968

 

TN1.01.22G

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.312.832

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 2000m:

 

 

 

 

TN1.01.22I

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.712.288

 

TN1.01.22J

- Đô thị loại II

-

 

1.581.472

 

TN1.01.22K

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.450.656

 

 

Không trong chuyển bùn:

 

 

 

 

TN1.01.22M

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.172.672

 

TN1.01.22N

- Đô thị loại II

-

 

1.083.904

 

TN1.01.22O

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

992.800

 

 

Đường kính cống 700 ÷ 1000mm,

 

 

 

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 1000m:

 

 

 

 

TN1.01.23A

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.296.480

 

TN1.01.23B

- Đô thị loại II

-

 

1.198.368

 

TN1.01.23C

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.097.920

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 1500m :

 

 

 

 

TN1.01.23E

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.490.368

 

TN1.01.23F

- Đô thị loại II

-

 

1.375.904

 

TN1.01.23G

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.263.776

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 2000m:

 

 

 

 

TN1.01.23I

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.646.880

 

TN1.01.23J

- Đô thị loại II

-

 

1.520.736

 

TN1.01.23K

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.394.592

 

 

Không trung chuyển bùn:

 

 

 

 

TN1.01.23M

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.128.288

 

TN1.01.23N

- Đô thị loại II

-

 

1.041.856

 

TN1.01.23O

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

955.424

 

 

Đường kính cống > 1000mm,

 

 

 

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 1000m:

 

 

 

 

TN1.01.24A

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.263.776

 

TN1.01.24B

- Đô thị loại II

-

 

1.168.000

 

TN1.01.24C

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.072.224

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 1500m:

 

 

 

 

TN1.01.24E

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.452.992

 

TN1.01.24F

- Đô thị loại II

-

 

1.343.200

 

TN1.01.24G

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.231.072

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 2000m:

 

 

 

 

TN1.01.24I

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.604.832

 

TN1.01.24J

- Đô thị loại II

-

 

1.483.360

 

TN1.01.24K

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.359.552

 

 

Không trung chuyển bùn:

 

 

 

 

TN1.01.24M

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.100.256

 

TN1.01.24N

- Đô thị loại II

-

 

1.016.160

 

TN1.01.24O

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

932.064

 

Ghi chú: Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,8.

TNL01.30 Nạo vét bùn cùng hộp nổi kích thước B 300 ÷ 1000mm; H 400 ÷ 1000mm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Đặt biển báo hiệu công trường.

- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Đóng nắp tấm đan, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nạc vét bùn cống hộp nổi, kích thước cống B 300 ÷ 1000mm; H 400 ÷ 1000mm, lượng bùn 1/3 tiết diện cống

 

 

 

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 1000m,

 

 

 

 

TN1.01.32

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.057.984

 

TN1.01.33

- Đô thị loại II

-

 

977.768

 

TN1.01.34

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

895.384

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 1500m,

 

 

 

 

TN1.01.32A

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.216.248

 

TN1.01.33A

- Đô thị loại II

-

 

1.123.024

 

TN1.01.34A

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.029.800

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 2000m,

 

 

 

 

TN1.01.32B

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

1.341.992

 

TN1.01.33B

- Đô thị loại II

-

 

1.240.096

 

TN1.01.34B

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.138.200

 

 

Không trung chuyển bùn,

 

 

 

 

TN1.01.32C

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

919.232

 

TN1.01.33C

- Đô thị loại II

-

 

849.856

 

TN1.01.34C

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

780.480

 

Ghi chú: Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá tại bảng trên điều chnh với hệ số K = 0,8.

TN1.02.00 Nạo vét bùn kênh, mương bằng thủ công

TN1.02.10 Nạo vét bùn kênh, mương bằng thủ công, mương có chiều rộng 6m

TN1.02.1a Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly 300m) chuyển bùn lên bờ đlên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính : đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nạo vét bùn kênh, mương bằng thủ công, mương có chiều rộng 6m (không có hành lang, không có lối vào), lượng bùn 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương)

 

 

 

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 150m:

 

 

 

 

TN1.02.12

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

843.360

 

TN1.02.13

- Đô thị loại II

-

 

779.104

 

TN1.02.14

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

714.848

 

 

Không trung chuyển bùn:

 

 

 

 

TN1.02.12A

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

716.856

 

TN1.02.13A

- Đô thị loại II

-

 

660.632

 

TN1.02.14A

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

606.416

 

Ghi chú: Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

TN1.02.1b  Đối với mương có hành lang lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính : đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng 6m (có hành lang lối vào), lượng bùn 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương)

Cự ly trung chuyển bùn 150 m:

 

 

 

 

TN1.02.17

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

726.896

 

TN1.02.18

- Đô thị loại II

-

 

672.680

 

TN1.02.19

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

616.456

 

 

Không trung chuyển bùn:

 

 

 

 

TN1.02.17B

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

618.464

 

TN1.02.18B

- Đô thị loại II

-

 

572.280

 

TN1.02.19B

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

524.088

 

Ghi chú: Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

TN1.02.20 Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m

TN1.02.2a Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (không có hành lang, không có lối vào), lượng bùn 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương)

 

 

 

 

 

Cự ly trung chuyển bùn 150m:

 

 

 

 

TN1.02.22

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

819.264

 

TN1.02.23

- Đô thị loại II

-

 

757.016

 

TN1.02.24

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

694.768

 

 

Không trung chuyển bùn:

 

 

 

 

TN1.02.22A

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

696.776

 

TN1.02.23A

- Đô thị loại II

-

 

644.568

 

TN1.02.24A

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

590.352

 

Ghi chú: Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

TN1.02.2b Đối với mương có hành lang lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (có hành lang lối vào), lượng bùn 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương)

 

 

 

 

 

Cự ly trung chuyn bùn 150m:

 

 

 

 

TN1.02.27

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

704.808

 

TN1.02.28

- Đô thị loại II

-

 

650.592

 

TN1.02.29

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

596.376

 

 

Không trung chuyển bùn:

 

 

 

 

TN1.02.27b

- Đô thị loại I

m3 bùn

 

598.384

 

TN1.02.28B

- Đô thị loại II

-

 

552.200

 

TN1.02.29B

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

508.024

 

Ghi chú: Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

TN1.03.00 Nhặt, thu gom phế thải và vt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông đphát hiện phế thải.

- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe th, xe đẩy tay).

- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.

- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).

- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.

- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/km

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước

Chiều rộng mương, sông 6m,

Cự ly trung chuyển 150m,

 

 

 

 

TN1.03.01A

- Đô thị loại I

km

 

859.648

 

TN1.03.01B

- Đô thị loại II

-

 

794.240

 

TN1.03.01C

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

728.832

 

 

Không trung chuyển,

 

 

 

 

TN1.03.01E

- Đô thị loại I

km

 

731.168

 

TN1.03.01F

- Đô thị loại II

-

 

675.104

 

TN1.03.01G

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

619.040

 

 

Chiều rộng mương, sông < 15m,

Cự ly trung chuyển 150m,

 

 

 

 

TN1.03.02A

- Đô thị loại I

km

 

946.080

 

TN1.03.02B

- Đô thị loại II

-

 

873.664

 

TN1.03.02C

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

801.248

 

 

Không trung chuyển,

 

 

 

 

TN1.03.02E

- Đô thị loại I

km

 

803.584

 

TN1.03.02F

- Đô thị loại II

-

 

742.848

 

TN1.03.02G

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

682.112

 

 

Chiều rộng mương, sông > 15m,

Cự ly trung chuyển 150m,

 

 

 

 

TN1.03.03A

- Đô thị loại I

km

 

1.224.064

 

TN1.03.03B

- Đô thị loại II

-

 

1.132.960

 

TN1.03.03C

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

1.039.520

 

 

Không trung chuyển,

 

 

 

 

TN1.03.03E

- Đô thị loại I

km

 

1.041.856

 

TN1.03.03F

- Đô thị loại II

-

 

962.432

 

TN1.03.03G

- Đô thị loại III ÷ V

-

 

883.008

 

Chương II

NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI

TN2.01.00 Nạo vét bùn cống ngầm bằng cơ giới

TN2.01.10 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.

- Xả nước.

- Hút đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3T (cống tròn có đường kính 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân

 

 

 

 

TN2.01.11

- L 8km

m3 bùn

 

58.400

67.089

TN2.01.12

- 8km < L 10km

-

 

58.400

69.346

TN2.01.13

- 10km < L 14km

-

 

58.400

71.603

TN2.01.14

- L = 15km

-

 

58.400

74.944

TN2.01.15

- 15km < L 18km

-

 

58.400

78.285

TN2.01.16

- 18km < L20km

-

 

58.400

80.542

TN2.01.20 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m-0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Bơm nước từ xe téc chở nước vào xe phun nước phản lực và bình chứa của xe hút chân không.

- Lắp ống cho xe hút, lắp vòi phun.

- Hút bùn hố ga, lắp đặt bộ giá để định hướng đầu phun nước.

- Tiến hành phun nước để dồn bùn ra hố ga; hút bùn tại hga, Hút đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m dài

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m- 0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cng khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân

 

 

 

 

TN2.01.21

- L 8km

m

4.778

21.047

77.819

TN2.01.22

- 8km < L 10km

-

4.778

21.047

80.457

TN2.01.23

- 10km < L 14km

-

4.778

21.047

83.004

TN2.01.24

- L = 15km

-

4.778

21.047

86.915

TN2.01.25

- 15km < L 18km

-

4.778

21.047

90.826

TN2.01.26

- 18km < L 20km

-

4.778

21.047

93.373

TN2.01.30 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác tiết diện tương đương)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm. Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi, hút bùn ở hố ga.

- Chặn hai đầu đoạn cống cần thi công tại 2 hố ga bằng các túi đựng cát.

- Bơm nước cho đến khi công nhân có thể thi công được trong lòng cống.

- Hút bùn trong cống đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đồ bùn, xả sạch bùn.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m dài

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cng khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân

 

 

 

 

TN2.01.31

- L 8km

m

1.855

39.712

153.351

TN2.01.32

- 8km < L 10km

-

1.855

39.712

158.424

TN2.01.33

- 10km < L 14km

-

1.855

39.712

163.573

TN2.01.34

- L = 15km

-

1.855

39.712

171.255

TN2.01.35

- 15km < L 18km

-

1.855

39.712

178.937

TN2.01.36

- 18km < L 20km

-

1.855

39.712

184.085

TN2.01.40 Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy ti kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m < Ø < 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m < B < 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Hút bùn ở hố ga.

- Luồn dây cáp hoặc gầu múc từ hố ga này đến hố ga kế tiếp.

- Vận hành tời chính và tời phụ dồn bùn từ trong cống về hga công tác bằng đĩa di chuyển trong lòng cống.

- Hút bùn trong cống đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m dài

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Nạo vét bùn cống ngầm bng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m < Ø < 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m < B < 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân

 

 

 

 

TN2.01.41

- L 8km

m

1.309

71.832

262.585

TN2.01.42

- 8km < L 10km

-

1.309

71.832

235.349

TN2.01.43

- 10km < L 14km

-

1.309

71.832

242.939

TN2.01.44

- L = 15km

-

1.309

71.832

254.356

TN2.01.45

- 15km < L 18km

-

1.309

71.832

265.865

TN2.01.46

- 18km < L 20km

-

1.309

71.832

273.454

TN2.02.00 Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường.

- Tính toán khối lượng bùn có trong mương cần thi công.

- Vận hành xe hút chân không để hút bùn.

- Hút bùn cho đến khi đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

TN2.02.01

Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m)

m3

2.086

93.674

424.922

Chương III

VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI

TN3.01.00 Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.

- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.

- Xúc bùn lên xe bằng thủ công.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.

- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.

Đơn vị tính : đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ,

Trọng tải 2,5 tấn, cự ly vận chuyển bình quân

 

 

 

 

TN3.01.01

- L 8km

m3 bùn

 

173.440

93.324

TN3.01.02

- 8km < L 10km

-

 

173.440

97.056

TN3.01.03

- 10km < L 14km

-

 

173.440

100.043

TN3.01.04

- L = 15km

-

 

173.440

104.522

TN3.01.05

- 15km < L 18km

-

 

173.440

109.002

TN3.01.06

- 18km < L 20km

-

 

173.440

112.735

 

Trọng tải 4 tấn, cự ly vận chuyển bình quân

 

 

 

 

TN3.01.21

- L 8km

m3 bùn

 

108.400

102.076

TN3.01.22

- 8km < L 10km

-

 

108.400

106.242

TN3.01.23

- 10km < L 14km

-

 

108.400

109.367

TN3.01.24

- L = 15km

-

 

108.400

114.575

TN3.01.25

- 15km < L 18km

-

 

108.400

119.783

TN3.01.26

- 18km < L 20km

-

 

108.400

122.908

Chương IV

KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

TN4.01.00 Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.

- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.

- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).

- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.

- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí quy định.

- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Đơn vị tính: đồng/km

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

TN4.01.01

Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống

km

 

3.504.000

 

TN4.02.00 Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.

- Dùng gương, đền chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.

- Lập bn vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.

Đơn vị tính: đồng/km

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

TN4.02.01

Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi

km

 

2.569.600

 

 

MỤC LỤC

Mã hiệu

Nội dung

Trang

 

Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng

 

 

Bảng giá vật liệu

 

 

Bảng đơn giá nhân công

 

 

Bảng giá ca máy và thiết bị

 

 

Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công

 

TN1.01.00

Nạo vét bùn cống bằng thủ công

 

TN1.01.10

Nạo vét bùn hố ga

 

TN1.01.20

Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

 

TN1.01.30

Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước B 300 ÷ 1000mm; H 400 ÷ 1000m

 

TN1.02.00

Nạo vét bùn mương bằng thủ công

 

TN1.02.10

Nạo vét bùn mương có chiều rộng 6m

 

TN1.02.1a

Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

 

TN1.02.1b

Đối với mương có hành lang, lối vào

 

TN1.02.20

Nạo vét bùn mương có chiều rộng > 6m

 

TN1.02.2a

Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

 

TN1.02.2b

Đối với mương có hành lang, lối vào

 

TN1.03.00

Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công

 

 

Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ giới

 

TN2.01.10

Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

 

TN2.01.20

Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m-0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

 

TN2.01.30

Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiu rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

 

TN2.01.40

Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cng tròn có đường kính 1,2m < Ø < 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m < B < 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

 

TN2.02.00

Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m)

 

 

Chương III: Vận chuyn bùn bằng cơ giới

 

TN3.01.00

Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đ

 

 

Chương IV: Kiểm tra hệ thống thoát nước

 

TN4.01.00

Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống

 

TN4.02.00

Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi

 

 

Mc lc

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1780/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 09/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1780/QĐ-UBND

271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362682